Saga Bacardí
00860
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO EN MONJUICH DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI, HACIA ERASMO GONIMA Y PASSARALL.


En nom de Deu. Sia a tots notori: Com los Rnts. P. Preposit y Comunitat de Pbres. de la Congregació del Oratori de Sant Felip Neri de esta ciutat de Barcelona (los noms, y congnoms dels quals avall se expressarán) convocats, y congregats en una pessa de dita casa ahon per semblants, y altres negocis de dita Congregació se acostuman convocar, com a major part dels individuos Sacerdots, que la componen, haguda rahó dels llegit imanen impedits, y altres, que en dita Convenció no han pogut intervenir la dita Comunitat representant, assenent, y considerant. Que dita Congregació per los titols, que avall se calendaran té, y posseheix en lo Pla de esta ciutat, y cerca lo camí de la Hermita de Nostra Señora de Port, una pessa de terra de tinguda set quartas, la qual fa angol, en lo camí nomenat de “Las Trias, Camí Real, y Camí de Port”, de la qual se trau annualment de lloguer seixanta lliuras barcelonesas. Atenent: Que tant per lo camí nomenat de las Trias, com per lo Camó Real de Port en temps de plujas discorre moltissima aygua, per qual motiu dita congregació a fi de presernvar dita pessa de terra, de las avingudas de dita aygua, alguns añs atrás, feu construhir una paret a la part del camí de las Trias, y se comensá altre a la part del camí de Port. Y no havent estas ditas parets suficient per resguadar de la enunciada pessa de terra, ab tal que las ayguas que han baixat de la Montaña de Monjuich, y discorregut per lo camí Real de Port, den diferents avingudas han entrat en dita pessa, y causat en ella notables dañs. Per qual motiu la congregació havia determinat fer construhir una forta paret per lo costat de dit camí de Port. Y havent per est efecte solicitat del Cavaller Corregior de esta ciutat lo corresponent permis, se han suscitat varios duptes entre los vehins de dita pessa, sobre lo modo de dar lo degut desguás a las ayguas, que discorren per lo camí de Port, essent quasi lo unich medi, el que se conduhisen per la mateixa pessa de la Congregació, abandonant una porció, de aquella de la part d emitgdia, y construhint allí una tercera paret per defensa de lo restant de la mateixa pessa. Attenent que ab lo sobre dit medi, encaraque molt costós per la Congregació, no estarioa encara esta libre de disputas, presumint altres vehins quedar perjudicats ab lo sobre dit nou curs, que se donaría a ditas ayguas. Y que establint la dita pessa de terra al indrit D. Erasme Gonima per possehir est un Prat de indianas al costat de aquella, y ab qui la Congregació hevia de entrar en iuna forta disputa per lo sobre expressat assumpto, se libraría la Congregació, no sols dels litigus, y disputas, que podrían sucitarse, y originarse, si també del gasto de construhir las dos parets al costat del camí Real, y del de mitgdia de la predita pessa de terra. Atenent: Que havent dita Congregació tractat dit assumpto ab lo recitat D. Erasme Gonima, convingué est per luego de tenir la Congregació la corresponent llicencia, y permis de son llegitim Superior, en aceptar per via de establiment perpetuo la expressada pessa dita Terra per lo cens annual de setanta nou lliuras, y quatre sous barcelonesas. Y ab la entrada, pactes, y condicions, que avall se expressarán. Atenent finalment haver dita Congregació exposat, y fet present en deguda forma tot lo sobre dit al Ilustre y Molt Rnt. Señor Vicari General y Oficial del Ilustrisim y Reverendisim Señor Bisbe de Brcelona, y suplicar la corresponent llicencia, y permis pera poder establir la dita pessa de terra al nomenat D. Erasme Gonima. Y havent dit Ilustre Señor en seguida de las diligencias per dit efecte en sa curia practicadas, y