Saga Bacardí
00845
ESCRITURA DE PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA HACIA LOS BADIA POR ERASMO GONIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori com nosaltres Pau Badia pagés al present y de poch temps a esta part habitant en las Corts de Sarriá, Bisbat de Barcelona, y entes en lo lloch de Santa Eularia de Provensana alias del Hospitalet del mateix Bisbat. Y Justina Sangés y Badia muller de Joseph Sangés pagés de ditas Corts de Sarriá, pare y filla. Fent emperó las infras cosas jo dita Justina en presencia, y de voluntat de dit mon marit avall consentint. De nostre grat y certa sciencia confessam deurer, y voler pagar al Noble SeñorD. Erasme Gónima en la ciutat de Barcelona domiciliat present, la quantitat de trescentas lliuras moneda barcelonesa que son per consemblants, que ha deixat preciosament y sens interés algún a mi dit Pau Badia, y confesso haver rebut de dit D. Erasme en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y aixi renunciant a la cosa no ser aixi, y a tot, y qualsevol altre dret y lley de nostre respective favor, prometem retornar, pagar, y satisfer a dit D. Erasme Gonima, y als seus las ditas trescentas lliuras dins lo termini de tres añs proxims, y del dia present en avant conptador, la quantitat de trescentas liuras en esta forma, a saber, cent lliuras en cada any. Comensant a fer la primera paga del dia present a un any, y aixi seguirament, las demés en igual termini. Tot lo que prometem atendrer, y cumplir sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de tots dañs, y gastos sobre la justificació dels quals se dega estar a sa sola paraula, o simple jurament sens necesitat de altre proba. Y per major seguretat de ditas cosas jo dit Pau Badia especialmente obligo, e hipotheco al nomenat D. Erasme Gonima, y als seus tota aquella pessa de terra de tinguda de tres mojadas, y que per los tituls infrits, y per pur, libre, y granch alou, tinch y posehesch en lo terme de dit lloch del Hospitalet, y en la parada dita “Lo Pont de la Mola”. La qual pessa de terra se te, y afronta, segons es de veurer dels titols que avall se calendaran. Y me pertany, y especta per titol de revenda a mon favor perpetuament feta, y firmada per Joseph Ramoneda y Barri pagés de la Parroquia de Santa Madalena de Esplugas, Bisbat, y corregiment de Barcelona ab acte rebut en poder de dit infrit notari, lo dia present, y poch antes de esta escriptura. Prometent per causa de dita especial hipotheca entregar al nomenat D. Erasme Gonima, y als seus la possesió corporal, real, actual, o quasi de dita pessa de terra sobre especialmente obligada. Donantlos facultat peraque de sa propria authoritat se la pugan pendrer, y retenir ab clausulas de constitut, y precari, cessió de tots drets y accions y constitució de procurador com en cosa propria. Concedintlos també facultat peraque vensut lo plazo de la paga de ditas trescentas lliuras, sens haver cumplert aquell pugan vendrer en encant publich, y fora de ell la referida pessa de terra per mi dalt especialmente obligada, y firmar las corresponents escripturas de venda, y altres necesarias ab obligació de tots mos bens, y drets, renuncias de drets, y lleys, y demes clausulas en semblants actes posar acostumadas. Y del preu resultant pugan satisferse de dita quantitat de trescentas lliuras y si alguna cosa faltará, prometo de altres bens meus fer lo degut compliment. Y generalment sens perjudici de dita especial hipotheca nosaltres dits Pau y Justina pare, y filla ne obligam tots nostres bens, y drets mobles, e immobles, presents y veniders. Renunciant en quant en assó a la lley, que diu que primerament se dega pasar per la cosa especial, que per la generalment obligada. Y a altre que quant lo acreedor se pot satisfer de la cosa especialmente obligada no posa, ni extenga la ma a altre. Y jo dita Justina renuncio al Benefici Valleyá, Senat Consult a favor de las donas estabmert, y a la authentica que comensa, Si qua mulier. De que he estat plenament cerciorada per lo infrit notari. Y junts nosaltres dits contrahents renunciam a tot, yq ualsevol altre lley, o dret, que en assó afavorir nos puga, y a la general renunciació del dret en forma. Y per pacte a nostre propri for, submetentnos al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la ciutat de Barcelona y son Tribunal, y de altre qualsevol tribunal, jutge o superior sevular solament, ab facultat de vriar lo judici, fent, y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dita Ilustre Señor Corregidor, y de altre qualsevol tribunal, jutge o superior secular predit, per la qual ne obliga, solament tots nostres bens, y drets predits mobles, e immobles, presents y veniders. Y present jo dit Joseph Sangés consento a las sobreditas cosas per dita muller mia fetas, com a executadas en ma presencia, y de vluntat, y consentiment meus expressos. Y de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de la ciutat de Barcelona dins lo precis termini de un mes proxim per los efectes previnguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en esta capital de que jo lo infrit notari he advertit a dits otorgants. En testimoni del que los dits Pau Badia, Justina Sangés y Badia y Joseph Sangés otorgaren la present escriptura en ditas Corts de Sarriá als vint días del mes de Agost del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta, y hu. Y ho firmaren dits Pau Badia, y Joseph Sangés. Y no ho firmá dita Justina Sangés y badia perque digué no saber, y per ella, y de son concentiment firmá un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Jaume Vilaseca pagés habitant en lo terme del lloch de Sans de dit Bisbat, Baldiri Canut pagés de dita Parroquia de Esplugas, y Francesch Ramoneda pagés de la mateixa Parroquia los dos primers dels quals afirmaren coneixer a dits otorgants.
Pau Badia y Riera, Per dita Justina Sangés y Badia, Francisco Ramoneda testimoni, Joseph Sangés, En poder de Francisco Comelles notari intervenint com a substitut Anton Comelles notari publich de número de Barcelona.