Saga Bacardí
00836
ESCRITURA DE PAGO A CARPINTERO DE LA OBRA DE CALLE ESCUDELLERS DE DE LLAURADOR, PAGADO POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a tretse díes del mes de Janer del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta hu. Isidro Roca mestre fuster en esta ciutat de Barcelona domiciliat. De son grat y certa ciencia firma apoca a favor del Señor Erasme Gónima comerciant, ciutadá de Barcelona pagant per lo Señor D. Felip de Llaurador, y del preu de la venda, y absolució feta per est a favor de dit Señor Erasme Gónima de tot aquell cens de penció trenta lliuras que tots añs dit Gónima devia fer y prestar lo die tretse de Janer al expressat Señor D. Felip de Llaurador mes llargament especificat en lo acte de dita venda, y absolució rebut en poder del notari avall escrit lo die present. Y en virtut de facultat, y potestat en dit acte de venda concedida de la quantitat d emil lliuras moneda barcelonesa, y son a bon compte de aquellas mil vuitanta set lliuras catorce sous y dos diners que lo otorgant acreditaba contra dit Señor de Llaurador de materials, mans y recaptes empleats per lo otorgant en fer obras fetas en la casa gran que te, y posseheix en lo carrer dels Escudellers de esta ciutat segons los comtes formats per lo mateix otorgant que son del tenor seguent.
Comte de la feina feta del fuster de la fusta, jornals, claus, aiguacuit, y demes necesari que Isidro Roca fuster a fet per lo Señor D. Felip de Llaurador, que comensá dita obra lo die set de Agost de mil setcents vuitanta sis, fins lo die de la fecha del present compte a saber.ç Estat general dels jornals de fuster se han empleat per dita obra, desde set Agost de mil setcents viutanta sis, fins lo die vuit de Mars de mil setcents vuitanta vuit, y es del thenor seguent.
Any, semanas, días, y mesos de ditas semanas, jurnals, jornals de fardí, jornals de aprenent.
1785---1º-----de 7 a 12 Agost---------------------2----------------------------2
----------2-----de 12 a 16 dit-----------------------2----------------------------1
----------3----de 28 Agost a 2Setembre-----------2---------------------------
---------4-----de 18 a 23 Setembre………………2 2/4-----------------------
---------5-----de 6 a 11 Novembre……………….1 2/4----------------------3/4
---------6-----de 25 a 30 Desembre------------------------3 ¾---------------2/4
1787---8----de 23 a 28 Abril----------------------2 ¾-----4 2/4-----------3 2/4
---------9----de 30 Abril a 5 Maig--------------------------3/4-------------1 2/4
-------10----de 7 a 12Maig------------------------2---------6-----------------2
-------11----de 21 a 26 Maig----------------------4--------11----------------2
-------12----de 28 Maig a 2 Juny---------------1 ¼--------4 ¾--------------2
-------13----de 4 a 9 Juny------------------------2 ¾--------8----------------4
-------14----de 11 a 16 Juny---------------------2 ¾--------9 ¾-------------5
--------15-----de 18 a 23 Juny-------------------3-----------12-------------2
--------16-----de 25 a 30 Juny-------------------4-----------16-------------5
--------17-----de 2 a 7 Juliol-------------------4 2/4--------18-------------6
--------18-----de 9 a 14 Juliol-----------------4 2/4---------18------------5
--------19-----de 16 a 21 Juliol--------------------------------4------------2
--------20-----de 23 a 28 Juliol--------------------------------4------------1
--------21-----de 30 Juliol a 4 Agost---------1 2/4-----------6-------------
--------22-----de 6 a 11 Agost-----------------1 2/4-----------6------------
--------23-----de 13 a 18 Agost---------------2 2/4-----------9 ¾---------1
--------24-----de 20 a 25 Agost---------------1 2/4-----------6------------6
--------25-----de 27 Agost a 1 Setembre----1 2/4-----------6------------6
--------26-----de 3 a 8 Setembre--------------1---------------5------------5
--------27-----de 10 a 15 Setembre-----------1 2/4-----------6------------6
--------28-----de 17 a 22 Setembre-----------1 2/4-----------6------------6
--------29-----de 24 a 29 Setembre----------------------------4------------4
1788—30----de 26 Janer a 2 Febrer------------------------5 2/4---------
---------31----de 4 a 9 Febrer----------------1 2/4-----------6-------------
---------32----de 12 16 Febrer--------------------------------5-------------
---------33----de 18 a 23 Febrer-------------1----------------6-------------
---------34----de 25 Febrer a 1 Mars--------1---------------6-------------
---------35----de 3 a 8 Mars-----------------------------------4--------------
47------------223------------79 ¼Resum total dels jornals de la casa.

