Saga Bacardí
00898
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE JOSÉ FRANCISCO DE MAGAROLA Y OLSINA, en esta escritura se cita a Erasmo de Gónima y Antonio Nadal.


En la ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Octubre del any del Naixement del Señor mil vuitcents tres. Joseph Francisco de Magarola y Olsina comerciant matriculat de dita ciutat, fill llegitim y natural dels Señors Felix de Magarola del comers de esta ciutat, y Patronilla de Magarola y Olsina conjuges difunts. Estant detingut en lo llit de malaltia corporal, pero ab clar enteniment, memoria y paraula. Ha entregat a mi lo notari avall escrit la present plica closa ab hostia vermella dins la qual ha dit esser son testament escrit de ma agena y firmat de la sua propria, volent que valga en lo millor modo que de dret tinga llich ab lo qual revoca qualsevols altres testaments y especies de ultima voluntat que haja fet fins al present. Lo qual testament vol sia guardat en mon poder y seguida sa fi obert, y despues de son obit publicat. De tot lo que me ha requirit llevás acte publich, que fou fet. Essent presents per testimonis, per boca propria d edit testador cridats, y pregats Francisco madriguera notari real elet en collegiat de número de Barcelona, y Joan España fuster, habitant en aquesta ciutat.= Joseph Francisco Magarola.= Francisco Madriguera testimoni.= Joan Aspaña y testimoni.= Ante mi Francisco Fochs y Broquetas notario que doi fe conocer a dicho testador, el qual y dichos testigos han firmado de su mano.
En la ciutat Barcelona als quinse dias del mes de Desembre del any del Naixament del Señor mil vuicents tres, a las sinch de la tarde. Havent lo mencionat Joseph Francisco de Magarola y Olsina testador finit sa vida, a un quart de una de esta mateixa tarde, la Señora Maria Rosa de Magarola y Casani, y los Señors Francisco Xavier de Magarola y Margarit muller y cosi seus, respective. Requiriren a mi Francisco Fochs y Broquetas notari baix firmat obris la enunciada plica y publicás solament las clausulas respectivas a elecció de marmessors, y sepultira, celebració de missas y sugragis y no mes, compresas en lo testament, manifestí als requirents la dita plica closa. Y vista y regoneguda esta per aquells, la obrí, y publiquí las mencionadas clausulas, donant copia literal de ellas pera providenciar promptament a lo explicat en las mateixas. De la qual obertura de plica, y publicació de clausulas, los dits Maria Rosa de Magarola y Francisco Xavier de Magarola han requiit a mi lo notari baix firmat, formás acte publich. Que fou fet en la ciutat de Barcelona en lo citat dia quinse Desembre del any mil vuitcents tres. Essent presents per testimonis Joseph Conangla y Joan Vidal escrivents habitants en esta ciutat. Y los requirents, coneguts de mi lo notari infrascrit firman de sa ma.
Maria Rosa Magarola y Cassani, Francisco Xavier Magarola, En poder de mi Francisco Fochs y Broquetas notari.


En la ciutat de Barcelona als divuit dias del mes de Desembre del any del Naixement del Señor mil vuitcents tres. Haventse donat ecclesiastica sepultura al cadaver del enunciat Joseph Francisco de Magarola y Olsina testador expressat en lo dia de ahir segons sa disposició testamentaria. Los mencionats Maria Rosa de Magarola y Cassani y Francisco Xavier de Magarola han requirit a mi Francisco Fochs y Broquetas notari baix firmat, publicás com en efecte condecendint al requiriment he publicat tot lo referit testament, lo tenor del qual es com se segueix.
En nom de Deu y de la Gloriosa e humilt Verge Maria sia amen. Jo Joseph Francisco de Magarola y Olsina comerciant matriculat en esta ciutat domiciliat, fill llegitim y natural dels Señors Felix de Magarola del comers de aquesta ciutat y Patronilla de Magarola y Olsina conjuges difunts, trobantme ab un amalaltia corporal de la qual temo morir pero ab clar parlar volent disposar de mos bens temporals fas y ordeno mon ultim testament y darrera voluntat mia. Ab lo qual elegesch per marmessors a ma carissima muller Maria Rosa de Magarola y Cassani, a Bonaventura de Magarola mon germá, a Francisco de Magarola y Margarit mon cosí, a D. Bonaventura Vidal escrivá de camara de la Real Audiencia, a D. Joan Pau Janer del comers de aquesta ciutat y a Joseph Ignasi Llopart notari publich real collegiat de la mateixa, mos cuñats. Als quals y a cada un de ells dono ple poder y facultat de cumplir esta ma disposició conforme trobaran ordenat.
Primerament, vull que tots mos deutes sian pagats lo mes prest sia posible dels quals en tinch entregada nota a dit Francisco Xavier de Magarola mon cosí. Y si a mes del acrehedors expressats en ella eixirá algun altre acrehedor justificant son deute sens estrepit de judici sia satisfet.
