Saga Bacardí
00903
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO SOBRE UNOS CENSOS A FAVOR DE LOS VILALLONGA, POR ERASMO DE GÓNIMA PASSARELL.


Sia notori: Que jo D. Erasme Gónima del comers de la present ciutat, y en la mateixa domiciliat, mediant jurament que baix prestaré. De mon grat, y certa sciencia confesso, y en veritat regonech al Noble Señor D. Magí Anton de Vilallonga y de Grimau, Copons de Aguilar, y de Tamarit, Baró de Segur en Barcelona domiciliat, encaraque ausent lo notari avall escrit com a publica persona present, y estipulant que per titol de establiment a mon favor fet, y firmat per Da. Agustina Gorgoll y Roja de Castro, en la present ciutat residint segons acte re rebut en poder de Manuel Oliva y Viloca notari publich de número de Barcelona als set de Juliol de mil setcents vuytanta y quatre tinch, y possehesch tot aquell hort construida y ab diferents arbres de figueras, y taronges en lo mateix existent, y ab sa sinia, y safaretg, que existexen en un reclau, que se encontra en dit hort, a la pat de mitgdia, ab sas entradsa, y exidas, drets, y pertinencias tinch y possehesch en lo Arreval de la present ciutat, y en lo carrer anomenat La Riera den Prim Alta, debant lo carrer de las Consertas; a ponent y saber en la part que dona al carre del Carme cent quaranta set palms y mitg, al angol recte del dit hort, cent quaranta un palms, y en la part que dona al dit carrer de la Riera den Prim Alta cent sexanta palms, poch mes o menos, exclosos los gruixos de las parets en totas estas, dimensions y de llargaria, o fondo desde mitgdia a tremuntana a saber, a la part de solixent fins a encontrar lo reclau, que existeix en dit hort cent quaranta sinch palms y a la part de ponent doscents y sis palms tot poch mes o menos, exclosos també los gruixos de las parets en totas estas dimensions, y contarlas segons canas e Barcelona. Y lo dit reclau conté de amplaria desde solixent a ponent trenta palms y de llargaria o fondo desde mitdia a tremuntana vint y dos palms tot poch mes o menos, sxclosos los gruixos da las parets, y segons cana de Barcelona. Y termina lo dit hort a solixent ab honor de dit Erasme Gónima, adquisidorm que antiguament fou del Rt. Aloy Soler Pbre; a mitgdia part ab lo dit reclau, part ab honors de Isabel Cabas viuda que consisteixen en unas casas que contiguas per lo dit carrer del Carme, y en una eixida y hort, que se exten al detras de las casas que Francisco Bosch mestre de casas y Roch Valls mestre de fer carros ciutadá de Barcelona poseueixen en dit carrer dit Erasma, y en part de las casas que los hereus, o successors del Molt Rnt. Esteve Famadas--- Pbre. Canonge de la Insigne Colegiata y Secular Iglesia de Santa Anna de la present ciutat poseheix en lo mateix Convent del Carme; a ponent ab honor de Francisco Canps, que fou de mi dit estabilient y antes hort, que per fer un reclam fou per mi ascensat al dit Gerall y en honor de dit Señor se encontra exixtent en part detras de las casas dels hereus de dit Canonge Ferrusola, y de Isabel Casas, que Joan Basssas corredor, ciutadá de Barcelona poseheix en lo mateix carrer del Carme; de ponent part ab honor de Jaume Sastre gerrer, ciutadá de Barcelona, y part ab honor del Magnifich Anton Lafont Dr. en drets, en esta ciutat domiciliat, que antes fou de Francescu Menol ciutadá de Barcelona; y a tremontana ab dit carrer de la Riera den Prim Alta. Y lo dit reclam que existeix en dit hor termina a solixent ab lo Señor Erasme Gónima, que fou de dit Rnt. Soler; a mitgdia part ab honor de Francisca Serra, que fou del difunt C-- Serra mestre d ecasas, ciutadá de Barcelona, mon pare, y part ab honor de dita Isabel Casas; a ponent ab lo hort sobredesibnat. Y se ha de saber que lo dit hort ab son reclau se troba compost de diferents estars y alou en lo modo y forma que va a expresarse.
