Saga Bacardí
00859
ESCRITURA DE VENTA DE TRES CENSALES EN MONTJUICH DEL CONVENTO DEL CARMEN HACIA ERASMO GONIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori. Com lo Rnt. P. Fr. Pere Serra Religios Carmelita; Conventual en lo Convent de Nostra Señora del Carme de la antigua, y regular observancia de P.P. Calsats de esta ciutat, de Barcelona, com a procurador junt ab altre, y a solas per las ingras cosas llegltimament constituhit per lo Molt Rnt. P. Provincial de la Religio Carmelitana a les horas en dit Convent resident, y per lo Rnt. P. Prior, y Religios de dit Convent, com de sa procura (en que van descrits, y continuats los noms y cognoms de dits Molt Rnt. P. Provncial, y Rnts. Prior y Religios) consta ab acte rebut en poder de Felix Veguer, y Avellá notari publich de número de esta ciutat als vint, y quatre de Agost de mil setcents vuytanta y sis, de aue dit notari ab sas certificatorias lletras, y signe dona fe, en dit nom. De son grat, y certa sciencia confessa y en veritat regoneix al Noble Señor D. Erasme Gónima en esta ciutat de Barcelona domiciliat, encaraque ausent, y lo infrit notari com a publica persona per ell present, y estipulant. Que per Salvador Coch veler, ciutadá de Barcelona. Y de aquellas tres mil setcentas, y una lliuras, y dos sous, y set diners, moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda y absolució perpetua per dit Salvador Coch a favor ede dit D. Erasme Goima feta, y firmada de cent y onse lliuras, y dos diners de dita moneda en pensió, y en nuda percepció de aquell cens de pensió cent seixanta sis lliuras, y deu sous, que tots añs als catorce Juny lo mateix D. Erasme Gonima feya, y prestaba al enunciant Salvador Coch, y vuy sols fa, y presta lo restant de aquell per rahó de quatre distintas pessas de terra que lo precitat Señor Gonima per titol de establiment a son favor fet, y firmat per lo referit Salvdor Coch, ab acte rebut en poder de Manuel Oliva, y Viloca notari publich de número de Barcelona als tretse Juny de mil setcents vuytanta, y quatre té, y posseheix, a saber, la una de dos mojadas, poch mes o menos, en lo terme del Castell de Port territorio de esta ciutat, y en lo lloch dit “La Parellada”. Altre de una mojada, y una quarta poch mes, o menos en la Parroquia de Santa Maria de Sans y lloch dit “Termery del Castell de Port”. Altre de una mojada poch mes, o menos en dit terme del Castell de Port molt prop dit Castell, y en lo peu de la montaña de Monjuich. Y la altre de tres quartas poch mes, o menos en lo territorio de esta ciutat, y terme del referit Castell de Port en lo lloch nomenat los horts sota lo camí de las Trias, tot llargament designat, expressat, y confrontat en lo acte de dita venda, y absolució rebut en poder de dit Manuel Oliva, y Viloca notari als divuyt Juny de mil setcents vuytanta, y set. Y en virtut de facultat ab los sobre calendats actes de establiment y venda y absolució al precitat D. Erasme Gonima donada, y concedida, en lo modo infrit, y mediant la cessió de drets, que avall se expressará, ha donat, y pagat al Rnt. Otorgant en dit nom, eo als Rnts. Prior y Convent sos principals la quantitat de mil cent quaranta y nou lliuras, dos sous, y set diners moneda barcelonesa, las que son y serveixen als expressats Rnts. Sos principals per lluhició, y quitament de tres distincs censals, a saber, lo un de preu quatrecentas sinquanta tres lliuras, y deu sous, y pensió tretse lliuras, onse sous, y deu diners altre de preu sincentas vint lliuras, dotse sous, y set diners, y pensió divuyt lliuras, dotse sous, y quatre diners, y altre de preu setanta sinch lliuras, y pensió al present dos lliuras, y sinch sous, que tots años en quant al primer als vint y hu Janer, lo segon als trenta Juliol, y lo tercer als divuyt mars antes dit Salvador Coch, y ultimament lo referit D. Erasme Gonima feyan, y prestaban als precitats Rnts. Sos principals. Als quals espectan los sobre expressats tres censals, esto es lo primer en virtut de venda, y original creació de aquell a favor dels enunciats Rnts. Prior, y Convent feta, y firmada per lo nomenat Salvador Coch, ab acte rebut en poder de Felix Veguer y Avellá notari publich de número de Barcelona als vint, y hu de Janer de mil setcents setanta y tres. Lo segon en forsa de donació, assignació, y consigna a favor dels predits Rnts. Prior y Convent del Carme feta per donació de la fundació en la capella del mateix Convent feta per los marmessors, y executors del testament y ultima voluntat de Anna Gils muller de Joan Gils taverner, ciutadá de Barcelona, de tantas missas annuals, quantas dir y celebrar se poden dels reddirs de dit censal, cofnorme se expressa en lo acte de dita fundació rebut en poder de Joseph Rufasta, y Steve notari publich real collegiat de número de Barcelona als dotse de Desembre del any mil setcents sinquanta, y set. Y a dita Anna Gils pertañia per titol de venda, y original creació