Elegesch la sepultura fahedora a mon cadaver en la Iglesia Parroquial de Nostra Señora del PI de aquesa ciutat, volent me sia feta a disposició de dits mos marmesors essent ma voluntat que mon enterro sem fassia dessent, pero sens lo menor fausto no ostentació.
Item: Vull que dits mos marmessors en continent seguit mon obit me fasian dir y celebrar per salut y repos de la mia anima y demes de la mia obligació trescentas missas resadas de caritat set sous y sis diners quiscuna en los altars y per los Sacerdots que be los aparexerá.
Item: Vull y mano que de mos bens se emplehen en continent de seguit mon obit trenta set lliuras deu sous per socorrer pobres necessitats de que tingan noticia mos marmessors per una sola vegada.
Item: Deixo y llego a Maria de los Dolors, Eleonor y Antonia de Magarola y Girona mas nebodas, fillas de Felix de Magarola mon germá, la quantitat de cent lliuras a quiscuna de ellas, per una vvegada solament a sas libres voluntats, pagadoras venint lo cas de son matrimoni.
Item: Deixo y llego a dita Maria Rosa ma estimada esposa per lo amor li aporto la quantitat de dos mil lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada de las que puga disposar a sas liberas voluntats. Y per lo cas que millorá la mia sort o adquiris o heretás altres bens, li deixo y llego altras dos mil lliuras també per una sola vegada y a sas liberas voluntats. Tot a mes de son dot, creix y altres credits dotals que tinga ella en mos bens.
Item: Deixo y llego Señora Majora poderosa y usufructuaria de tota ma universal heretat y bens a dita ma carissima muller Maria Rosa de Magarola y Cassani durant sa vida natural, mantenintse viuda y consercant mon nom ab lo ple e integro usdefruit, y administració de dits mos bens y ab tots los augments que de ells resultarán sens obligació de prestar caució alguna, podent usar de ells a arbitre de bon varó. Del qual usdefruit deurá pagar los mals y carrechs de dits bens, y mantenir en sa casa y compañía los fills y fillas que deixaré, tenintli es tot bon respecte.
En tots los altres empero bens meus mobles e immobles haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias universals qualsevols y ahont se vulla que sian, y que a mi me pertañen y pertañer pugan ara y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevol titol, causa, o rahó. Deix y atorch y a mi hereu universal fas e instituesch a Joaquim de Magarola y Cassani mon fill, y de dita ma muller comú, constituit en infantil edat, y morint est en pupillar edat, o despues sens fills, instituesch herevas mias a mas fillas no ttoas juntas sino la una despues de la altra, preferint la major a la menor. Y morint dits mos fills, y fillas, sens fills llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, seguesca la disposició testamentaria d edit mon difunt pare.
Declaro. Que tots los bens aixi rahices y tots los que se giran y han girat en lo comers baix lo nom social de “Felix y Francisco Magarola Germans”, son ttos partibles, y comuns entre Francisco Xavier de Magarola y jo despues de pagats tots los deutes comuns. Y realizanse las vendas que se estan practicant de tots los bens, lo que resultia despues de satisfets tots los acrehedors será partidor entre nosaltres, podent fer de la part que a cada hu tocará, lo que be li aparega.
Declaro igualment. Que liquidats comptes ab dit Francisco Xavier de Magarola mon cosí de lo que cada un de nosaltres ha decretat y gastat dels capitals li só deutor en sis mil lliuras de las quals li tinch firmada obligació y se recobrará dit mon cosí, verificanse la repartició de nostres capitals.
Aixi mateix declaro: Que havent liquidat comptes ab Bonaventura de Magarola mon germá, resulta que per sa llegitima y demes drets que te en mos bens sols acredita nou mil setcentas sinquanta sinch lliuras set sous y deu diners, de las quals per pacte de paraula entre nosaltres convingut, lin pago lo interes annual de sis per cent. Y a mes la penció de cent lliuras annuals que li deixá dit mon difunt pare. També declaro ser credit de dita Maria Rosa ma muller un vale real de sinchcents pesos y altre de cent sinquanta que li doná sa mare Maria Rosa Cassani y jo los he empleats en urgencias de ma casa.
