Saga Bacardí
00917
VENTA DE DOS MOJADAS Y UNA CUARTA EN MONTJUICH COMPRADA A COMAS POR ERASMO DE GONIMA
.

En nom de Deu sia y a tothom manifest: Com nosaltres Francisca Comes viuda de Juliá Comes, y Francisco Comes mare y fill hortelans de las Hortas del Portal de Sant Antoni de esta ciutat de Barcelona; y en la mateixa domiciliats:
Primo: per lluir y quitar, o be encarregarse sobre si, y sos bens tot aquell censal de preu y propietat cent y cinquanta lliurqas barcelonesas, y pencio quatre lliures deu sous, que tots anys als vint y tres de Desembre fem y prestem als Rts. Rector y Collegi del St. Angel Martir de Carmelitas Calsats de esta dita ciutat:
Item per pagar y satisfer als mateixos Rts. Rector y Collegi la quantitat de divuyt lliuras moneda barcelonesa per quatre pencions del dit censal que sels estant devent, y a mes la quantitat de dotse lliuras per quatre pencions vensudas del cens de tres lliuras ab domini directe que tots anys al primer de Novembre tambe los fem, y prestem. Item: Per pagar y satisfer al Hospital General de Santa Creu de la mateixa ciutat quatre pancions del cens de nou lliuras que annualment als dotse Janer tambe los fem y prestem.
Y finalment: Per pagar, y satisfer al P. Prior y Convent de Carmelitas Calsats de esta ciutat cent y sinquanta lliuras barcelonesas que los estich debent per mitg any de lloguer vensut del Hort que nos tenen llogat; Y no tenint medi ni saber com poder dar cumpliment a ditas obligacions y atrasos a que havem tingut que arribar per raho de las llargas malaltias, morts, y trastorns que hi ha hagut en nostra casa, y per las fatals circunstancias del temps; Si unicament el pasar a vendrerla infla pessa de terra que mes avall se designará ab infrascrit Noble Señor comprador, per tant a fi de dar cumpliment a tot lo sobredit, de nostre grat, y certa ciencia, per nosaltres, y per postres respectius hereus y successors qualsevols que sian venem, y per titol de venda concedim al Noble Señor Dn. Erasme Gonima ciutada de esta ciutat, present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament: Tota aquella pessa de terra campa de tingada dos mojadas y una quarta poch mes, o menos, que per los titols avall escrits tenim, y pocehim en la Montaña de Monjuich y sobre la Font vulgarment dita dels Tarongers cerca esta dita ciutat. Y se te dita pessa de terra per lo Hospital General de Santa Creu de esta mateixa ciutat a cens de dotse lliuras; Qui la te per los sobredits Rts. Rector y Collegi de Sant Angel Martir a cens de ditas tres lliuras, y baix son domini, y alou, que deuras pagar lo posesor de las dotse sobreditas per ser aixis convinguit entre los dos referits Senyors. Y se ha de saber: Que antes las sobre designada pessa de terra se tenca per Bartomeu Ventura pages de la parroquia de Santa Maria de Sans Bisbat y territori de Barcelona a cens de deu lliuras barcelonesas tots anys en cert termini pagadoras, qual cens per lo mateix Bartomeu Ventura fou Venus y extinguit a favor de Bonaventura, y Eulalia Estacó y Foraster conyuges hortolans de la sobreditas hortas com mes llargament consta en lo acte de dita venda y absolucio rebut en poder de Felix Veguer y Avella notari publich de numero de Barcelona als dotse Abril mil set cents noranta y hu. Y afronta la mencionada pessa de terra que ab lo present se ven, a solixent parta b terras de Francisco Rosés pages del pla y territori de esta dita ciutat, y part ab Jaume Valls clavataire mediant un cami, a ponent, ab lo cami que puja de la setalia a la Fortaleza; a migdia ab terras de Dn. Joseph Solá advocat que antes foren de Joseph Parés corner, y a tremuntana ab terras de Joseph Masferrer ferrer tots ciutadans de Barcelona. Y me especta a mi dita Francisca Comes com a donataria uñal de Buenaventura, y Eulalia Estacó y Forester conyuges mos pare, inseguint lo capitol de heretament me faren de tots sos bens en los capitols matrimonials entre ells, mon difunt marit, y jo firmats rebuts en poder del sobredit Felix Veguer, y Avellá notari als set Octubre mil set cents vuitanta cinch, A la difunta Eulalia Estacó y Forester espectaba tambe com donataria uñal dels bens que foren de Francisco, y Eulalia Forester conyuges sos pares inseguit lo capitol de heretament li feren en los capitols matrimonials firmaren rebuts en poder tambe de dit notari Veguer y Avellá als vint de Maig del any mil set cents seixanta tres; Al difunt Francisco Forester pertania la sobredesignada pessa de terra en virtud