Saga Bacardí
00881
CARTA DE ROVIRA A ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


Barcelona 18 de Agosto 1798.
Molt Señor meu incloch lo memorial que he format posat en paper sellat junt ab la copia de ell en paper sensillo, y demes papers, que me ha deixat est matí, advertint, que V. deu formar y posar lo dia de la fecha en lo referit memorial, que está ab paper sellat. No puch comunicarli novetat alguna per no haberme mogut de casa. Me repetexo a sos ordres, y mania a S.S.S.A.B.L.M. De V. Dr. Anton Pau Rovira. Sr D. Erasme de Gónima.