Saga Bacardí
00849
ESCRITURA DE REDENCION DE PARTE DEL CENSO DE LOS SASTRE, HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu. Sia a tots notori. Com jo D. Erasme Gonima en esta ciutat de Barcelona domiciliat. Per quant ab acte rebut en poder del infrit Francisco Comelles notari als sinch días del corrent mes jo dit otorgant establím y en emphiteusim concedí a Ursula Sastre y bell, antes terradellas muller en segonas nupcias de Jaume Sastre gerrer, ciutadá de Barcelona que en primeras ho fou de Sebastiá Terradellas també gerrer de dita ciutat, com a hereva vitalicia del expressat son primer marit, adquirint aquella a utilitat y benefici seu per lo temps de sa vida natural, y benefici dels hereus, o successors del patrimoni y bens de dit Sebastiá terradellas perpetuament, baix la prestació del cens annual de cent lliuras setse sous, y set diners moneda barcelonesa en pensió francas de tota corresponsió ab lo domini mitjá, y demes drets al Señor mitjá competents pagador annualment ab una sola paaga lo dia sinch de Setembre. Y ab entrada de un parell de gallinas, totas aquellas casas ab son hort, y pou a ellas contiguo,q ue avall se designarán. En qual acte doní facultat a dita adquisidora, y als hereus, y successors del patrimoni y bens del nomenat son primer marit de lluhir, y quitar del sobredit cens la quantitat de trenta lliuras en pensió, y nuda percepció per preu de mil lliuras, de dita moneda a rahó de tres per cent. Y haventme la referida Ursula Sastre y Bell demanat que en forsa de dita facultat a ella concedida fes, y firmás a son favor, com a hereva vitalicia predita, y dels hereus, y successors del patrimoni, y bens del mencionat son primer marit, venda y absolució de ditas trenta lliuras, en pensió per preu de las expressadas mil lliuras. Per tant adherintme a dita demanda. De mon grat, y certa sciencia. Per mi, y los meus hereus, y successors qualsevols que sian vench, absolch, y difinesch, y remeto a la sobredita Ursula Sastre y Bell, antes Terradellas, present, y als hereus, y successors en lo patrimoni, y bens de dit son primer marit perpetuament trenta lliuras en pensió, y nuda percepció del sobredit cens de pensió cent lliuras, setse sous, y set diners, que tots añs en lo referit dia sinch de Setembre dech rebrer, y percibr, y me fa y presta dita Ursula Sastre y Bell per rahó de totas aquellas casas ab un portal fora obrint ab son hort, y pou a ellas, contiguo, que per titol del sobrecalendat establiment per mi a son favor en dit nom de hereva vitalicia fet, y firmat, te y posseheix enb lo arrebal de esta ciutat debant, y molt prop la iglesia de Sant Llatser, u Hospital de Masells en lo carrer que va del Monastir de Nostra Señora del Carme al Padró. Las quals casas, y hort se tenen per mi al dit cens de cent lliuras setse sous y set diners aixi com del dia present en abant en virtut de la present venda, y absolució, se tindrán solament a cens de las restants setanta lliuras setse sous, y set diners francas de corresponsió en lo sobre mencionat termini pagadoras. Y jo tinch lo dit cens, aixi com las ditas casas se tenen per los hereus, y successors de Miquel Dalmau forner, ciutadá de Barcelona a cens de sinch lliuras barcelonesas annualment pagadoras, a saber, la mitat lo dia, o festa de Nadal, y la altre mitat lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny, lo qual cens en virtut de lo estipulat en lo precalendat acte de establiment deuen pagar dita Ursula Sastre y Bell, y los hereus o successors en lo patrimoni, y bens del enunciat son primer marit sens dañs, ni gastos de mi, y dels meus. Y dits hereus, y successors de Miquel Dalmau tene las preditas casas, y hort per la Pia Almoyna de la Seu de esta ciudad, y per sos Ilustres y Rends. Administradors ennom de aquella, y baix domini y alou de la mateixa a cens de divuyt sous tots añs pagadors lo dia, o festa de Nadal. Y afrontan las mateixas casas, y hort a solixent ab honor de Joseph Foixart moler, ciutadá de Brcelona; a mitgdia ab dit carrer del carme; a ponent ab honor de Ramon Torres ciutadá de Barcelona. Y a tramontana ab una caseta, y eixida, que fou de pertinencias de ditas casas, y hort de que en dit acte de establiment se fa menció. La qual venda y abolució fas aixi com millor dir, y entendrer se pot. De manera que del dia present en abant dega cessar, y cesse la annua prestació hablo present venudas, y absoltas, y dita Ursula Sastre y Bell