Saga Bacardí
00840
ESCRITURA DE LUICIÓN DE CENSAL DE MASDEU, HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori. Que lo Señor D. Lluis Pau de Masdeu y Montero en esta ciutat de Barcelona domiciliat. De son grat y certa ciencia firma apoca ab la cessió avall escrita a favor del Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat a est acte ausent, y lo notari avall escrit per ell acceptant, y espitulant pagant esto es en quant a cent quaranta sinch lliuras dotse sous, per la lluició y quntació de censals, per los marmessors y executors del testament y ultima voluntat de Feliu Amigó y en quant a setanta quatre lliuras nou sous, y onse diners per Anton Gayá pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y de aquellas deu mil lliuras que son lo preu de la venda feta per dits Marmessors a favor de dit Señor Erasme Gónima de una casa, mas, heretat, y terras ab tots sos drets, y pertinencias cituada en los termes de Sant Feliu de Llobregat, y de Sant Joan Despí llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit lo die quatre de Maig del any proxim passat, y en virtut de particulart delegació de dita quantitats feta per lo dit Anton Gayá y Marmessors ab altre acte rebut en poder del mateix notari a vint y hu de Novembre del mateix Any. Y usant de la facultat y potestat en dit acte concedida de la quantitat de doscentas vint lliuras dos sous, y sis diners, y son esto es las ditas cent quaranta sinch lliuras, dotse sous, y set per lluició y quitació de consemblant quantitat en preu a cimpliment de aquell censal de preu, y propietat al temps de sa creació mil lliuras moneda de plata dobles, y penció sinquanta lliuras barcelonesas, que tots anys als vuit de Octubre dits marmessors devian fer, y pretar al Señor otorgant per los titols avall escrits, y las restants setanta quatre lliuras nou sous y onse diners per las pencions, y porrata discorreguda fins al referit die quatre de Maig del any proxim passat, com la restante quantitat de dit censal de mil lliuras de plata doble en proprietat estiga ja lluida, pagada, y satisfeta ab diferents partidas. Y pertany y especta al Señor otorgant com a successor de Anna Maria Esteve viuda de Joan Esteve mercader ciutadá de Barcelona, y de Joan Masdeu, y Esteve avia y net als quals pertaía, y espectava en virtut de venda y original creació de censañ feta. Y firmada a son favor per Joan Vidal pagés de la Parroquia de Sant Baldiri de Llobregat ab acte rebut en poder de Joseph Quatrecasas y Sala notari publich de número de Barcelona a vuit de Octubre de mil siscents sinquanta set, y encaraque no entrega los itols de la espectancia de dit censal, per haverse extraviat al otorganjt o als seus antecessors, promet que sempre que se sapia son paradero los entregará o altrament suplirá la falta de ells ab las copias autenticas, y modo que li sie posible. Confessant haver rebut de dit Señor Erasme Gónima, las referidas doscentas vint lliuras dos sous, y sis diners a sas libres voluntats y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor, no sols firma la present apoca, sino també fa diffinició perpetua de dit censal aixis en lo preu com en las pencions, y porrata, y demes accessoris de aquell, imposantse silenci perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes, cancellant en quant a son interes solament lo acte de sa creació dependents, y obligacions de aquell de tal manera que no puga aprofitar ni dañar a una, y altre de las parts volent que en quant a la cessió infra quedian aquells en sa fosra y valor. Y sens evicció alguna cedeix al dit Señor Erasme Gónima tots los drets, y accions que li competeixen en forza de dit censal en virtut dels quals puga defensar la sobre dita venda contra qualsevols altres acrehedors y altrament usar de dits drets, y accions judicial, y extrajudicialment com millor li convinga, constituintlo per est efecte sons procurador com en cosa propria, Prometent las ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, no venir per alguna causa, o rahó. Y confessa quedar advertit de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipothecas en lo cas que lo present acte hage de passar, per lo ofici de las de esta ciutat. En testimoni del que aixis ho firma lo otorgant, al qual jo lo notari avall escrit fas fee coneixer. En la ciutat de Barcelona a catorse dias del mes de Maig del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta hu. Essent presents per testimonis Anton Borrás, y Federico Pestells escrivent en Barcelona habitants.
Luis Pablo de Masdenu, Ante mi Francisco Mas.