Saga Bacardí
00838
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS HACIA LAS CLARISAS POR VENTA DE CAL AMIGÓ, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Febrer del any cintat del Naixament del Señor mil setcents noranta hu. Manuel Francisco García escrivent en esta ciutat de Barcelona domiciliat com a procurador que per las infras, y altres cosas llegitimament constituhit, y ordenat per la Rnt. Mare Abadessa y Religiosas del Convent de Nostra Señora de Jerusalem del ordre de Santa Clara de dita esta ciutat, sefons consta de sa procura ab acte rebut en pdoer de Francisco Mas y Vidal notari publich de número de Barcelona a divuit de Mars del any proxim passat de que dit notari fa fee, en dit nom. De son grat y certa ciencia firma apoca ab la cessió avall escrita a favor del Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat a est acte ausent, pagant per los marmessors, y executors del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó, y del preu de la venda feta per estos a favor de dit Gónima de una casa, heretat, y terras cituat en dita Parroquia de Sant Feliu y la de Sant Joan Desvern llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit lo die quatre de Maig del any proxim passat, y en virtut de facultat, y potestat a ell concedida, en lo acte de delegació feta per dits marmessors en poder del mateix notari als vint y hu de Novembre del mateix any de la quantitat de cent trenta quatre lliuras divuit sous, y deu diners, y son per lluició, y quitacó de aquell cens lluible en nuda percepció de penció quatre lliuras un sou que tots añs lo die vint y dos de Juriol los dits marmessors de Feliu Amigó devian fer, y prestar a dita Rnt. Mare Abadessa, y Monastir per rahó de una pessa de terra de tinguda de tres quartas, y antes de set mojadas cituada en lo terme de Sant Joan Despí, y lloch anomenat “La Riera de Llobregat”. Lo qual cens pertany a ditas Rnts. Mare Abadessa y Religiosas en virtut de venda perpetua de ell, y altres cosas feta a son favor per lo llegitim procurador de D. Joseph Manyas Capitá graduat ab acte rebut en poder de Joan Baptista Plana y Circuns notari publich real colegiat de número de Barcelona als vint y quatre de Maitg de mil setcents sinquanta vuit, al qual pertañia, y espectaba com a fill unich, y per conseguent hereu universal de Ignasia Manyar y Vidal sa mare a la qual espectaba com a filla única y per conseguent hereva universal de Jaume Vidal adroguer ciutadá de Barcelona, y de Theresa Vidal conjuges sos pares, y al dit Jaume Vidal espectaba per titol de establiment per ell fet a favor de Anton Llunell pagés de dita vila de Sant Feliu, ab acte rebut en poder de Isidro Famades als vint y tres Febrer de mil siscents vuitanta vuit. Lo modo de la paga de ditas cent trenta quatre lliuras divuit sous y deu es que confessa haverlas rebudas per medi de pardida de deposit fet en lo arxiu de la Insigne Capella de Sant Sever de esta ciutat lo die dotse de Janer proxim pasat, la qual lloa, aprova, y acepta. Y aixis renunciant a la excepció del diner no rebut y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor, no sols firma la present apoca, sino que també fa difinició perpetua de dit cens aixis en sa capitalitat com en la pecions y porrata, y demes accessoris de ell, imposantse silenci perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes, cancellant en quant al interes de ditas sas principals, tant solament lo acte de sa creació dependents, y obligacions de aquell de tal manera que no pugan aprofitar ni dañar a una no altre de las parts, volent emperó que en quant a la cessió infra quedian en sa forsa, y valor, y sens evicció alguna dels bens de ditas sas principals, cedeix a dit Señor Erasme Gónima, y als seus tots sos drets, y accions en virtut dels quals puga defensar la expressada venda contra qualsevols altres acrehedors, y altrement usar de dits drets, y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo eo be substituintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. En testimoni del que aixis ho firma lo otorgant al qual jo lo notari avall escrit fas fee coneixer. Essent presents per testimonis Anton Borras y Federico Pestells escrivents en Barcelona habitants.
Manuel Francisco García en dit nom, Ante mi Francisco Mas.