Saga Bacardí
00864
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENO EN CALLE DEL CARMEN, DE LOS GLAUDIS, HACIA ERASMO GONIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu. Sia a tots notori, com nosaltres Ursula Glaudis y Claramunt, viuda de Pau Glaudis sabeter, ciutadá de Barcelona. Y Joan Pau Glaudis també sabeter en dita ciutat habitants, mare y fill. Per expedició de nostres megocis. De nostre grat, y certa sciencia, per nosaltres, y nostre respective hereus, y successors qualsevols que sien venem, y per titol de venda concedim al Noble Señor D. Erasme Gónima, en esta ciutat domiciliat present y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, una eixida de tinguda quaranta vuyt palms de llarch, y vint, y dos palms de ample poch mes, o menos, enclosas los gruixos de las parts, junt ab un petit cubert que en ella se troba contruhit ab tots sos drets y pertinencias universals. La qual eixida es de pertinencias de aquellas casas que per los titols avall calendats tenim, y possehim en lo arreval de esta ciutat, y en lo carrer nomenat del Carme, devant lo Hospital antiguament nomenat de Santa Margadira de Leprosos, y al present de Sant Llatser. Y se tenen ditas casas y eixida, junt ab un hort antes eixida de pertinencias de las mateixas, vuy possehit per dit D. Erasme Gonima, per los hereus, y successors de Eleonor Sales, a cens de catorce lliuras annualment pagadorqas, a saber la mitat lo dia, o festa de Sant Miquel del mes de Setembre, y la altre mitat lo dia primer del mes de Abril. Qui ho tenen per la Pia Almoyna de la Santa Iglesia de Barcelona, y per sos Rnts. Administradors en nom de la mateixa, a cens de divuit sous tots añs perpetuament pagadors, lo dia, o festa de pasqua de Resurrecció del Señor, y baix domini, y alou de dita Pia Almoyna. Los quals censos prometen pagar nosaltres dits venedors sens dañs, ni gastos del referit comprador, ni dels seus. Pero no obstant esto los mateixos censos son, y deuhen ser salvos, y segurs tant sobre la dita eixida, ab lo present venuda, y casa que quedan en poder nostre, com sobre lo dit hort de pertinencias de aquellas que al present posseheix dit Señor comprador. Y afronta dita eixida a solixent ab ditas casas, que quedan en poder nostre: y a mitgdia, ponent y tremontana ab honor de dit Señor comprador. Y nos especta, a saber a mi dita Ursula Glaudis y Claramunt com a hereva durant ma vida natural solament de la universal heretat, y bens que foren de dit Pau Gladuis mon marit per est instituhida, ab son ultim y valido testament, que feu, y firmá en poder de Joseph Grau Sayrols y Carreras notari publich de número de Barcelona als deu de Nohembre del any mil setcents vuytanta y sinch. Y a mi dit Joan Pau Glaudis, com a hereu universal (per después de seguida la mort de dita Ursula Glaudis, y Claramunt mare mia) dels bens del referit Pau Glaudis mon pare, per est instituhit ab lo precalendat son testament. Al qual Pau Glaudis nostre marit, y pare respective espectava, com a hereu segons se afirma, de Joan Pau Glaudis Sabater de esta ciutat son pare. A est pertañia com a hereu universal de la heretat y bens que foren de Elisabet Glaudis, y Mefa sa mare, muller que fou de Andreu Glaudis pages ciutadá de Barcelona, per aquella instituhit ab son ultim testament que feu, y otorgá en poder de Ignasi Texidor, Burges honrat de Parpiña, y notari publich real collegiat de Barcelona als divuit Gener del any mil setcents vint y sis. A la qual Elisabet Glaudis espectava no sols com a succehint (junt ab Elena Massas mujer de Joseph Massas treballador, Maria Riera, muller de Miquel Riera ciutadá de Barcelona germanas suas) a Geronim Mefa pagés, ciutadá de esta dita ciutat, son pare, mort ab intestat, segons se assereix. Si també com a succehint a las nomenadas Elena Massas y Maria Riera sas germanas també mortas ab intestat, y sos fills, segons se diu. Y a dit Geronim Mefa pertañia y espectava per titol de establiment de ditas casas, junt ab dita eixida, y lo hort o eixida possehit per dit comprador, a son favor fet, y firmat per Jaume Foredat flequer, ciutadá de brcelona, com a pare y legitim administrador de dita Eleonor sa filla, y de margadida Sales sa primera muller, segos de dit establiment apar ab acte rebut en doder de Joseph Quatrecasas, y Sala notari publich de Barcelona als dotse Juliol