Saga Bacardí
00854
ESCRITURA DE CONFESION A JANER DE COMPRA DE TERRENOS A GLADIS, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Erasme Gónima, comerciant ciutadá de Barcelona. De ma voluntat espontanea, y certa ciencia. Mediant jurament, que librement presto, Confesso y en veritat regonech a la Señora Catarina Asnar (antes Janer) y Marrugat, muller de Anton Asnar comerciant, ciutadá de aquesta ciutata, que en primeras nubcias ho fou de Anton Janer corredor de cambis, o de orella, ciutadá de la mateixa, Com usufructuaria de la universal heretat y bens, que foren del nomenat Anton Janer difunt son primer marit. Y als hereus y successors de est, succehint als de Eleonor Salts. Encaraque absents, y per ells lo notari baix firmat present, y acceptant. Que per titol de venda perpetua, feta a mi per Ursula Gladis y Claramunt, viuda de Pau Gladis, sabater, ciutadá de Barcelona, y per Joan Pau Gladis també sabater, ciutadá de aquesta ciutat, mare y fill. Per preu de cinch centas lliuras barcelonesas ab acte rebut en poder del Dr. Francisco Comelles notari publich de número de Barcelona, a deu de Novembre del any proxim passat mil setcents y noranta. Tinch y poceesch un hort de dimenció vinty dos palms de ample. Y cent quaranta y set palms de llarch, comptats desdel safareig existent allí en amunt, ab tots sos drets, y pertinencias, contiguo al detras de als casas ab exida, que los nomenats mare y fill venedors, tenen y poceeixen en lo Arrabal de aquesta ciutat en lo carrer nomenat del Carme devant lo Hospital antiguament dit de Santa Margarida de Leprosos, temps ha, nomenat de Sant Llatsar. Lo qual hort (junt ab las mencionadas casas pocehidas per los sobredits venedors. Y ab altra porció de hort, y casas, que foren de estos, possehidas actualment per lo Magnifich Señor Anton Lafont Dr. en drets, domiciliat en aquesta ciutat) se te, conforme jo tinch lo dit hot, que confesso, per los enunciats hereus, y successors de eleonor Salts. A cens de catorse lliuras, barcelonesas, pagadoras, per meitat, en la festa de la dedicació de Sant Miquel Arcangel vint y nou de Setembre y en lo dia primer del mes de Abril. Qui ho tenen, per la Pia Almoina de la Santa Iglesia catedral de aquesta ciutat de Barcelona, y per sos ilustres M. Rents. Administradors, en nom de ella, baix son domini y alou, a cens de divuit sous, prestadors, en la festivitat de la Resurrecció de Nostre Señor Jesu-Christ. Los quals censos, los referits venedors, ab lo citat acte de venda a mon favor, prometeren pagar sens dany, ni gastos meus, ni de mos successors. Pero no obstant (conforme se expressa en la citada publica escriptura) son y deuen quedar salvos, tant sobre lo referit hort, que confesso com sobre las enunciadas casas ab exida, possehidas per dits venedors, y la altra porció de hort ab casas, que lo mencionat Señor Dr. Anton Lafont poceeix en aquell lloch. Afronta lo expresat hort venut a mi a orient ab altre honor meu; a mitgdia ab las referidas casas y exida proprias dels nomenats Ursula y Joan Pau Gladis, y Claramunt, mare y fill, venedors, expressats; a ponent y a tramontana en honor del nomenat Dr. Anton Lafont, que fou de pertinencias del expressat hort. Y totas las mencionadas cosas, possehidas part per mi, part per los referits mare y fill Gladis y Claramunt, y part per lo enunciat Señor Dr. Anton Lafont, unidas, terminan a llevant en lo mencionat altre honor meu; a mitgdia ab lo sobredit carrer del carme; a ponent en altre honor del referit Señor Dr. Anton Lafont, que fou de Narcis Carol, jove cirurgiá, difunt ciutadá de barcelona; y a tramontna ab lo carrer nomenat de la Riera den Prim alta. Afirmant com afirmo en virtut del jurament sobre expressat, esser verdadera totas las referidas cosas. En testimoni de las quals, aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y vuit dias del mes de Octubre any del Naixement del Senyor mil setcents noranta y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Estrada y Vicens Verdeny escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Erasme Gónima. En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari, qui certifico coneixer al confitent.