Saga Bacardí
00844
ESCRITURA DE VENTA DE CASAS Y HUERTO EN CALLE DEL CARMEN Y PRIM, DE LOS BADIA HACIA ERASMO GONIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu. Sia a tots notori, com nosaltres Pau Badia pagés al present, y de poch temps a esta part habitant en las Corts de Sarriá, Bisbat de Barcelona, y antes en lo lloch de Santa Eularia de Provensana, alias del Hospitalet de dit Bisbat y Corregiment de Barcelona y Justina Sangés y Badia muller de Joseph Sargés pagés de ditas Corts de Sarriá pare y filla. Fent emperó las insfrascritas cosas jo dita Justina en presencia y de voluntat de dit mon marit avall consentint. Pera pagar, y satisfer a Joseph Ramoneda y Barri pagés del sobredit Bisbat, y Corregiment, la quantitat de tres mil seixanta y dos lliuras, sinch sous moneda barcelonesa per semblants, que jo dit Pau Badia li estich debent, a saber, dos mil nou centas divuyt lliuras, y onse sous per lo preu de la revenda y restitució per aquell a mon favor, y dels meus perpetuament feta, y firmada de tota aquella pessa de terra de tinguda de tres mojadas poch, mes o menos situada en lo terme de dit lloch del Hospitalet, y en la partida dita “Lo Pont de la Mola”, revenda rebut en pdoer del infrit Francisco Comelles notari lo dia present, y poch antes de esta escriptura. Cent quaranta y una lliuras a cumpliment de aquellas cent sinquanta lliuras, que dit Joseph Ramoneda y Catharina Ramoneda sa mare deixaren praciosament y sens interés algún a mi dit Pau Badia per las causas y rahons expresadas en lo acte de deitori, que de ditas cent sinquanta lliuras los firmí, en poder de Joseph Ricart notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als sinch Maig mil setcents vuytanta. Y las restants dos lliuras, y catorce sous, per tantas que lo mateix Joseph Ramoneda, satisfeu a dit Ricart notari per los drets y paper sellat de dit acte de debitori.
Item: Pera pagar, y satisfer a Anton Valls mestre de casas, ciutadá de Barcelona la quantitat de doscentas trenta y set lliuras, y sinch sous a bn compte de aquellas quatre centas, setanta lliuras de la referida moned per iguals que nosaltres dits Pau Badia y Justina Badia, y Sangés lo estam debent per las causas, y rahons contengudas en lo acte de debitori, que de dita quantitat li firmarem en poder de Joseph Grau Saurols y Carreras notari publich de número de Barcelona als sis de Maig de mil setcents vuytanta y set.
Item: Pera pagar y satisfer als Ilustres y Rnts. Administradors de la Pia Almoyna de la Seu de Barcelona la quantitat de vint lliuras y catorce sous de dita moneda per vint y tres pensions cessas, y a ells degudas desde el any mil setcents seixanta, y set fins al de mil setcents noranta, tots inclusive de aquell cens de pensió divyt sous, que tots anys en Señoria directa lo dia, o festa de Nadal reben sobre las infritas casas conforme avall se expressará.
Item y finalment: Pera pagar y satisfer als hereus, y successors de Miguel Dalmau forer, ciutadá de Barcelona la quantitat de quaranta y una lliuras de la predita moneda per deu pensions cessas, y discorregudas desde el any mil setcents vuytanta fins al de mil setcents noranta, tots inclusive de aquell cens de pensió quatre lliuras, y dos sous, que detrets los divuyt sous dalt referits, y que se deuhen corresponder als Administradors de la Pia Almoyna los quedan francas, y que tots añs en Señoria mitjana reben sobre las ditas e infritas casas, a saber, la mitat lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y per quant pera poder acudir a la prompta solución, y pago de las sobreditas quantitats no havem encontrat altre medi mes expedit, y menos gravós als bens de mi dit Pau Badia que lo de la venda de las infritas casas, atés lo major benefici, y utilitat, que a aquells se seguirá ab la recuperació de dita pessa de terra. per tant de nostre grat y certa sciencia, per nosaltres, y nostres respectives hereus y successors qualsevols que sian venem, y per titol de venda concedim al Noble Señor D. Erasme Gónima en la ciutat de Barcelona domiciliat, totas aquellas casas ab un portal fora en lo carrer publich infrit obrint, ab son hort, y pou a ellas continguo, ab sas entradas, y eixidas, y tots sos drets y pertinencias universals, que per los titols avall calendats jo dit Pau Badia tinch y possehesch en lo arrebal de la ciutat de Barcelona debant, y molt prop la Iglesia de Sant Llatser, u Hospital de Masells en lo carrer que va del Monastir de Nostra Señora del Carme al Padró. Y