de venda perpetua a son favor feta y firmada per Joseph y Catarina Tusquets conjuges pagesos ciutadans de Barcelona, ab acte rebut en poderdel Dr. Carlos Carbonell difunt notari publich de numero de Barcelona als vint y vuit Juliol del any mil set cents seixanta vuit. La qual venda fem aixis com millor dir, y entendrer se pot: Extrahent las sobredita pessa venuda de nostre domini, y poder, y aquellas pasam y transferim en ma y poder de dit Noble Sor. comprador, y dels seus: Prometent entregarlin posesio, real, corporal, actual o quasi; Donantli facultat peraque de sa propria autoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut y precari; Cedintli tots postres drets y accions, dels quals puga usar en judici en fora de ell com millor li convenga, constituhintlo per est efecte dueño y procurador com en cosa propria. Salvant sempre los censos, y demes drets dominicals dels Senyors sobre expresats. Y salvat tambe lo lluisme que per raho de la present venda se deurá. Lo preu de esta venda es tres centas seixanta sis lliuras moneda barcelonesa. De las quals en virtud de facultat y potestad que ab lo present concedim al dit Noble Sor. comprador se retindrá en son poder la quantitat de dos centas setse lliuras a fi de lluhir y quitar, o encarregarse sobre si y sos bens lo censal sobredit; Com y tambe per pagar y satisfer las pencions vensudas de est; y demes pencions vensudas dels censos en lo preludi de esta escritura mencionats; De tot lo que al temps de la lluicio ab cesions de drets pera defensar la present venda contra qualsevols acrehedors postres. Volent que fetas ditas lluicio, y pagos respectes li competescan los mateixos drets, posehem, y prerrogativas qual a aquells competirian sino sels satisfeya las sobreditas quantitats, constituhintlo per est efecte dueño y procurador com en cosa propria; Y las restants cent y sinquanta lliuras cumpliment del dit preu, las confessan Febrer ab diner metalich y sonant realment y de fet en presencia del notari y testimonis infrits, a fi de inmediatament pagarlas y satisferlas al dit P. Prior de Carmelitas Calsats per lo lloguer en lo prodemi de esta escriptura individuat de las que ne firman apoca a dit Noble Sor. comprador en lo modo referit. Y aixi renunciant a la excepcio de dit preu no ser aixis convingut, ni rebut, a la de dolo malo, a la lley que afavoreix als engañats oltra dimidium, y a altres qualsevol de nostre respectiu favor, donan librement y remetem al dit Noble Sor. comprador tot lo major valor que podria tenir dita pessa de terra venuda, a mes del preu sobredit: Prometent la present venda ferli tenir y valer, y estarli de ferma y legal eviccio sempre y en qualsevol cas, ab restitucio, y esmena de tots danys, y gastos; Per lo que ne obliga tots nostres respectius bens y drets, mobles, e immobles, present, y veniders, renuciant j odita Francesca per estar cerciorada de mos drets per lo infrit notari, al benefici Balleye Senat com a favor de las donas introduhit. Y a la Autha que comensa Si qua Mulier. Y jo dit Francisco per quant, o menos de vint y zinc anys major empero de vint y quatre, per so renuncio al benefici de ma menor edad, cessio, facilitat, e ignorancia, y que la restitucio in integrum no demanaré ab benefici de la qual expresament renuncio. Y junts a qualsevolaltre dret o lley de nostre respecte favor, y a la que prohibeix la general renunciacio. Y per aquellas sobreditas cosas tingan sa deguda estabilitat juran espontaneament a nostre Sor. Deu y a sos quatre Sts. Evengelis en ma y poder del notari avall escrit: Que no sols contra las sobreditas cosas no farem ni vindrem per causa, o reho alguna; Sino que tambe lo present contracte no se ha fet en frau, ni perjudici dels señors alodials, ni de sos drets dominicals. Declarant quedar advertits per lo infrit notari que de est acte deu pendrerse la deguda raho en lo ofici de hipotecas corresponents dins los terminis, y per los efectes previnguts en la Real Pragmatica Sancio. Y aixi junts ho firmam en la ciutat de Barcelona als onse dias del mes de Desembre any de la Nativitat del Señor de mil vuit cents deu. Presents per testimoni Joseph Thió, y Aleix Casanovas en dita ciutat habitants. Y per dits otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) per quant han dit no saber de firmar han donat facultat peraque firmas per ells a un dels dits testimonis, el que ho firma per ells en sa presencia y de sa voluntad.
Joseph Tio, Joseph Maria Torrent y Sayrol notari.