ab la previsió de vint y dos de Setembre últim concedit a dita Congregació dita llicencia, y permis pera establir dita pessa de terra per lo referit cens annual de ditas setanta nou lliuras, y quatre sous junt ab lo domini mitjá, y demés circunstancias, que avall se individuaran. Per so dits Rnts. P. Proposit, y Comunitat de dita Congregació en virtut de la sobre expressada llicencia, y permis, y mediant la authoritat, y drets de aprobació per dit Illustre Señor Vicari General y oficial a est acte interposador. De son grat, y certa sciencia, per la mateixa Congregació, y los successors en ella estableixen, y en emphiteusim concedeixen al Noble Señor D. Erasme Gonima en esta ciutat domiciliat, present y avall acceptant, y als seus, y aquí ell voldrá perpetuament tota la sobredita pessa de terra campa de tinguda set quartas poch mes, o menos, que dita Comunitat per los titols infrits te, y possseheix en lo territorio de esta ciutat, y en la Parroquia de Sans prop lo camí de Nostra Señora de Port, y al costat del Camí nomenat de las Trias, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias universals de la mateixa. La qual conté de amplaria de llevant a ponent trenta y vuyt caanas; y de llargaria de mitgdia a tramintana cent y sis canas, a cana de Barcelona. Y se te dita pessa de terra per lo Benefici de Sant Joan, y Sant Martí en la Iglesia de Sant Jaume de esta ciutat instituhit, y fundat, y per son Rnt. Obtentor en nom del mateix a cens de tres quarteras de ordí bo, y net tots añs en cert termini pagador. Y afrontaba la mateixa pessa de terra en lo temps de la venda de ella avall calendada a orient ab lo camí per lo qual se va de la present ciutat a la Capella de Nostra Señora de Port; a mitgdia ab honor de Catharina Camprobí muller de Joan Camprobí fuster de Barcelona, que antes fou de Joseph Pujol moler, ciutadá de Barcelona,y antes de Jaume Miró negociant; a ponent ab honor de Pere Canet pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, que antes fou de Maria Romeu, y Modolell, viuda del magnifich Geronim Romeu difunt ciutadá honrat de Barcelona; y a tramontana ab lo camí nomenat de las Trias. Y al present afronta a solixent ab lo dit cami, que va a la Capella de Nostra Señora de Port; a mitgdia ab honor del Señor adquisidor, que antes fou de Salvador Coch ciutadá de Barcelona, y antecedentment de Francesch Camprobí; a ponent ab Joseph Canet de la Riera de la Parroquia de Sarriá, y antes de Pere Canet; y a tramontana ab lo dit camí de las Trias. Y pertany, y especta a dita Comunitat, eo a la expressada Congregació, com a hereva universal del Ilustrissim Señor D. Oleguer de Monserrat lo dia de son obit Bisbe de Urgell, per dit Ilustrissim Señor instituhida ab son ultim y valido testament, que feu, y otorgá en poder de dit Lluis Fontana notari publich de Barcelona als set de Juny de mil setcents vuytanta y nou. Al qual Ilustrissim Señor pertañia, y espectaba la referida pessa de terra per titol de venda perpetua de aquella, entre altres a son favor, com a mes donant en lo encant publich, y com a laica, y pricada persona feta, y firmada per los Rnts. Balthasar Aguspí Pbre. Dr. en drets y Prior de la Iglesia de Sant Jaume de Frontaña, Jaume Ferrer Dr. en Sagrada Theologia, y Miquel Mas Pbre. y Beneficiat de la parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de la present ciutat, com a marmessors, y executors del testament, y ultima voluntat del Rnt. Joseph Matheu arau, també Pbre. y Beneficiat de dita Iglesia del Pi ab acte rebut en poder de Pere Martir Llunell, notari publich de Barcelona als tretse de Abril de mil siscents vuytanta y hu, que se troba firmat per rahó de Señoria. Lo qual establiment fan dits Rnts. Otorgants aixi com millor dir, y entendrer se pot, baix los pactes, emperó, y condicions seguents.