Primo: De un tros de hort que a la part de mitgdia conté de ample quaranta y tres pamos y de llargaria que correspon a dita amplaria fins a dita Riera den Prim. Se te lo dit tros de hjort jint ab dit reclau, y junt ab las ditas casas possehidas en dit carrer del Carme per Francisca Serra y Isabel Casas, exceptuant lo hort, que está posehint ab detras de las casas del dit Bosch yValls, y part de la de Ferrundolve per los hereus y successors del magnifich Anton Compte y Ruijons Dr. en drets en esta ciutat domiciliat, succehint a Joan Rajons argenter de la ciutat de Tarragona a cens vuy de sis lliuras dotse sous en nuda percepció tots anys pagadors, en lo dia vint y vuit Abril. Qual cens paga y deu pagar dita Francisca Serra per hort de la casa que poseheix en dit carrer del Carme. Que ho tenen per dit Noble Señor D. Magí Anton de Vilallonga, y de Grimau, com a succehint al Noble Señor D. Salvador de Tamarit, y est al Magnifich Gaspar Gabriel Carcer ciutadá honrat de Barcelona a cens de catorse lliuras, de las quals deduhidas las corresponcions los quedan francas nou lliuras catorse sous barcelonesas ttos anys pagadoras, per mitat, en los ditas vint y sinch Abril y Octubre, que de dita part de hort, junt ab lo dit reclau, y casas posehidas per dita Francisca Serra y Isabel Casas per los Reverents Prior y Monjos del Real Monastir de Sant Genis de Vallebron, en lo territori de la present ciutat constituhit, y baix domini y alou del mateix Real Monastir a cens de sinc morobatins, tots anys pagadors, en lo dia setse Desembre. Y termina la dita part de hort ab son reclau a solixent ab honor de dit adquisidor que fou de dits Rnt. Soler; a mitgdia part ab dit Serra, y part ab dita Isabel Casas, que antes era tot un honor; a ponent, en quant al reclau, ab lo mateiz honor de ditas casas, y en quant al tros de hort ab la part de horts que rpecisament se designará; y a tremuntana ab lo carrer de la Riera den Prim Alta.
Secundo: De altre tros de hort, que a la dita part de mitgdia conté de ample vint y quatre palms poch mes o menos, y conte de llargaria que correspon a dita aplmaria fins a dita Riera den Prim Alta. Y se te lo dit tros de hort junt ab lo tros d ehort, que per la part de mitgdia poseheix dita Isabel Casas, junt ab la casa que poseheix dit Bosch en dit carrer del Carme, y dona al frente de dit tros de hort per dit Noble Señor D. Magí Anton de Vilallonga, com a succehint al dit de Tamarit al dit cens de nou lliuras catorse sous tots anys pagadoras en los sobredits terminis, qui ho te per los hereus de Pere Clariana, y de Seba donsell en esta ciutat domiciliat a cens de un morabatí y mitg, tots anys pagador en lo dia de Tots Sants, qui tenen ditas cosas per la Camareria e Infermeria del Real Monastir de Sant Pau del Camp de esta ciutat y per son Rnt. Sacristá major com a usufructuari de las rendas, drets y emoluments en nom de aquellas y baix domini, y alou de ditas Canarerias e Infermeria a cens de nou sous tots anys pagadors en dita festa de Tots lo Sants. Y termina lo dit tros de hort a solixent, ab lo tros de hort, sobre proximament designat alou de dit Real Monastir de Sant Geronim de Valldehebron; a mitgdia ab lo tros de hort de la dita Isabel Casas, que despues se encontra la casa de dit Bosch; a ponent ab lo tros de hort, que avall proximament se designará; y a tremuntana ab dit carre de la Riera den Prim Alta.
