Saga Bacardí
00955
DECLARACION DE BUENA FE DE ERASMO DE CINCO MOJADAS EN SANT JOAN DESPI


Sia a tothom manifest: Que Joseph Norta y Hugo, pages de la parroquia y terme de Sta. Eulalia de Provensana als de l Hospitales bisbat de Barcelona: Atenent que als trenta hu de janer del any mil vuyt cents setse Felix Norta y Salom pages de dita parroquia mon pare vuy dia difunt, y jo dit Joseph firmarem acte de venda per terna, a favor del Noble Sor. Dn. Erasme de Gonima Ministre onorari de la Nacional Jun ta de Comers, Moneda y Minas Secretari Onorari de Sa Magestat la Reyna de Etruria ciutada de aquesta ciutat, de una pessa de terra campa, y antes herma nomenada lo Herm del torrent gran, de tingada quatre mojadas y mitra poch mes o menos situada en la parroquia y terme de Sant Joan Despí del mateix bisbat: Atenent tambe que en lo referit acte de venda se digué tenirse dita pessa, junt ab altre poseídas per nosaltres dits venedors per lo Rt. P- Prior y Comunitat de Nostra Sora. De Gracia y baix son domini y alou a cens de vint y zinc lliuras Barcelonesas tots anys pagadoras ab dos terminis, per sant Miquel de Setembre, y per Nadal: Que se digué, confrontar a solixent ab Thomas Mestras pages de dita parroquia de Sant Joan Despí: A mitg dia ab lo riu Llobregat; A ponent ab lo sobredit Noble Sor. comprador; Y a tremuntana ab lo cami Real; Y que nos espectaba per los titols en aquell acte calendats, per lo preu de quatre mil lliuras barcelonesas en el modo y forma alli contengudas delegat. Atenent igualment que be después de fet y firmat lo dit acte de venda, y de molt temps de estar en quieta y pacifica pocessió, dit comprador, per varios instruments y diligencias practicadas per raho de varis contractes tinguts ab altres subgectes se hage vingut en coneixement y descobriment de algunas equivocacions involuntarias y que inadvertidament se patinen en aquella venda no menos que de nominacio de la finca, tenetur, confrontacions, y espectancia en quant a son titol real per haver presentat en aquell entonces un titol de sa pertinencia de un precari o nou establiment concedit per lo R.P. Prior. y demes Religiosos profesos conventuals de lo Monastir y Convent de Nra. Sora. De Gracia del ordre de R.R. Carmelitas Descalzos del bisbat y termini de Barcelona a favor de Agnes ySalom Viuda de Joan Salom pages de la sobredita parroquia de Sant Joan Desoí y de Pau Salom Menor tambe pages de la mateixa fill de dits conjuges rebut en poder del Dr. Joseph Güell notari publich de Barcelona a nou de Janer del any mil sis cents setenta dos (entre altres) de la sobredita pessa de terra baix el nom del herí del Torrent gran de tingada de quatre mojadas y mitra poch mes o menos en lloch del que corresponda manifestar y entregar que era de la pessa de terra cita en lo lloch nomenat de la Beguda realment la contractada ab dit Noble Sor. Dn. Erasme, essent esta baix diferents dominis distinctas confrontacions y altre titol de sa pertenencia: Y desitjant Jo dit Joseph Norta y Hugo aclarar la veritat que en tot temps deu ser preferida y corregir ditas equivocacions a fi de evitar en lo seccesius disputas y litigis en perjudici de la bona fee ab que se ha procehit en lo contracte: Per tant volent esmerarlas y corregirlas per medi de esta escritura de declaracio de bona fee; de ma libre y espontanea voluntad dich y declaro: Que si be en lo referit acte de venda per mi y mon difunt pare Felix Norta y Salom firmat a favor del mencionat Noble Sor. Dn. Erasme de Gonima y dels seus perpetuament consta esser la sobredita pessa de terra baix lo nom del Herm del Torrent gran, tenirse en domini y alou del sobredit Convent de Ntra. Sra. De Gracia a la prestacio del cens referit, y espectar a mi y al dit mon difunt pare en virtud del citat Precari o nou establiment la veritat del fet es, que deu ser y es la ajustada y per conseguent la alienada y venuda al dit Noble Sor. Dn.Erasme de Gonima la pessa de terra de conreu o campa ab alguns arbres en ella plantats de tingada en el dia (segons midicio