Primo: Que dit Señor adquisidor, y los seus degan fer contruhir, y fabricar en dita pessa de terra establerta las parets necesarias, y corresponents pera millorarla, y resguardarla de las avingudas de las ayguas, que en temps de plujas discorre, aixi per lo expressat camí nomenat de las Trias, com per lo amí Real de Port.No podent dit Señor adquisidor, ni los seus ractir o renunciar la referida pessa de terra, que primerament no hagen fet construhir en ella ditas parets, entenentse esto per una sola vgada.
Item: Que en cas dit Señor adquisidor o los seus de la predita pessa de terra establerta ne fessen Prat de Indianas, deurán en est cas antes de rattirla, fer buydar, o traurer a sos gastos las arenas que per tal efecte se hagués transportat a aquella, a fi de que en lo temps de sa entrega a dita Congregació estiga corrent, pera poderla sembrar.
Item: Que será a carrech del nomenat Señor adquisidor, y dels seus lo satisfer al sobredit obtentor de dit benefici lo lluhisme a ell corresponent per rahó del present establiment, com y també lo ferlo firmar per aquell per rahó de Señoria.
Item: Que també será a carrech del mateix Señor adquisidor, y dels seus lo pagar annualment lo catastro de dita pessa de terra corresponent. Y a mes qualsevols altres carrechs, o petxos a que la mateixa estiga en tot temps obligada, a fi de que en qualsevol evento que sia franch a la Congregació lo cens de ditas setanta nou lliuras, y quatre sous, que avall novemanet se imposará.
Item: Que no obstant que lo sobredit cens de setanta nou lliuras quatre sous baix imposador ha de ser perpetuo, e irredimible, concedeixen facultat dits Rnts. Estabilients al precitat Sñeor adquisidor, y als seus, peraque estos pugan permutarla, o redimirlo, junt ab son domini ab altre cens, o censos irredimibles de igual quantitat, o que junts compongan aquella, y també de igual Señoria. Y que la cuausula de lluhisme de aquells sia lo desé, conforme a la que se troba continuada en lo present acte, y per conseguent libres dits censos de la contribució del Real Catastro, havent de ser los mateixos censos ben vistos a la Congregació.
Item: Que en cas de efectuarse, o verificarse lo convingut en lo antecedent pacte, será de la obligació del mencionat Señor adquisidor, y dels seus, lo satisfer, no sols tots los lluhismes que se adeudarán tant per la permuta, o extinció del cens de setanta nou lliuras quatre sous de est establiment, com per la transportació dels censos que la dita Comunitat acceptará en redempció o permuta de aquell, havent també en lo mateix cas de satisfer a la referida Comunitat la quantitat de cent lliuras barcelonesas per una sola vegada en adjutori de la nova imposició, o aument de cens, que aquella deurá annualment satisfer, per dret, de amortisació per raó de dita nova transportació. Y a mes tots los gastos, e import de escritura y demés, que en dit cas se oferesca fer a efecte de que en tot temps la dita Comunitat percebesca libres, y francas ditas setanta nou lliuras, y quatre sous.
Item: Ab lo expres pacte que dit Señor adquisidor, ni los seus, ni altre persona no pugan imposarse Señoria mitjana sobre la ordi, que per aquella deuhen correspondrerseli, y esto sens dañs, no gastos de dit Señor adquisidor, y dels seus.