del any mil siscents sinquanta y sinch, de que dona fe Francesch Portell notari publich de número de esta ciutat, com a regint las escripturas de aquell. La qual venda fem aixi com millor dir, y entendrer se pot. Extrahent la dita cosa venuda de ma, y poder nostre, aquellas possam en la de dit Señor comprador, y dels seus. Prometent entregarlos pocessió corporal, real, actual o quasi de la mateixa cosa venuda. Donantlos favultat peraque de sa propria authoritat se la pugan pendrer, y retenir ab clausulas de constitut, y precari. Cedintlos aixi mateix tots los drets, y accions, a nosaltres competents en la referida cosa venuda peraque pugan usar de aquell en judici, y fora de ell, com millor los convinga, y fer, y practicar toto lo demes que nosaltres podriam executar antes de la present escriptura. Constituhintlos per dit efecte, procurador nostre com en cosa propria. Salvos emperó tant sobre la dita eixida venudas com sobre las citas casas que quedan en nostre poder, y també lo hort, o eixida de sa pertinencia que posseheix dit Señor comprador, los censos, y demes drets dominicals dels Señors dalt expressats. Y salvo també lo lluisme a aquells corresponent per rahó de la present venda. Lo preu de la qual son sinch centas lliuras moneda barcelonesa de las que otorgam apoca a dit Señor comprador. Lo modo de la paga de las quals sinch centas lliuras es que aquellas confessam haver rebut del mateix Señor comprador en diner comptant realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y així renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut, a la que afavorir als engañats, a mes de la mitat del just preu, y a altre qualsevol excepció. Lley o dret de nostre favor, donam, cedim, y remetem al enunciat comprador, y als seus, tot lo que podría valer mes la dita cosa venuda del preu sobre expressat. Convenint, y en bona fe prometent als mateix Señor comprador, y als seus que los farem valer. Y tenir esta venda, y possehir la cosa venuda, contra qualsevols personas, y los ne estarem de ferma, y legal evicció sempre y en tot cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos, acerca dels quals se dega estar de sa sola paraula, o simple jurament sens altre prova. Y pera atendrer y cumplir totas las sibreditas cosas ne obigam tots nostres respective bens, y drets, y del altre de nosaltres asolas mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant en quant en assó al benefici de novas constitucions, divdidoras y cedidoras accions, a la Epistola del Div Adriá, y Consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que asolas se obligan. Y també jo dita Ursula Glaudis, y Claramunt, a uberior cautela, renuncio al Benefici Valleya, Senat, Cunsult, a faor de las donas, establert. Y a la authentica que comensa,s iqua mulier de que he estat cerciorada per lo infrit notari. Y junts nosaltres dits mare, y fill, renunciam a totl, y qualsevol altre lley y dret que afavorir nos puga, y a la general del dret en forma. Y peraque las ditas cosas tingan major validitat, y furmesa espontaneament juram en nostras animas, a Nostre Señor Deu Jesu-Christ y a sos Sants queatre Evangelis, no sols las sobreditas cosas atendrer, y cumplir, y contra aquellas no fer, ni venir per causa, o rahó alguna. Si també que lo present contracte no se ha fet en frau, ni perjudici dels Señors dominicals sobre expressats, ni de sos drets. Y de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofoco de hipotecas de esta ciutat dins lo precis termini de sis días proxims per los efectes previnguts y manats ab la Real Pragmática Sanció publicada en esta capital de que jo lo infrascrit notari he advertit a dits contrahents. En testimoni del que los nomenats Ursula Glaudis y Claramunt, y Joan Pau Glaudis (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) otorgaren la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vuyt días del mes de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y dos. Y ho firmá de ma propria dit Joan Pau Glaudis. Y no ho firmá la referida Ursula Glaudis, y Claranut perque digué no saber, y per ella, y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Armengol Corberó y Marsal Garreta pagesos enesta dita ciutat habitants.
Per dita Ursula Glaudis y Claramunt, Armengol Corberó testimoni, Joan Pau Glaudis, En poder de mi Anton Comelles notari.