de dit censal a son favor feta, y firmada per Theresa Coch y Pujol muller de salvador Coch mestre de casas de esta ciutat ab acte rebut en pode de dit Joseph Rufasta, y Steve notari als trenta Juliol de dit any mil setcents sinquanta y set. Y lo tercer, y ultim de dit censal espect als expressats rnts. Prior, y Convent en virtut de venda, y original creació de aquell a son favor feta per Joan Pau Llacuna moler, ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Miguel More notari publich de Barcelona als divuyt de Mars de mil sinch cents seixanta, y vuyt. Com de las pensions, y porrata de dits censals cesas y discorregudas fins lo dia de la notificació del deposit avall expressat sen hage hagut rahó ab altre procurador de dits Prior, y Convent. Lo modo de la paga de ditas mil cent quaranta y nou lliuras, dos sous, y set diners, es que aquellas confessa lo Rnt. Otorgant en dit nom haver rebut de dit D. Erasme Gonima per medi de tres distinctas partidas per est a favor de dits Rnts. Sos principals, fetas en lo arxiu de la Insigne Capella, y Collegi de Sant Sever de la Seu de esta ciutat lo dia primer del corrent mes a solta del infrit notari. Las quals lo Rnt. Otorgant en dit nom té per agradables, y acceptadas. Y se adverteix per est. Que encara que en dit arxiu en lo mateix dia, y a continuación de las sobreditas partidas, se trobia altre feta a favor de dits Rnts. Prior, y Convent sos principals de la quantitat de doscentas lliuras, peró com esto hagia estat per equivocació respecte de competir aquellas al Molt Rnt. P. Provincial de la Provincia de Cathaluña, y Mallorca de dit orde, y a dit Rnt. Prior, y com a tals administradors de la causa pua instituhida, y fundada per Madrona Colomer viuda de Andreu Colomer Pellicer ciutadá de Barcelona per auql motiu hagia de dirigirse dita partida als nomenats provincial, y Prior, com a administradors predits. Per so dit Rnt. otorgant, estant ben cert de la equivocació de la referida partida, com y de sa espectamcia als precitats privincial, y Prior el lo expressat nom, vol que aquellas se entenga a favor de estos dirigida, no podent dits Prior, y Convent sos principals per rahó de dita equivocació pretendrer dret algún en las expressadas doscentas lliuras de la mateixa partida. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lley de la entrega, y demés del dret, no sols en dit nom otorga la present apoca, si que també fá llargas, y bastants fi, absolució, y difinició perpetuas dels tres precalendats censals, aixi en sos respective preus, com en las pensions, y porratas, y demés accessoris de aquells. Imposant a dits sos principals, y als seus acerca ditas cosas silenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó del sobredit, ni intentar judici algún, roborantho ab solempne estipulació en ma, y poder del infrit notari cancellant, y annullant los precits respective actes de censals, y sos dependents, y totas sas forsas, y obligacions, de manera que en lo venider no pugan aprofitar als Rnts. Sos principals, ni als seus, ni dañar a dit Salvador Coch, no al referit D. Erasme Gonima, y a sos respective hereus, y successors, y demes en dits censals obligats. En quant emperó al interés de dit D. Erasme Gonima, eo per lo efecte de defensar la infrita cessió queden en sa forsa, y valor. Y sens evicció ni obligació alguna cedeix dit Rnt. Otorgant en lo expressat nom al enunciant D. Erasme Gonima, y als seus tots los drets, y accions als Rnts. Sos principals, competents per rahó del sobredit. En forsa de la qual cessió pugan defensar los dalt calendats establiment y venda y absolució per dit Salvador Coch, a son favor feta contra qualsevols personas, usar de dits drets, y accions cedits en judici, yu fora de ell com millor los convinga, y fer, y practicar tot lo demes que lo Rnt. Otorgant en dit no meo sis principals podrían executar antes de la present escriptura. Substituhintlos per dit efecte procuradors seus com en cosa propria. Y promet lo Rnt. Otorgant en lo mateix nom las preditas cosas sempre, y en tot temps tenir per fermas, validas y agradables, y que contra aquellas dits Rnts. Sos principals no farán, ni indran en temps algún per ninguna causa, o rahó. Y de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins lo precis termini de sis días proxims per los efectes previnguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en esta capital, de que jo lo infrit notari he advertit a dit otorgant. En testimoni del que lo dit Rnt. P. Fr. Pere Serra (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) otorgá y firmá en dit nom la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint días del mes de Desembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta, y hu. Essent presents per testimonis Francisco Raurés y Ferau, y Joseph Bruguera y Pujadas escrivents en esta ciutat habitants.
Fr. Pere Serra en dit nom, En poder de mi Anton Comelles notari.