Item y finalment: Ab pacte que dit Señor adquisidor, y los seus deguen millorar, y no deteriorar la dita pessa de terra establerta, y per lo cens de aquella y de las milloras en ella fahedoras donar y pagar, fer y prestar a dita Comunitat, y als successors en la mateixa tots añs setanta nou lliuras y quatre sous barcelonesas irredimibles ab lo domini mitjá y demes drets al Señor mitjá competents, y espectants, pagadoras tots añs abuna sola paga lo dia vint y hu del mes de Desembre, comensant a fer la primera paga lo dia vint y hu del mes de Desembre del any proxim vinent de mil setcents noranta y dos. Y consecutivament los demes añs en semblant termini. Y aixi ab dits pactes, y condicions, y no sens ells, ni en altre manera fan las Rnts. Otorgants lo present establiment de la predita pessa de terra. En la qual no puba dit Señor adquisidor, ni los seus proclamar, ni regonexer a altre Señor, o Señors, que als mateixos Rnts. Otorgants en nom de dita Congrecació, y al obtentor del dalt expressat Benefici. Pugan emperó passats los trnta días de la fadiga a cada un de dits Señors competent, vendrer, permutar, y altrament alienar la dita pessa de terra establerta, com y també establirla a cens en nuda percepció solament, fins y a tant que sia redimit, o permutat lo cens en ella sobre novament imposat de setanta nou lliuras, y quatre sous, y en la conformitat explicada en altres dels pactes dalt continuats, a personas habils y capaces de alienarla. Salvant sempre sobre la dita pessa de terra lo dit cens de setanta, nou lliuras, y quatre sous barcelonesas, ab son domini mitjá. Y salvo també aixi sobre lo dit cens novament imposat, com sobre la referida pessa de terra establerta lo cens, y demes drets del Señor alodial dalt nomenat. Y salvo igualment lo lluhisme a ell competent per rahó del present establiment. Lo qual es lo desé respecte de haver succehit dit Benefici a lahich, después de la sentencia arbitral, esto es, a Simon Rovira notari, ciutadá de Barcelona, fundador del mateix Benefici no obstant de trovarse per equivocació continuada la clausula del quint en la sobrecalendada venda de dita pessa de terra, qual equivocació de dita pessa de terre feta per la Rnt. Comunitat de dit Oratori, a favor del Rnt. Geronim Torrallas Pbre. com a obtentor del sobre expressat benefici, ab acte rebut en poder de dit Lluis Fontana notari als tres de Setembre de mil siscents noranta y sinch. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, los que confessan dits Rnts. Otorgants haver rebut del mencionat Señor adquisidor per real, y efectiva entrega a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dita entrada no ser aixi convinguda, ni rebuda, y a qualsevol altre escepció, que afavorir puga als Rnts. Otorgants, donan, cedeixen, y remeten estos a dit Señor adquisidor, y als seus tot lo que podrían valer mes las referidas cosas establertas del cens, y entrada dalt expressats. Convenint, y prometent al enunciat Señor adquisidor, y als seus que los mencionats Rnts. P. Preposit y Comunitat los farán valer, tenir, y pacificament possehir dita pessa de terra establerta ab tots sos drets, y pertinents, contra qualsevols personas, y que los estarán de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució, y esmena de tots dañs, y gastos, sobre la justificació dels quals se dega estar a la sola paraula, o simple jurament de dit Señor adquisidor, y dels seus, sens altre proba. Y per atendrer, y cumplir las referidas cosas ne obliban dits Rnts. Preposit, y Comunitat tots los bens, reddits, y emoluments de dit oratori mobles, e immobles presents y veniders, no emperó los propris de ells dits Rnts. Otorgants per tractar en esto negoci ageno. Renunciant en quant en assó a tot, y qualsevol lley, y dret, que afavorir los puga. Y a la general renunciació del dret en forma. Y dit D. Erasme Gonima adquisidor predit present a estas cosas, llohant, y aprobant las mateixas, y acceptant lo present establiment a son favor fet per lo cens, y entrada, pacte, y condicions en ell continiats a que expressament consent. De son grat, y certa sciencia convé, y promet a dits Rnts. P. Pregosit, y