Saga Bacardí
00890
ESCRITURA DE REDENCIÓN DE MISAS FUDADO POR TESA, RESPONDIENDO TIERRAS DE COCH, REDIMIDO POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona als divuit dias del mes de Desembre del any miul y vuitcents. Constituhits personalment devant de mi lo notari y testimonis avall escrits los Señors Mariano Rodriguez y Joseph Calsa Consols del Collegi de Apothecaris de la mateixa, a instancia del llegitim procurador de D. Erasme Gónima en esta dita ciutat domiciliat lo he notificat una intima de partida de deposit, a ells feta en lo nom que en la mateixa se expresa la qual es del thenor seguent.= Se intima y nottifica als Honorables Consuls del Collegi de Apothecais de la present cintat, com a administradors de la missa fundada en la Capella de Santa Apolonia construhida en la Iglesia del Monastir de Nostra Señora de Monticion odre de Sant Domingo d ella present ciutat per la Anima de Sor Geronima tersa religiosa de dit Convent, com li dia present y avall escrit per D. Erasme Gónima en esta ciutat domiciliat en lo arxiu de dit Monastir de Montición los es estada feta una partida ab solta que es del thenor seguent.= Deu lo Dr. Salvador Sanjuan notari real y causidich ciutadá de Barcelona que per ell dixem, als Consols del Collegi de Apothecaris de dita ciutat com a administraddors de la caritat de la Missa fundada en la Capella de Santa Apolonia construhida en la Iglesia del Monastir de Nostra Señora de Monticion del ordre de Sant Domingo de esta ciutat per la Anima de la difunta Sor Geronima Tersa Religiosa que fou de dit Monastir. Dix las paga per D. Erasme Gónima en Barcelona domiciliat, y de diners propris de est, a ell per est efecte entregats. E a dits Consols, eo administradors cedeix la quantitat avall escrita per lluhició y quitació de aquell censal mort ja creat, de preu la infra quantitat y penció quinse lliuras que tots anys als trenta de Abril antes Theresa Coch y Pujol muller de Salvador Coch mestre de casas ciutadá de Barcelona y Salvador Coch y Pujol vehi de la mateixa ciutat mare y fill, a dits Consols, eo a la expressada administració feya y rpestaban en virtud de venda, y original creació de dit censal, ab especial hipotheca de la infra pesa de terra pera quells feta, y firmada en poder de Joan Olzina, y Cabanas notari publich de número de Barcelona als deu Abril de mil setcens sinquanta, y set, y ultimament lo dit D. Erasme Gónima, a la mateixa administració feya, y prestaba com a tenint y possehint tota aquella pessa de terra campa de tinguda tres mojadas poch mes o menos que antiguament solia esser dividida en tres distinctas pessas de terra situada en lo territori de Barcelona sita la creu den Bargalló que com sobre se ha dit fou per dits mare y fill Coch y Pujol especialment hipothecada en lo calendat censal. Lo qual deposit fa ab un vale real de trescents pessos de la creació de primer Febrer de número 98609 ab sos interessos fins lo dia present vensuts y ab vuitanta lliuras en moneda sonant, com de las pencions, y prorrata de dit censal degudas fins lo dia present sen haja hagut rahó entre dits Señros Consols y D. Erasme Gónima. Son sinchcentas lliuras.= 500€.= Las quals sian soltas quant Joseph Clos y Trias notari publich de número de Barcelona ho dirá.= La qual intima se fa, a instancia de dit Don Salvador Sanjoan procurador del sobre nomenat D. Erasme Gónima. Sada en Barcelona als divuit Desembre de mil y vuitcents.= De la qual intima entregui compia, a cada un de dits Consols la que acceptaren en sas mans, a lo que foren rpesents per testimonios Mariano Comes, y Cosme Trias escrivents en dita ciutat residints.
Joseph Clos y Trias notari.