se tenen ditas casas, y hort, junt ab una caseta y eixida a ellas contigua, que al temps de la venda de aquellas avall calendada obria portal en la Riera den Prim de dita ciutat, lo que fiu de pertinncias de las sobre ditas casas, y hort ab lo present venudas, la qual caseta y eixida no vingué compresa, y espresament se exceptia en la venda de las mateixas casas, y hort que avall se calendaran, per los hereus y successors de Miquel Dalmau Forner, ciutadá de Barcelona a cens de sinch lliuras barcelonesas, annualment pagadoras, a saber, la mitat lo dia, o festa de Nadal, y la altre mitat lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Lo qual cens deurá pagar dit Señor comprador, y los seus, sens dañs, ni gastos de nosaltres, ni dels nostres, com y dels possessors de la sobredita caseta, y eixida conforme jo de est mateix modo estich obligat cumplirho en forsa de lo estipulat en lo dit, y baix calendador acte de venda de ditas casas, y hort. Y es de advertir, que antes las mateixas casas, y hort se tenían per los referits hereus, y successors del precitat Miquel Dalmau a cens de deu lliuras. Pero después ab acte rebut, segons se diu, en poder de Rafel Riera notari publich de Barcelona als set Janer mil siscents trenta y sinch foren de dit cens de deu lliuras venudas, y absoltas per Geronim Dalmau negociant a favor de Bernat Badia pagés possessor de ditacs casas, sinch lliuras en pensió, y en nuda percepció, aixi que en forsa de dita enda y absolució quedá lo dit cens de deu lliuras reduhit a las expressadas sinch lliuras. Y dits hereus, o successors de Miquel Dalmau tenen las preditas cosas per la Pia Almoyna de la Seu de Barcelona, y per sos Ilustres y Rnts. Administradors en nom de aquellas, y baix domini, y alou de la mateixa a cens de divuyt sous tots añs pagadors lo dia, o festa de Nadal. Y afrontan las casas y hort en lo temps de la venda de aquellas avall calendada, a solixent ab honor de Sampsó Casanoves pagés, ciutadá de Barcelona, que fou dels hereus, o successors de Joan Barril difunt bater ciutadá de dita ciutat; a mitgdia ab lo carrer vltarment dit del Carme, quasi al devant de dita Iglesia de Sant Llatser, u Hospital dels Masells; a ponent ab honor T. Cudina corredor de aurella, ciutadá de Barcelona que fou de dit difunt Miquel Batlle; y a tramontana ab la dita eixida de la sobredita caseta: Y al present afrontan a solixent ab honor de Joseph Foxart moler, ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab dit carrer del Carme; a ponent ab honor de Ramon Torres ciutadá de Barcelona; y a tramontana ab la caseta y eixida sobre expressada: Y pertañen y espectan a mi dit Pau Badia las ditas casas y hort, que ab lo present vench, co, a hereu universal de la heretat, y bens, que foren de Pau Badia pagés habitant en la Parroquia de Sant Pere y Sant Pau del Pat Bisbat de Barcelona mon pare, per est instituhit ab son ultim y valido testament, que feu, y otorgá en poder del Rnt. Dr. Pau Matheu Pbre. y Rector de dita Parroquia als dinou de Mars de mil setcents trenta y sinch. Al qual Pau Badia mon pare pertanian, y espectaban, com a hereu de la universal heretat, y bens que foren de altre Pau Badia pagés de dit lloch del Hospitalet son pare, y avi meu respective, per est elegit y nomenat ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder del Rnt. Rector del mateix lloch als tretse Desembre de mil setcents vint. Al di temperó pau badia mona vi espectaban com a hereu universal dels bens, que foren de Francesch Badia pagés habitant en la Parroquia de Santa Maria de Cornellá, Bisbat de Barcelona, mon besavi per haverse verificat, y tingut lloch segons se diu, la substitució per est a son favor aposada ab son ultim testament que feu, y otorgá en poder del Rnt. Rector de dita Parroquia de Cornellá als nou de Desembre de mil siscents noranta y hu. A dit Francesch Badia pertañian, y espectaban, com a hereu, segons se afirma, de Bertran Badia treballador de dita Parroquia del Hospitalet. Y a est pertañian, y espectaban ditas casas y hort per titol de venda perpetua a son favor, com a mes donant en lo encant publich feta, y firmada per Jaume Fontanillas mercader, Joan Francisco Rius Sabater, ciutadans de Barcelona, y Rafel Riera notari publich de dita ciutat com a marmessors, y executors del testament y ultima voluntat de Anton Romeu hortolá, ciutadá de la mateixa ciutat ab acte rebut, segons se assereix en poder de dit Rafel Riera notari als sinch de Desembre de mil siscents