Tercio: Altre tros de hort, que d ella part de mitgdia conte vint y tres palms de ample poch mes o menos, y conté la llargaria, que correspon a dita amplaria, fins a la Riera den Prim Alta, y se te lo dit tros de hort junt ab lo tros de hort, que per la part de mitgdia poseheix dita Isabel Casas, y junt ab la casa que dit Roch Balls poseheix en dit carre del Carme que antes fou de Jaume Guimerá per dit Señor de Bolaga com a succehint a D. Salvador de Tamarit al dit cens de nou lliuras catorse sous franch de corresponsió tots anys pagador en lo sobredit termini, que ho te per los hereus, y successors de dita Mariana y Seba a cens de altre morobatió y mitg, tots anys pagador en dita festa de Tots Sants, que ho tenen per ditas Camararia e Infermeria de dit Real Monastir de Sant Pau y per dit son Sacristá major en nom de aquellas, y baix son domini y alou a cens de altres nou sous, tots anys pagadors en dita festa de Tots Sants. Y termina dit tros de hort de solixent ab lo tros de hort en segon lloch designat; a mitgdia ab lo tros de hort de dita Isabel Casas que despues se encontra la casa de dit Roch Valls; a ponent ab lo tros de hort, que proximament de designará; y a tremuntana ab dit carrer de la Riera den prim.
Quatre: de altre tros de hort que conté de ample a la part de mitgdia vint y sis palms, y mitg, poch mes o menos, y conté de llargaria lo que correspont a dit aamplaria fins a dita Riera den Prim. Y se te lo dit tros de hort, junt ab lo tros de hort, que per la part de mitgdia poseheix dita Isabel Casas, y par de casa que allí poseheix dit Camps, y junt ab la casa que en dit carrer del Carme poseheixen los hereus de dit Canonge Tencisola, que antiguament fou de brigida Casas per dit Señor de Vilallonga, com a succehint a D. Salvador de Tamarit al dit cens de nou lliuras catose sons francas de corresponció tots anys pagadoras en lo sobredit termini. Qui ho tenen per lo Altar de Santa margarida, construhit en la Iglesia de dti Hospital dels Masells, vulgarment dit de Sant Llatzer, a cens de tretse sous y sis diners tots pagadoras en la festa de Sant Matheo Apostol y termina lo dit tros de hort de solixent ab lo tros de hort sobre en tercer lloch designat; a mitgdia part ab lo restant tros de casa del dit Camps, quals honors donan al detras de la casa dels hereis de dit Canonge Ferrusola; a ponent ab lo tros de hort, que proximament se designará; y a tremontana ab lo referit carrer de la Riera den Prim.
Quint y finalment: De altre tros de hort, que conté a dita part de mitgdia trenta un palms de ampla poch mes o menos, y despues va estenerse dita amplaria fins a encontrar dita Riera den Prim, per compondrer esta designat lo restant, que ocupa lo hort per sa part de ponent, y tremontana, y de llargaria desde la paret de la caseta de dit Camps, fins al extrem de dit hort, que dona a dita Riera den prim doscents sis palms poch mes o menos. Y se te lo dit tros de hort junt ab lo restant de la casa de dit Camps, y junt ab la casa que en dit carrer del Carme poseueix Joan Bassas corder, ciutadá de Barcelona, que antiguament fou de Montserrat Tons per dit Señor de Vilallonga com a succehint al D. Salvador de Tamarit al dit cens de mou lliuras catorse sous francas de corresponció tots anys pagadoras en lo sobredit termini. Qui ho tenen per los hereus de dit Mariana y Seba a cens de sis diners tots anys pagadors en dita gesta de Tots Sants. Y estos ho tenen per ditas Camareria e Infermeria de Sant Pau, y per dit Rnt. Son Sacristá major en nom de aquellas, y baix son domini, y alou a cens de altres mou sous comunment y per indisis tots anys pagadors en dita festa de Tots Sants. Y termina lo dit tros de hort a solixent ab lo tros de hort sobre en quart lloch esignat; a mitgdia ab honors de dits Jaume de dits Jaume Sastre y Dr. Anton Lafont; y a tremuntana ab dit carrer de la Riera den Prim Alta. Y juro las ditas cosas ser verdaderas, y contenir en si tota veritat. En testimoni del que se fa y firma la present escritura en la ciutat de Barcelona als . En testimoni del que se fa, y firma la present escriptura en la ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Juliol del any mil vuytcents y quatre. Essent presents per testimonis lo Dr. D. Joseph Maria Menos, y Joseph Tió comeciants en dita ciutat residint. Y jo lo infrit notari fas fe coneixer a dit Noble Señor otrogant.
Erasme Gónima, En poder meu Joseph Casadevall notari.