feta per lo geomerta Jacinto Soldevila de sant Andreu del Palomar als vint y dos de setembre proxim pasta, de quatre mojadas y dos mundanas de conreu o terra campa, y a mes de una mundana de herí situada en dita parroquia y terme de Sant joan Desoí, y en lo lloch nomenat la Beguda la que al temps que la adquirí lo infrit Joan Salom era de tingada de sis mojadas poch mes o menos so es en quant a quatre mojadas per establiment, y en quant a las restants dos per compra fet y feta a son favor per lo Noble Sor. Dn. Manuel Palmerota quals titols mes avall se calendarán, que es lo que que se entengué vendrer al mencionat Noble Sor. Erasme de Gonima y est comprar y adquirirla, y no pocehim nosaltres dits pare y fill Norta per ser establerta a varios emphiteotas: Qual pessa de terra esta en dit lloch nomenat la Beguda. Se te a saber en quant a las quatre mojadas per los hereus y succesors de dit Noble Sor. Dn. Manuel Palmerota difunt. Ciutada de Barcelona, a cens de setse lliuras tots anys, pagaderas a primer de Agost y baix son domini y alou, y en quant a las tres mundanas o restants de dites quatre mojadas baix directe domini del Rt. P. Prior y Convent de Sta. Catherina de esta ciutat al cens de una lliura es vint sous Barcelonesos, tots anys en cert terminis pagador. Que comporta a llevant ab lo Cami real: A mitg dia ab thomas Mestres pages; A ponent ab lo riu Llobregat, y a tremuntana ab lo mateix Noble Sor. comprador. Y a temps de sa adquisicio confrontaban so es en quant a las quatre mojadas a solixent ab lo Cami Real, ab mitg dia part ab lo sabredit Sor. Dn. Manuel Palmerota y part ab Jaime Marcé: A ponent ab la sobredita pessa de terra de dos mojadas lo mateix dia venudas al dit Joan Salom; y a tremuntana ab Paula Maduxer: Y en quant a las restants dos mojadas en aquell entonces a solixent ab la sobredita pessa de quatre mojadas: A mitg dia ab dit Jaime Mestres; A ponent ab lo riu Llobregat, y a tremuntana ab dita Paula Maduxer: Y que me especta com a hereu cridat en lo capitol de donació y heretament universal a mon favor fet per Joseph Norta Major, Margarita Norta y Salom conjuges, y per lo sobredit mon difunt pare Felix Norta en los capitols Matrimonials firmats y jurats entre los sobredits de una; Y Rosa Casas y Vendrell de altre part, rebuts en poder del Dt. Cayetano Olsina y Massana notari publich de numero de Barcelona, als dos de Juny del any mil setcents vuytanta sis: Al sobredit Felix Norta y Salom com a hereu uñal, a sas libres voluntats de Margarida Norta y Salom muller que fou del predit Joseph Norta Major mare sua per ella instituhit ab son ultim y valido testament que feu y firmá en poder del Dr. Joseph Grau Sayrols y Carreras notari publich tambe de Barcelona als trenta de Desembre del any mil setcents vuytanta quatre; Y a la dita qm. Margarida Norta y Salom li es pactada com a hereda dels bens que foren del sobredit Joan Norta per haver tingut lloch la substitució a son favor aposada respecte de trobarse a les hores posthumo en lo ventre de sa mare a causa de haver mort sens fills Maria Rosa Salom sa germana hereda instituida en primer lloch y criada, en lo de segon la expresada Margarida ab lo testament que dit Joan Salom feu y ordená en poder del Rt. Dor. Sebastia Artigas Pbre. Y Rector de Sta. Coloma de Cervelló als vint y dos de Janer del any mil set cents catorce: Y al referit Joan Salom pertañia dita pessa de terra en quant a las quatre mojadas per titol de establiment a son favor fet per lo dalt referit Noble Sor.Dn. Manuel Palmerota rebut en poder del Dt. Narcis Gerona Lladóm. Notari publich de Barcelona, als setse de Juliol del any mil siscents quaranta cinch, y en quant a las tres monditas y antiguament dos mojadas poch mes o menos en virtud de venda tambe a son favor feta per lo sobre Sor. de Palmarola lo mateix dia: Per lo que no sols vull jo dit Joseph Norta y Hugó. Que la referida venda baix las delegacions y preu alli continuat se entenga feta ab la present declaracio y que aixis com per aquella pessa de terra nomenada