Saga Bacardí
00934
ESCRITURA DE PAGO DE ATRASOS DE PENSIONES A LA COFRADIA DEL SANTO CRISTO, POR LOS NORTA, PAGADO POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia notori. Que Joan Ferrer y Guixeras mitger de taler, Felix Llimona corder, Peregrí Prat també mitger de taler, y Joseph Thomas ortelá, ciutadá de Barcelona, proms actuals de la Confraria del Sant Christo instituhida y fundada en la Igtlesia de Santa Elena del Hospital General de Santa Creu de la present ciutat, segons que de sa nominació dona fee lo Dr. Joseph Maria Odena notari publich real collegiat de número de esta dita ciutat, ab lo certificat per ell librat que es del thenor seguent.= Joseph Maria Odena notari publich real collegiat de número de la ciutat de Barcelona y escribá dels negocis, y dependencias de la Confraria del Sant Christo instituhida y fundada en la Iglesia de Santa Elena del Hospital general de Santa Creu de la present ciutat.= Certifico, que Joan Ferrer y Guiperas mitger de tales, Felix Llimona corder, peregrí Prat també mitger de tales, y Joseph Thomas ortelá ciutadans de Barcelona son actualmente Proms de dita Confraria respectivament expresats, a saber lo primer y tercer en lo consell general celebrat per dita confraria en lo dia vuyt de Maig de mil vuyt cents vuit, y lo segon y quart ab lo altre consell general del dia vint y tres de Abril del any proxim passat. Com lo referit es de veurer en los tres consells generals a que me referesch. Y peraque conste dono la present que signo, y firmo en la ciutat de Barcelona als catorce de Febrero de mil vuytcents y setse.= En testimoni + de veritat.= Joseph maria Odena.= En la qualitat de tals. De son grat y certa ciencia, confessan y en veritat regoneixen al Noble Señor D. Erasme de Gónima Ministre Ordinari de la Real Junta de Comers, Moneda y Minas, y Secretari Onorari de Sa magestat la Rayna de Etruria domiciliat en esta ciutat, present, pagant per Felix Norta y Salom y Joseph Norta y Hugó pare y fill pagesos de la Parroquia y terme de Santa Eulalia de Provensana alias del Hospitalet, Bisbat de Barcelona, y de aquellas quatre mil lliuras moneda barcelonesa, que foren lo preu de la venda perpetua de una pessa de terra campa de tinguda de quatre mojadas y mitja poch mes o menos, cituada en la Parroquia y terme de Sant Joan despí de est mateix Bisbat que als trenta y un de Janer proxim passat dits pare y fill Norta vengueren al dit Noble Señor D. Erasme com tot mes llargament es de veurer y consta ab lo acte de venda rebut en poder del infrit notari lo citat dia trenta y un. Y en virtut de facultat y potestat a ell en dit acte concedida. Que en lo modo avall escrit y baix lo pacte de la infra cessió en lo referit nom los ha donat y pagat la quantitat de cent cinch lliuras dotse sous moneda barcelonesa feta gracia de lo restant. Y son per tretse pencions vensudas fins a la del any proxim passat de mil vuytcents y qunise inclusive per rahó de aquell censal de preu y propietat tres centas vint lliuras y penció annual nou lliuras dotse sous, que los relatats pare y fill Norta, a dita Confraria fan y prestan. Lo modo de la paga de ditas cent cinch lliuras dotsse sous es que los sobredits senyors proms en la referida qualidat las confessan tenior rebudas de mans de dit Noble Senyor D. Erasme en diner comptant, metalich y sonant realment, y de fet, a sas voluntats. Y aixis renunciant a la excepció de dit diner no hagut, ni rebut, y a tot altre dret y lley. En testimoni de las quals cosas no sols en lo sobredit nom y representació firman la present apoca, sino que també sens evicció, ni obigació alguna cedeixen al dit Noble Senyor comprador tots los drets y accions a dita confraria competents per rahó de lo que acreditaba. En virtut dels quals puga defensar la dita venda a son favor feta, contra qualsevols altres acrehedors de dits pare y fill Norta. Y altrament usar y valerse del mateixos dretscedits en judici y fora de ell com millor li convinga, Substituhintlo per est efecte dueño, y procurador com en cosa propria. Prometent las sobre ditas cosas tenir per agradables y contra aquellas no fer ni venir per pretext, ni rahó alguna. Y aixis ho otorgajn en la ciutat de Barcelona als setse días del mes de Febrer del any de la Nativitat del Senyor de mil vuyt cents y setse. Presents per testimonis Anton Vila y Galí escrivent y Miquel Alor fadtal en dita ciutat habitants, Y dits otorgantgs (coneguts de mi el infrit notari) ho firman.prom, D. Joan Ferrer y Guixera, Joseph Thomas, Felix Llimona, Pelegrí Prats, En poder de mi Joseph Maria Torrent y Sayrols notari.