Saga Bacardí
00944
PAGO DE CENSO DE LOS CARMELITAS DESCALZOS DE GRACIA DE LAS TIERRAS DE S. JOAN DESPI DE LOS NORTA POR ERASMO DE GONIMA
.

Sia notori: Que el Rt. Pare frai Francesch de tots los Sants, religios Carmelita Descals, y Prior actual del Convent de Nostra Sra. de Gracia de Carmelitas Descalsos del territori de aquesta ciutat, al present trobat en esta mateixa ciutat: En qualitat de tal firma, per raho de Señoria lo acte de venda perpetua feta y firmada per Felix Norta y Salom, y Joseph Norta y Hugó pare y fill pagesos de la parroquia de Sta. Eulalia de Provensana alias del Hospitales Bisbat de Barcelona, a favor del Noble sor. Dn. Erasme de Gonima, Ministre Onorari de la Real Junta de Comers, Moneda y Minas, y secretari onorari de S. M. la Reyna de Etruria domiciliat en aquesta ciutat. De tota aquella pessa de terra campa, y antes herma nomenada lo Herm del torrent gran de tingada de quatre mojadaqs y mitra poch mes o menos junta b tots sobredits y per tenencias universals situada en la parroquia y terme de Sant Joan Despi de est mateix Bisbat; Que se te dita pessa de terra junta b altres per lo sobredit Rt. P. Prior y Convent de Nra. Sra. de Gracia baix son domini, alou a cens de vint y zinc lliuras barcelonesas per mitad tots anys pagadoras per Sant Miquel de Setembre, y per Nadal. De qual cens en virtud de lo expresat y pactat en lo acte de dita venda que luego se calendara solament dit Noble Sor. Dn. Erasme de Gonima y sos succesors pagaran y deuran pagar per lo corresponent a la dita pessa una lliura o vint sous annuals, y las restants vint y quatre lliuras los dits Pare y fill Norta, y sos hereus u succesors; com tot mes llargament consta, y designat y confrontat es en lo dit acte de venda perpetua rebut en poder de mi el infrit notari als trenta un dia del mes de Janer pasta, y del corrent any. Los censos, lluismes, y demes drets dominicals als dits Rt. P. Prior, y Convent deguts y no pagats sempre salvos. Per raho de la qual firma es per lo lluisme degut per raho de la present venda perpetua confessa dit rt. P. Prior Febrer del mencionat Noble Sor. comprador en diners contant, metalich y sonant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits la quantitat de siscentas seixanta sis lliuras tretse sous y quatre diners feta gracia del restant. La qual firma fa en la ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Agost del any de la Nativitat del Sor. de mil vuit cents setse: Presents per testimoni el Sor. Joseph Tió, y Antón Vila y Gali escrivent, en esta ciutat habitants. Y dit Rt. Otorgant (conegut de mi el infrit notari) Ho firma.
Fr. Francisco de todos los Santos, Joseph Maria Torrent y Sayrol notari