trenta, firmat per rahó de Señoria. La qual venda fem aixi com millor dir, y entendrer se pot. Extrahent las dicas cosas venudas de ma, y poder nostre, y aquellas posam en las del precitat Señor comprador y dels seus. Prometent nosaltres dits venedors entregar al mencionat Señor comprador, y als seus possessió corporal, real, actual, o quasi de las referidas cosas venudas. Donantlos facultat pera que de sa propria authoritat se la pugan pendrer, y retenir ab clausulas de constitut, y precari, cedintlos aixi mateix tots los drets, y accions a nosaltres competents, en las mateixas cosas venudas, peraque pugan usar de aquells en judici, y fora de ell com millor los convinga, y fer y executar tot lo demes que nosaltres podriam practicar antes de la present escriptura, constituhintlos per dit efecte procuradors nostres com en cosa propria. Salvos emperó sobre ditas cosas venudas los censos, y demes drets dominicals als Señors sobre expresats competents. Y salvo també lo lluhisme a ells corresponent per rahó de la present venda. Lo qual segons la sentencia arbitral proferida per lo Señor Rey y lo Señor Bisbe de Valencia sobre la paga de lluhismes es la séptima part de tot lo preu, que se donará al emphiteota immediat per venda, o altre alienació, que forsá de la qual se ha acostumat rbrer lluhisme. Y la tercera part de la séptima part de tot lo preu que se donqará al emphiteota mediat per venda, o altre alienació, que fará de la qual se ha acostumat rebrer lluhisme, y no mes. Y del establiment la quarta part de la quantitat, que se donará per entrada al emphiteota estabilient ahont no hi ha mediat algún. Y la quarta part del quart ahont hi ha emphiteotas mitjans, un, o mes después del immediat. Lo preu de la present venda son tres mil trescentas seixsanta y una lliuras quatre sous moneda barcelonesa, francas, y liquidas per nosaltres dits venidors de las que otorgam apoca a dit Señor comprador. Lo modo de la paga de las quals es que aquellas en virtut de facultat que ab lo present donam, y conferim al predit Señor comprador, y als seus, se las retindran estos pera pagarlas als acrehedors en lo preludi de est acte expressats, a cada un e ells la quantitat delegada per las causas, y rahons en dit preludi mencionadas. Dels quals acrehedors en lo temps de la paga recobraran lo nomenat Señor comprador, y los seus las corresponents apocas ab cessió de tots drets, y accions pera defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors nostres, y també pera recobrar la dita quantitat en cas de evicció. Volent que fetas ditas pagas succehescan lo predit Señor comprador, y los seus en lo lloch y dret dels referis acrehedors, y que los competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de dret, y demes preeminencias, y prerrogativas, que competeixen al present, y competirían a dits acrehedors no fertsels ditas pagas. Constituhintlos per dit efecte, procuradors nostres com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, a la de dit preu no ser aixi convingut, ni rebut, a la lley, que afavoreix als engañats a mes de la mitat del just preu, y a qualsevol altre excepció, lley, o dret de nostre favor, cedim y remetem al enunciant Señor comprador, y als seus tot lo que podrían valer mes las preditas cosas venudas del preu sobre expressat. Convenint, y en bona fee prometent al mateix Señor comprador, y als seus que los farem valer, y tenir la present venda, y posehir las ditas cosas venudas contra qualsevols personas, y los ne estarem de ferma, y legal evicció, sempre, y en tot temps y cas, ab restitució, y esmena de tots dañs, y gastos acerca dls quals se dega estar a sa sola paraula, o simpe jurament sens necesitar de altre prova. Y per major seguretat de dita evicció, y demes cosas sobreditas donam en fiador, y principal obigat a dit Joseph Sangés gendre y marit respective nostre, present, y avall acceptant, lo qual junt ab nosaltres, y a solas setará tingut, y obligat a totas las sobreditas cosas. Y present jo dit Joseph Sangés fiador predit, llohant y aprobant las preditas cosas (y en quant tenen mira en ser aquellas fetas per dita ma muller, consentint a las mateixas per ser executadas en ma presencia, y consentiment meus expresos) y acceptant lo carrech de fiaduria. De mon grat, y certa sciencia convinch, y en bna fe prometo al nomenat Señor comprador, y als seus que junt ab dits mon sogre, y muller respective principals, veniders, sens ells, y a solas sstaré tingut, y obligat a totas las sobre