Saga Bacardí
00858
ESCRITURA DE PAGO DE ATRASOS DE CENSOS A LA PIA ALMOINA, POR LOS BADIA, PAGADO POR ERASMO GONIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori, Com jo Martí Hueguet, y de Pederós escrivent notari, empleat en la escribanía Major del Milt Ilustre Capitol de Canonges de la Santa Iglesia de Barcelona, com a procurador per las infras, y altresc osas de la venerable Pia Almoina de dita Santa Iglesia, legitimament constituhit, y ordenat per dit Molt Ilustre Capitol, com de ma procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Francisco Mas y Vidal notari publich de número de Barcelona als nou Maig ultim y del corrent any, de que dit notari ab sas certificatorias lletras, y signe dona fe. En dit nom. De mon grat y certa sciencia confesso, y en veritat regonesch al Noble Señor D. Erasme Gonima en esta dita ciutat domiciliat, encara que ausent, y lo infrit notari com a publica persona per ell present, y estipulant. Que per Pau Badia pagés al present, y de poch temps a esta part habitant en las Corts de Sarriá, Bisbat de Barcelona, y antes en lo lloch de Santa Eulalia de Provensana aloias del Hospitalet de dit Bisbat, y Justina Sangés, y Badia muller de Joseph Sangés, pagés de ditas Corts de Sarriá, pare y filla. Y de aquellas tres mil trescentas seixanta y una lliutas, y quatre sous moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda perpetua per los nomenats Pau Badia, y Justina Sanges, y Badia feta y firmada a favor de dit D. Erasme Gonima, y dels seus, de totas aquellas casas ab un portal fora en lo infrit carrer obrint ab son hort, y pou a ellas contiguo ab tots sos drets, y pertinencias universals situadas enlo arrebal de esta ciutat debant, y molt prop la Iglesia de Sant Llatser, y Hospital de Masells en lo carrer, que va del Monastir de Nostra Señora del Carme al Padró, llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del infrit Francisco Comelles notari als vint de Agost prop passat. Y en virtut de facultat per los referits pare y filla Badia al precitat D. Erasme Gonima alo precalendat acte de venda donada, y concedida, en lo modo infrit, y mediant la cessió de drets, que avall se expressará me ha donat, y pagat en dit nom la quantitat de vint lliuras, y catorce sous moneda barcelonesa, que son per semblants, que lo sobrenomenat Pau Badia estaba debent a dits Ilustres mos principals, com a administradors de la expressada Pia Almoyna per vint y tres pensions cessas desde el any mil setcents y noranta, tots inclusive de aquell cens de pensió divuyt sous, que tots añs en Señoria directe lo dia, o festa de Nadal dita Pia Almoyna, eo dits Ilustres Administradors reben sobre la expressadas casas, conforme en lo sobrecalendat acte de venda queda llargament expressat. Lo modo de la paga de ditas vint lliuras, y catorce sous, es que aquellas confesso en dit nom haver rebut de dit D. Erasme Gonima en diner comptant,r ealment, y de fet en presencia del notari, y testimonis infrits per mans de tercera persona pagant per, y de diners del mateix D. Erasme. Per lo que no sols otorgo en lo referit nom la present apoca. Si que també sens evicció ni obligació alguna cedesch al enunciant D. Erasme Gonima, y als seus tots los drets, y accions als precitats Ilustres mos principals, en dit nom competents per rahó de dit credit, en forsa de la qual cessió puga dit D. Erasme Gonima, y los seus defensar la soredita venda a ell feta contra qualsevols personas, y sar de dits drets, y accions cedits en judici, y fora de ell com millor los convinga, y fer tot lo demes que jo en dit nom, eo dits Ilustres mos principals podrían executar antes de la present escriptura. Substituhintlos per dit efecte procuradors de aquells, com en cosa propria. Y prometo en dit nom las referidas cosas sempre, y en tot temps tenor per fermas, validas, y agradables, y que contra aquellas los mencionats Ilustres mos principals no farán, ni vindrán per causa, o rahó alguna. En testimoni del que dit Thomas Huguet, y de Poderós (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) otorgóa y firmá en dit nom la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint días del mes de Desembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y hu. Essent presents per testimonis Francisco Raurés y Ferran, y Joseph Bruguera, y Pujadas escrivents en esta ciutat habitants.
Martí Thomas Huguet en dit nom, En poder de Francisco Comelles, notari intervenint com a substitut Anton Comelles notari publich de número de Barcdelona.