Los sobre dits 47 jornals de mestre……………….a 10 Rs…………………47Ll.
Item: 223 jornals de fadrí…………………………a 8 Rs………………….178Ll 8S.
Item: 79 ¼ jornals de aprenent…………………..a 5 Rs…………………..33Ll 2S 6D….264Ll 10S 6D.
2491/4 jornals
Per la fusta, claus, aiguacuit y demes necesaris que se ha gastat per la expresada obra es com se segueix a saber.
Aril 29. Per 5 taulons de Flandes y 3 pots de melis que han servit per adobar las portas foranas………………………………………………………………….11Ll 2S 6D.
Per 300 claus dobles per las expressadas portas a 13 Ll lo 100………………………………………………………………………1Ll 19S
13Ll 1S 6D.

277Ll 12S.
Per una biga de alba………………………………………………..3Ll.
Per un vintiquatre…………………………………………………..11Ll 5S.
Per serrar dit vintiquatre……………………………………………….11S 3D.

Lo sobre dit ha serrar per los marchs del balcó.
Per 15 caretadas de la fusta traginada a la obra a 7S 6D………….5Ll 12S 6D.
Per serrar las 22 filas a 6S fila…………………………………………6Ll 12S…….12Ll 4S 6D.
Per un doblé, y un fustet sensillo, estes de valor 4Ll 6S 3D per los marchs del primer piso que junts valen………………………………………………………………………..13Ll 6S.
Per serrar dits dobles, y fustet………………………………………………18S 9D……..14Ll 4S 9D.
Per 19 costes de alba per la cindria del cello raso a 5S lo un…………………………..4Ll 5S.
Per 35 pots de melis que han servit 7 pots per portar foranas dels balcons y las restants 28 han servit per llistons de arrimadors, y altres usos necessaris a la casa a 4S 2D una……………………………………………………………………..42Ll 5S 10D.
Per 57 pot de alba que han servit 42 pots per cindrias de celo raso, y las restants 15 pots per los balconeras que 15S cada una……………………………………..42Ll 15S.
Per lo aiguacuit…………………………………………………………..5S.
Per 2 fustets de pirineus perllatas de celo raso………………...9Ll…………………..94Ll 5S.10D.
Per2425 claus de manillas a 5 diners…………………………..13Ll 15S 3D.
Per 75 claus de manillas a 5D……………………………………1Ll 11S 3D…………17Ll 6S 6D.
Per 300 claus dinal, y milgt a 9S 6D lo cent……………………………………………..1Ll 8S 6D.

Barcelona y Juny 19 de 1788, Isidro Roca, 386Ll 13S 4D.
Compte del Señor D.Felip de Llaurador per lo relatiu a la compra de fusta que li ha combrat per son us Isidro Roca fuster a saber.
7 Juny comprat a Sagismon Vila pantiner 4 dobles de preu 9 Ll cada un…………36Ll.
D.D. Comprat a Jaume Amoros a saber un vintiquatre de preu 12Ll.
D.D. Comprat a Pau Planas a saber per vintiquatrens a 12 Ll ada un………………………………………………………………..36Ll……………………….3Ll 11S 3D.
Per 3 dotsenas de pots de melis compradas a Pau Planas a 64Ll dotsena……..42Ll.
Per pors de 4 carretadas per dits dobles, y vintiguatrens a 7S 6D cada una…………………………………………………………………1Ll 10S.
Per una carretada de las pots de melis…………………………..5S…………………..1Ll 15S.