Comunitat, y als successors en dit Oratori, que cumplirá los pactes, y condicions sobre expressats, pagará lo cens dalt imposat de setanta nou lliuras, y quatre sous en lo termini, modo, y forma, que queda estipulat. Comensant a fer la primera paga del dia present a un any, y seguidament los demes añs en igual termini, y atendrá tot lo demés, que vinga a son carrech en fosa de dit establiment, sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y restitucio, y esmena de tots dañs, y gastos, acerca dels quals se dega estar a la sola paraula o simple jurament de dits Rnts. Establiments, y dels successors en dit oratori, sens necesitar de altre proba. Per lo qual cumpliment, especialmente obliga, e hipotheca als mateixos la dita pessa de terra per ells a ell establerta, eo tot lo dret emphiteutich, y útil domini al mateix competent, y que ha adquirit en virtut del present establiment. Y generalment sens perjucidi de dita especial hipotheca obliga tots los bens, y drets mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant per so a la lley, que diu. Que primerament se dega passar per la cosa especial, que per la generalment obligada. Y a altre, que diu: Que quant lo acreedor se pot satisfer de la cosa especialmente obligada, no pose la ma a altre. Y qualsevol altre lley, y dret, que afavorirli puga. Y a la general del dret en forma. Y per pacte a son propri for, submetentse al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y son tribunal, y de altre qualsevol tribunal, jutge, o superior aixi ecclesiastich, com secular, ab facultat de variar lo judici. Fent y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, y de altre qualsevol tribunal, y superior ecclesiastich, y secular com queda dit. Per la qual ne obliga solament tots sos bens y drets predits mobles, e immobles, presents y veniders, per no ser licit als Cavallers, y demés, que gosan de la Patria. Y ab constitució de procurador, de tots los notaris, y escribans jurats de dita curia, presents, y veniders, junts, y a solas pera firmar dita escriptura de ters en dia no feriat, respecte de serho la present per la festa de Sant Thomas Apostol llargament. Y peraque las ditas cosas tingan validitat, y firmesa espontaneament juran dits contrahents, esto es, dits Rnts. Estabilients en la forma sacerdotal, y dit Señor adquisidor en sa anima a Nostre Señor Deu Jesu-Christ, y sos Sants quatre Evangelis, no sols que contra lo sobre dit no farán, ni vindrán en temps algún per nonguna causa, o rahó. Si tambe que lo present contracte no se ha fet en frau, ni perjudici del Señor alodial dalt mencionat, no de sos drets. Y de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins lo precis termini de sis días proxims per los efectes previnguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en esta capital, de que jo lo infrascrit notqari he advertit a dits contrahents. En testimoni del que los mateixos contrahents, esto es, estabilients, y adquisidor, (als quals ho lo infrascrit notari dono fe coneixer) otorgaren la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y un días del mes de Desembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta, y hu. Y estant convocada la dita Rnt. Comunitat en la firma dalt expressada, en la qual convocació intervingueren, y foren presents los Rnts. P. Mariano Riera Preposit, P. Francisco Sivilla, P. Damiá Falgarina, P. Pau Pons, P. Audal Corriols, P. Joseph Colldelram, P. Francisco Nadal, P. Mariano Ramentil, P. Jaume Gelabert, P. Joseph Pau Molins y P. Anton Colls, en consequencia del decret del Real Consell de divuyt de Mars del any de mil setcents setanta y quatre en que se maná observar la practica de Castilla, acordan, y donan comissió a dits Rnts. P. Mariano Riera Preposit, y P.P. Francisco Sivilla, y Damiá Falgarona altres de dita Comunitat, peraque en nom de ella firmen esta escriptura com ho executan, junt ab dit D. Erasme Gonima adquisidor. Essent presents per testimonis Joseph Bori sastre, y Joseph Bruguera y Pujadas escrivent, en esta ciutat habitants.
Mariano Riera Preposit, Francisco Sivilla Pbre. Damiá Falgarona, Erasmo Gonima, En poder de mi Anton Comelles notari.