lo Herm del torrent gran en virtud de especial conveni sobre el cens que ella presta de penssio vint y cinch lliuras al Sor. direccte competent solament estaba obligat lo Sor. comprador Dn. Erasme de Gonima pagarne y satisferne cada any una lliura eo vint sous, y las restants vintiquatre lliuras nosaltres dits pare y fill Norta y los postres igualment per la pessa de terra situada en dit lloch nomenat la Beguda que es la propia que se tingué intencio de vendrer al dit Noble Sor. Dn. Erasme, qual ratifico ab la present escritura hi hage tambe lo pacte seguent: Que dels censos que dita pessa de terra en lo puesto nomenat la Beguda presta lo un de pensio setse lliuras, y lo altre de una lliura eo vint sous, als Sors. Sobre expresats, tant sosls estiga obligat y deguia dit Noble Sor. comprador Dn. Erasme de Gonima y sos succesors en pagar y satisfer cada any la una lliura eo vint sous al dit P.Prior, y convent de Sta. Catarina; y las setse lliuras corresponents als hereus y succesors de Palmarola jo dit Joseph Norta y Hugo y mos hereus y succesors servint al mateix temps tambe a mon carrech y dels meus lo pagar y satisfer totas las pencions atrasadas y que se deguian del dit cens de setse lliuras de pensio competent als referits hereus y succesors de Palmarola y las que en avant se deuran, com y no menos tambe vendrá a mon carrech lo satisfer qualsevols lluismes per raho de la mateixa pessa de terra nomenada la Baguda y demes drets dominicals tal vegada deguts y no pagats: Prometent al dit Noble Sor. comprador D. Erasme de Gonima y als seus estarlin de especial eviccio a mes de la general continuada en lo calendat acte de venda per lo cas que tingues en qualsevulla, ocasio que satisfer alguna o totas de las cosas referidas; sino que tambe en quant menester sia de nou cedesch transferesch y transporta a favor del referit Noble Sor. Dn. Erasme de Gonima y de sos succesors perpetuament tots los drets y accions a mi competents sobredita pessa de terra nomenada la Beguda. La qual fas ab totas clausulas de sa naturaleza, y aprobant y confirmant de nou la possesio ja presa per dit Noble Sor. cobrador Dn. Erasme de dita finca promesa en aquell mateix calendat acte de venda. Salvant sempre los censos y demes drets dominicals als Sors. Sobre expresats y son respectiu lluisme a ells competent en lo preus de la sobre calendada venda: Prometent la present cessio y totas las cosas en ella contengudas tenir, sempre per fermes y agradables y contra ellas no fer ni venir per causa o raho alguna baix obligacio de tots mos bens y drets mobles e inmobles presents y veniders y demes clausulas y renuncias en la mateixa venda continuadas, que vull tenir aquí per repetidas: Y present lo sobre dit Sor. Dn. Erasme de Gonima acepta esta escritura de declaracio de bona fe a son favor feta per lo relatat Joseph Norta y Hugo prometent pagar la pensio anualment de una lliura eo vint sous al sobredit Rt. P.Prior y Convent de Sta. Catarina de aquesta ciutat en el modo dit. Y per a que las sobreditas cosas tingan sa deguda estabilitat juro io dit Joseph Norta espontaneament a Nostre Sor. Deu y als seus Sants Quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit que no sols contra ellas no faré ni vendré per motiu algun sino que tambe no se ha fet en frau dels Sors. Alodials de dita pessa de la veguda ni de sos respectius drets per raho de aquella mateixa venda. Declarant quedar advertits per lo infrit notari: Que de est acte se ha de pendrer la deguda raho en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias seguents inseguint lo previngut per sa Magestat ab la Real Pragmatica Sancio: Y aixis ho otorgan en la ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Octubre any de la Nativitat del Señor de mil vuyt cents y vint: Presents per testimoni Antón Vila y Gali, y Joan Fochs y Doménech practicants el art de notaria en la mateixa ciutat habitants. Y dits Sors. Otorgants coneguts de mi el infrit notari) ho firman.
Erasmo de Gonima, Joseph Maria Torrent y Sayrol notari