131Ll 6S 3D.
Per serrar sinch fils mes……………………………………………………………………5Ll 18S 9D.

137Ll 5S.

Barcelona y Juny 19 de 1788, Isidro Roca.
Compte de la feina de fuster que ha fet mestre Isidro Roca a preu fet per la casa de D. Felip de Llaurador, es com se segueix.
Per 44 bigas per lo terrat blanquejadas a 5S…………………………………….…….11Ll.
Per 44 bigas bordlladas per lo 2 piso a 6S 8D…………………………….…………..14Ll 13S 4D.
Per 44 bigas per lo primer piso, sobre lo cielo raso a 1Ll 4S…………………….….23Ll 12S.
Per 5 balcons de primer piso ab tapa bocaña 20Ll……………………….………….100Ll.
Per 7 finestras de tercer piso a 16Ll 6S 8D.
Per lo segon piso, dos marchs ab sas portas…………………………………….……..20Ll.
Per 7 bacons de segon piso……………………………………………….………………84Ll.
Per dos finestras ab porticons de segon piso…………………………..……………….10Ll.
Per 7 marchs del primer piso sens portas………………………………..……………...45Ll 10S.
Per un march sens portas de 2 piso……………………………………..………………..5Ll 16S 8D.
Per un march de primer piso sens portas…………………………………..…………….6Ll 10S.
Per 150 can 6 llistons de segon piso la cada a 10………………………..……………..6Ll 5S 7D.
Per 301 ca 4 p llistons de primer piso la casa a 100r…………………..……………..12Ll 11S 3D.

368Ll 14S 10D.
Isidro Roca fuster.
Altre feina que no va compresa en lo preu fet, y si segons conciencia de dit mestre Isidro Roca.
Per un march de alcoba ab lo bastiment gran y dos xichs ab sas vidrieras corredissas mans solas………………………………………………………………………………………32Ll 10S.
Per las portas foranas principals mans solas, y clavar la ferramenta…………73Ll 6S.
Per lo rexat del seguan principal, remato y coronisas mans solas……………….25Ll 15S.
Per las portas corredissas ab porticons del balcó, o mirador ab lo bastiment interior grans y dos xichs mans solas sens contar los marchs primcipals, y deixaro tot corrent……..32Ll.
Per dos jochs de portas correderas dels portals de pas junt ab los bastiments grans interiors y quatre de xichs…………………………………………………………………………..32Ll.

195Ll 1S.
Barcelona y Desembre 29 de 1789.
Isidro Roca.
Lo modo de la paga de ditas mil lliuras barcelonesas es que confessa rebrerlas en diner contant realment, y de fet a presencia del notari, y testimonis avall escrits. Per lo que no sols firma la present apoca sino que també sens evicció alguna de sos bens cedeix a dit Señor Erasme Gónima tots sos drets, y accios en virtut dels quals puga defensar la sobre dita venda contra qualsevols altres acrehedors judicial, y extrajudicialment, com millor li convinga constituhintlo per est efecte son procurador com en cosa propria, y jura espontaneament a Deu Nostre Señor y a sos Sans quatre Evangelis que las expressadas obras son certas, y fetas en la referida casa, y esta millorada en dita quantitat. En testimoni del que aixis ho firma lo contraent al qual jo lo notari avall escrit fas fee coneixer en la ciutat de Barcelona a tretse diez de dit mes, y any. Essent presents per testimonis Ignasi Ramon notari real y Federico Pestells escrivent en Barcelona habitants.
Isidro Roca, Ante mi Francisco Mas.