y los hereus y successors en lo patrimoni y bens de dit son primer marit tingan, y possehescan ditas casas y hort francas de la prestació de aquellas y solament degan fer y pagar a mi, y als meus las restants setanta lliuras, setse sous, y set diners francas de tota corresponsió en lo termini dalt mencionat. Prometent no demanarlos mes las preditas trenta lliuras en pensió ab lo present venudas, y absoltas, ni per rahó de ditas cosas convenirlos en judici, ni fora de ell. Imposant a mi, y als meus acerca las mateixas cosas silenci, y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó de dita part de cens absoltas ni intentar judici algún, candellant, y anullant per dit efecte solament en quant a las preditas trenta lliuras venudas, y absoltas lo precalendat acte de establiment, y totas sas forsas y obligacions, de manera que en lo venider no pugan aprofitar a mi, ni als meus, ni dañar a la enunciada Ursula Sastre y Bell, ni als hereus, y successors en lo patrimoni y bens de dit son primer marit. En quant emperó al interés de dita Ursula y dels hereus, y successors en lo referit patrimoni, y bens, com y en quant a las restants setanta lliuras setse souis y set diners quedan en sa forsa, y valor, com de la porrata de dita part de cens venuda y absolta, fins vuy discorreguda ne estiga plenament satisfet. Salvant sempre sobreditas cosas los censos, y demes drets dominicals dels Señors sobre expressats. Y salvo també lo lluhisme a ells competent per rahó del present contracte. Lo qual segons la sentencia arbitral proferida per lo Señor Rey, y lo Señor Bisbe de Valencia sobre la paga de lluhismes, es la séptima part de tot lo preu que se donaría al emphiteota immediat per venda, o altre alienació, que fará de la qual se ha acostumat rebrer lluhisme. Y la tercera part de la séptima part de tot lo preu, que se donará al emphiteota mediat per venda, o altre alienació, que fará de la qual se ha acostumat rebrer lluisme, y no mes. Y del establiment la quarta part de la quantitat, que se donará per entrada al emphiteota estabilient ahont no hi ha mediat algún. Y la quarta part del quant ahont ho ha emphiteotas mitjans, un, o mes después del immediat. Lo preu de la present venda y asolució son mil lliuras moneda barcelonesa. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut, y a qualsevol altre excepció lley, o dret de mon favor. Cedesch, y remeto a la enunciada Ursula Sastre y Bell, y als hereus, y successors en lo patrimoni de dit son primer marit, tot lo que podría valer mes la dita part de cens venuda, y absolta del preu sobre expresat. Convenint y prometent als mateixos, que los faré velar, y tenir las ditas cosas contra qualsevls personas, y que los ne estaré de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució, y esmena de tots dañs, y gastos. Sobre la justificació dels quals se dega estar a sa sola paraula, o simple jurament sent necesitar de altre proba. Y pera atendrer, y cumplir las ditas cosas ne obligo als mateixos tots mos ens, y drets mobles e immobles, presents yveniders. Renunciant en quant en assó a tot, y qualsevol lley, y dret de mon favor, y a la general renunciació del dret en forma. Y peraque las ditqas cosas tingan major validitat, y firmesa espontaneament jurao en ma anima a Nostre Señor Deu Jesu-Christ, y sos Sants quatre Evangelis no sols las mateixas cosas atendrer y cumplir, y contra aquellas no fer, ni venir per causa, o rahó alguna. Si també que lo present contracte no se ha fet en frau, no perjudici dels Señors dominicals, sobre expressats, ni de sos drets. Y de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins lo precis termini de sis días proxims, per los efectes previnguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en esta capital de que jo lo infrit notari he advertit als contrahents. En testimoni del que dit D. Erasme Gonima (al qual jo lo infrascrit notari dono fe coneixer otorgá y firmá la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu días del mes de Setembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y hu. Essent presents per testimonis Jaume Carol jove veler de seda, Narcis Cardona hortolá de las hortas de Sant Pau de esta ciutat, y Joseph Bruguera, y Pujadas, escrivent en esta mateixa ciutat habitants.
Erasme Gonima, En poder de Francisco Comelles notari publich de número de Barcelona, intervenint com a son substitut Anton Comelles notari publich de dit número.