Item: Vull, que en atenció de haver de seguir los tractes y operacions al efecte de realisar las vendas de totas las fincas comunas, a mi y a dit mon cosí Francisco Xavier seguesca esta operació ab dit mon cosí dita Maria Rosa ma muller y mon germá Bonaventura fent los dos una sola voluntat deventse estar al dictamen de dita ma muller, per ser la mes interesada, en cas de no convenir ella y dit mon germá y procehint ab lo paper y dictamen de Señor Anton Nadal del comers de aquesta ciutat subjecte que ha professat y professa lo major afecte a nostras casas. De modo que en cas de discordar en algun asumpto las dos parts, esto es dit mon cosí ab dita ma muller y germá dega seguirse la opinió y dictamen de it Señor Nadal, y en cas de faltar est, fas est encarrech al Señor D. Erasme Gónima de la present ciutat, sugbjecte igualment que ha manifestat interesarse en nostre be y tranquilitat. Suplicant a dits Señors prengan esta molestia y procurian lo mes conveninent a ma familia y a dit mon cosí.
Item: En atenció a que fins que se realisian las vendas de tots mos bens y de dit mon cosí y satisfets nostres acrehedros no puch formar idea dels capitals que resultaran a mon favor y per lo mateix no me es dable señalar llegats a mas fillas. Per lo tant, vull y ordeno que dita ma muller aseñakia a mas fillas la quantitat que be li aparega per sas llegitimas paternas, ab aquellas reservas y obligacions que li apareixerá, donantli entera llibertat peraque puga donar mes a la una que a la altra a proporció del añor, y respecte que li tindrán. Pero si fos cas que dita ma muller venint lo cas de aseñalar los dots a ditas mas fillas, hageix convolat a segonas nubcias en est cas vull que intervingan mos marmessors y curadors en los aseñalaments de dits dots.
Item: Per quant del testament de dit mon pare resulta algun dupte sobre ma llibertat en disposar.
Y per so tinch format recurs o pretenció a Sa Magestat peraque inseguint la mateixa disposició de mon pare me sia libre lo comerciar y girar sobre mos bens vull que dits mos marmessors instian la dita declaració. Y lograntse com ho espero sia libre a ma muller de seguir dit giro y comers mantenintse viuda ab coneixement de dits mos marmessors. Y tornantse ella a casar seguescan estos solament en dit giro o comers fins a arribar dit mon hereu a estat de administrar sos bens per si sol.
Item. Vull. Que dita Maria Rosa ma muller no tornantse a casar cuidia persi sola y sens intervenció dels tudors y curadors que baix nomenaré de la educació de mos fills.= Y per o cas de contraurer ella segonas nubcias vull y es ma voluntat que no tinga intervenció ab los negocis y tractes de realisació de vendas de fincas y demes. Si que seguesca sol dit mon germá ab intervenció dels demes marmessors, y Señors expressats.
Nomeno en tudors y curadors de dits mos fills a dita Maria Rosa de Magarola y Cassani ma carrisima nuller, als nomenats Bonaventura y Francisco de Magarola, D. Bonaventura Vidal, D. Joan Pau Janer y Joseph Ignasi Llopart, los quals las personas y bens de dits fills meus regescan, governen y administren y aquells en bons constums intruhescan com ho de ells plenament confio. Als quals y a la major part de aquells dono y conferesch tal y tant poder, qual y quant a semblants tudors y curadors testamentaris de dret sels deu y pot concedir. Pero ab lo ben entes, que mantenintse dita ma muller viuda y mon cognon guardant, vull que ella sola cuidia de la administració y regimen de mos fills y bens, y que sia unica tudora y curadora.
Y per major declaració de ma voluntat disposo. Que per lo cas de conseguirse de Sa Magestat la llibertat de comerciar y girar sobre mos bens, podent jo ditsposar librement de ells, tinga dit Joaquim mon fill igual llibertat,d e manera que puga ell disposar en aquest cas de dits mos bens a sas voluntats. Voment que morint dit mon fill en pupillar edat, puga també disposar librement de mos bens consiguida que sia dita llibertat Maria Antonia de Magarola ma filla, y aixi successivament las demes fillas mias en cas de ser morta dita Maria Antonia.
Aquesta es ma vultima voluntat ab la qual revoco qualsevols especies de ella que haja fet fins al present. Vplent que lo testament actual prevalga en lo millor modo que de dret tinga lloch. Y aixis ho firmo de ma propria ma en la ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Octubre del any del Naixement del Señor mil vuitcents tres.= Joseph Francisco Magarola.
De la qual publicació de testament los enunciants Maria Rosa de Magarola y Francisco Xavier de Magarola, advertits per mi lo notari subscrit de haversen de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat per los fins de la Real Pragmatica dins sis dias proxims, han requirit a mi dit notari formás escriptura publica segons aixis ho practico. Que fou fetas en la ciutat de Barcelona en lo enunciat dia divuit del mes de Desembre del any del Naixement del Señor mil vuitcents y tres. Essent presents per testimonis Miquel Novas mestre sabater, y Joan España mestre fuster, ciutadáns de Barcelona. Y los requirents coneguts del notari infrascrit firman de sa ma.
Maria Rosa Magarola y Cassani, Francisco Xavier Magarola, En poder de mi Francisco Fochs y Broquetas notario.