Saga Bacardí
00871
ESCRITURA DE PAGO A MAESTRO DE CASAS, CON LA VENTA ENTRE GAYOLÁ Y ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori per esta publica escriptura de venda, y absolució de cens, que Barthomeu Selles mestre castre ciutadá de Barcelona com a procutador que es per las infras cosas llegitimament constituit, y ordenat per lo Señor D. Anton de Gayolá y Serra en la vila de Figueras domiciliat segons costa de sa procura ab acte rebut en poder de Anton Bonet y Requesens notari publich real collegiat de número de dita vila de Figueras a vint y sis de Janer proxim passat de que dit notari fa fee. Pera pagar y satisfer a Jaume Garrega mestre de casas de dita esta ciutat la quant de quatre centas lliuras a bon compte de la major que acredita contra dit son principal per rahó de las obras fetas en varias casas que te y posseheix en esta ciutat y en lo carrer dels Caputxins. En dit nom, de son grat y certa ciencia per dit son principal, y son hereus y successors ven, absol, y remet al Noble Señor D. Erasmo Gónima en esta ciutat de Barcelona domiciliat, als seus, y aquí ell voldrá perpetuament dotse lliuras en penció en nuda empero percepció de aquell cens de quinse lliuras que dit Noble Señor D. Erasmo Gónima devia fer, y prestar a dit Señor D. Anton de Gayolá y de Serra, en virtut de establiment fet per est a favor de D. Jochim Tos escrivá de Camara de esta Real Audiencia ab acte rebut en poder de Francisco Madriguera y Galí notari publich real collegiat de número de Barcelona a vint y tres de Abril del any proxim passat, y de acte reconeixensa y agnició de bona fe fet per dit D. Joachim Tos a favor del expressat Noble Señor D. Erasme Gónima ab acte rebut en pdoer del notari avall escrit lo die tres de Desembre proxim passat per rahó de una pessa de terra de tinguda de sinch mojadas y mitja poch mes o menos que dit Seño D. Erasme Gónima en los referits titols te, y poseheix en la Parroquia y terme de Santa Maria de Sans y en lo lloch dit estorral cerca, y quasi devant de la Carniceria de la Bordeta. La qual venda y absolució fa en dit nom aixix con millor, y entendrer se pot demanara que de aquó en avant cesse la annua prestació de ditas dotse lliuras y solament corresponguia a dit Señor son principal dotse sous que junt ab una lliura deu sous que haurá de correspondrer dit comprador als hereus, y successors de D. Cayetano de Pallejá com a succehint a Lluis Ros apotecari, y divuit sous al Ilustre Capitol de la Seu de Barcelona com a tenint hnit per autoritat apostolica lo benefici primer baix invocació de la Santissima Trinitat fundat en la mateixa Iglesia importar las restants tres lliuras de las quinse que antes de la present venda, y absolució devia fer, y prestar per rahó de dita pessa de terra. Prometent no demanarli cosa alguna mes en judici, y fora de ell per rahó de ditas dotse lliuras de cens imposantse silenci y callament perpetui, y cedint també a dit Señor compador tots sos dret y accions constituintlo son procurador com en cosa propria. Salvat lo restant cens, Señoria mitjana y demes drets competens a dit son principal, y salvos també los censos, y demes drets competents als restants Señores perqui se te dita pessa de terra y lo lluisme competent per rahó de la present venda, y absolució. Lo preu de esta venda es quatrecentas lliuras moneda barcelonesa. Y renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, y a tot, y qualsevol altre dret y lley de son favor cedeix a dit Noble Señor D. Erasme Gónima tot lo mes que podrían valer las cosas sobre venudas del preu dalt expressat. Prometent la referida pessa de terra franca de la corresponció de ditas dotse lliuras, ferli tenir, y posehir, y estarli de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució, y esmena de danys, perjudicis, y costas. Per lo que obliga tots los bens, y drets de dit Señor son principal mobles, e immobles, habuts, y per haver no emperó los propris per tractar negoci alieno. Renunciant a tot, y qualsevol dret, y lley de son favor, y a la que prohibix la general renunciació sens presehir o subnguerse la especial. Y jura en la anima de dit son principal no sols que contra ditas cosas no fará ni vindrá sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals ni de sos drets. Y confessa quedar advertit per lo notari avall escrit de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipotecas, y sos efectes. En testimoni del que aixis ho firma lo otorgant al qual jo lo notari avall escrit fas fee coneixer. En la ciutat de Barcelona vuit días del mes de Febrer del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta tres. Essent presents per testimonis Anton Borrás, y Federico Pestells escrivents en dita ciutat habitants.
Barthomeu Sallés en dit nom, Ante mi Francisco Mas.