Saga Bacardí
00870
ESCRITURA DE PAGO DE OBRAS, CON LA VENTA ENTRE GAYOLÁ Y ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciudad de Barcelona a divuit dias del mes de Janer del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta y tres.
Joan Garriga mestre de casas en esta ciutat de Barcelona domiciliat confessa y en veritat regoneix al Noble Señor D. Erasme Gónima en dita esta ciutat de Barcelona domiciliat pagan per lo Noble Señor D. Anton de Gayolá, y vuy resident en la vila de Figueras, y de aquellas quatre mil lliuras que son la entrada del establiment fet per lo llegitim procutador de dit Señor D. Anton de Gayolá a favor de D. Joachim Tos escrivano de camara de esta Real Audiencia de Barcelona ab acte rebut en pdoer de Francisco Madriguera notari publich real de collegi de la mateixa ciutat, als vint y tres de Abril del any proxim passat de tota aquella pesa de terra campa de tinguada de cinch mojadas y mitja poch mes o menos cituada en la Parroquia de Santa Maria de Sans devant la Carniceria de la Bordeta, a cens de quinse lliuras tot mes llargament designat comfrontat y especificat en dit acte de establiment del qual lo expressat D. Joachin Tos feu acte de reconeixensa y acnició de bona fee a favor del expressat Señor D. Erasme Gónima ab acte rebut en poder del notari avall escrit als tres de Desembre proxim passat y en virtut de delegació concedida y feta per lo llegitim procutador de dit D. Anton de Gayolá y Serra a favor dels otorgant lo die present segons consta ab acte rebut en poder del mateix notari avall escrit de la quantitat de sinch centas lliuras moneda barcelonesa, y son a bon compte de las obras, mans, y recaptes de son ofici empleadas en las casas que novament se estan construint proprias de dit D. Anton de Gayolá cituadas en lo carrer dels Capellans de esta ciutat. Lo modo de la paga de ditas sinch centas lliuras es que confessa haverlas rebudas de dit Noble Señor D. Erasme Gónima a sas libres voluntats. Y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut, y a tot y qualsevol altre dret, y lley de son favor no sols firma la present apoca sino que també sens evicció alguna de sos bens cedeix a favor de dit Señor Gónima tots sos drets y accions en virtut dels quals puga defensar lo sobre dit acte de establiment particularment de dits drets y accions en judici y fora de ell aixo com millor li convinga, constituintlo per est efecte son procutador com en cosa propria. En testimoni del que aixis ho firma lo otorgant abanonats jo lo notari avall escrit fas y coneixer en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt expressats. Essent presents per testimonis Anton Borrás y Federico Pestells ecrivents en dita ciutat habitants.
Jaume Garriga, Ante mi Francisco Mas.