Saga Bacardí
00837
ESCRITURA DE REDENCION DE CENSAL EN TIERRAS DE CAL AMIGÓ, DE LAS CLARISAS, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Febrer del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta hu. Manuel Francisco García escrivent en esta ciutat de Barcelona domiciliat, com a procurador que es per las infras, y altres cosas legitimament constituhit, y ordenat per las Rnts. Mare Abadessa y Religiosas del Convent de Nostra Señora de Jarusalem del ordre de Santa Clara de dita esta ciutat, segons consta de sa procura ab acte rebut en poder de Joseph Francisco Mas y Vidal, notari publich de número de Barcelona als divuit de Mars de mil setcents noranta de que dit notari fa fee en dit nom. De son grat y certa ciencia firma apoca ab la cessió avall escrita a favor del Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat, pagant per los marmessors y executors del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó, y del preu de la venda feta per estos feta per estos a favor de dit Gónima de una casa, heretat, y terras cituat en dita Parroquia de Sant Feliu y la de Sant Joan Despí llargament designada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit lo die quatre de Maig del any proxim passat, y en virtut de facultat, y potestat a ell condedida en lo acte e delegació feta per dits marmessors en poder del mateix notari als vint y hu de Novembre del mateix any de la quantitat de cent lliuras moneda barcelonesa, y son per lluició y quitació de aquell censal de preu semblant quantitat, y penció al temps de sa creació sinch lliuras y posteriorment en virtut de la Real Pragmatica de la reducció de censals, tres lliuras que tots añs als dos de Septembre los dits marmessors devian fer, y prestar a ditas Rnts. Mare Abadessa, y Religiosa de Jerusalem en virtut de venda, y roginal creació de censal feta a son favor per Maria Llunell viuda, Gaspar Amigó y Llunell, y Maria Gracia Amigó y Llunell conjuges, ab acte rebut en poder de Francisco Folgueras notari publich de Barcelona als dos de Septembre de mil siscents noranta nou. Lo modo de la paga de ditas cent lliuras es que confessa haverlas rebudas per medi de partida feta en lo arxiu de la insigna Capella de Sant Sever de la Seu de esta ciutat lo die dotse de Janer proxim passat la qual acepta lloa, y aprova ab la present. Y aixis renunciant a la excepció del diner no rebut, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor, no sols firma la present apoca, sino que també fa difinició perpetua de dit censal aixis en lo preu com en las pencions, y porratas y demes accesiros de aquell imposantse silenci perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes, cancellant en quant al interes de ditas sas principals solament, lo acte de sa creació dependents, y obligacions de aquell de tal manera que no pugan aprofitar ni dañar a una, y altre de las parts, volent empero que en quant a la cessió infra quedian en sa forsa, y valor. Y sens evicció alguna dels bens de ditas sas principals, cedeix a dit Señor Erasme Gónima, y als seus tots los drets, y accions que competeixen a ditas sas principals en virtut dels quals puga defensar la expressada venda, contra qualsevols altres acrehedors, y altrement usar de dits derets, y accions juducual, y extrajudicialment, com millor li convinga constituhintlos, eo be sugstituintlo per est efecte procurador de ditas sas principals com en cosa propria. En testimoni del que aixis ho firma, lo otorgant al qual jo lo notari avall escrit fas fee coneixer. Essent presents per testimonis Federico Pestells y Salvador Font escrivents en Barcelona habitants.
Manuel Francisco Garcia en dit nom, Ante mi Francisco Mas.