referidas cosas. Y pera atendrer, y cumplir las mateixas tant principals com fiador ne obligam al mencionat Señor comprador, y als seus tots nostres respectius bens y drets, y de cada un de nosaltres a solas mobles, e immobles, presents y veniders. Renunciant per so al Benefici de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá, y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes, que a solas se obliganj. Y jo dita Justina al Benefici Vllejá Senat Consult a favor de las donas establert, y a la authentica que comensa, siqua mulier, de que he estat plenament cenrciorada per lo infrit notari. Jo dit Sangés fiador a la lley, que diu que primerament sia convingut lo principal, que la fianza. Y a altre qua disposa que absolt lo principal ho sia també lo fiador. Y junts nosaltres dits principals, y fiador renunciam a tot, y qualsebol lley, y dret, que en assó nos puga afavorir. Y a la general renunciació en forma. Y present jo Eularia Badia, y Saguí doncella flla de dit Pau Badia y Germana de dita Justina, llohant, y aprobant, ratificant, y confirmant la present venda, y totas las cosas en ella constengudas, y a las mateixas expressament consentint. De mon grat y certa sciencia convinch, y en bona fe prometo al mencionat Señor comrpador, y als seus que contra la dita venda , ni cosa alguna de las en ella expresadas, no faré, ni vindré contra lo mateix Señor comprador, ni los seus acció, questio, petició, o demanda alguna, litte o controversia en judici, ni fora de ell, o en altre manera, per rahó del vincle, substitució o fideicommis ordenat per dit Pau Badia mon avi ab lo precalendat son testament, ni per rahó de mas llegitimas paterna, y materna, suplement de ellas, ni per altres qualsevols drets, causas, y rahons a mi competents, y que competir pugan ara, y en lo esdevenidor. Y estant cerciorada del thenor, y paraulas del mateix testador, y del incle, y demes en ell continiat per lectuda de aquell a mon favor feta per lo infrit notari, y altrament de mos drets renunciació a totas las ditas casas a mi competents per rahó del testament de dit mona vi, y a qualsevol altre dret, que me competeix, y puga competir en las cosas sobre venudas. Y a major cautela en virtut del jurament avall escrit, renuncio aixi mateix a la lley, que diu que no val lo pacte det sobre futura successió, legitimas, y altres cosas y a qualsevol altre dret, que en asso valer y ajudar me pugan. Y també al dit Benefici valleyá Senat, consult, y a la authentica, que comensa Si qua mulier de que fa estat plenament cerciorada per lo infrit notari, com y no menos, per ser menor de vint y cinch añs, major emperó de vint y dos cumplerts, renuncio al benefici de ma menor edat, lesió, facultat, e ignorancia, y al que demana restitució in integrum. Y peraque tota las ditas cosas tingan major validitat, y firmesa espontaneament, juram nosaltres dits venedors, fiador, y consegient a Nostre Señor Deu Sesu-Christ, y sos Sants quatre Evangelis, no sols las sobreditas cosas atendrer, y cumplir, y contra aquellas no fer, ni venir per causa, o rahó alguna, si també que lo present contracte no se ha fet en frau, ni perjudici dels Señors dominicals dalt expressats, ni de sos drets. Y de esta escriptura, se ha de pendrer la rahó en lo ofici d ehipothecas de la ciutat de Barcelona dins lo precis termini de un mes de proxim per los efectes previnguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en est Principat de que jo lo infrascrit notari he advertit a dits contrahents. En testimoni del que los mateixos contrahents otorgaren la present escriptura en ditas Corts de Sarriá als vint días del mes de Agost del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y hu. Y lo firmaren de ma propria dit Pau Badia, y Joseph Sangés. Y no ho firmaren las expresadas Justina Sangés, y Badia, y Eularia Bdia y Sagué perque digueren no saber, y per ellas y de son concentiment dirma un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Jaume Vilaseca pagés habitant en lo terme del lloch de Sans de dit Bisbat, Baldiri Canut pagés de dita Parroquia de Esplugas, y Francesch Ramoneda pagés de la mateixa Parroquia de Esplugas, los dos primers dels quals afirmaren coneixer a dits venedors, fiador, y concencient.
Pau Badia y Riera, Joseph Sangés, Per dits Justina Sangés y Badia y Eularia Badia y Seguí Francesch Ramoneda testimoni, En poder de Francisco Comelles notari intervinent com a son substitut Anton Comelles notari publich de número de Barcelona.