Saga Bacardí
00959
COMPRA DE CINCO MOJADAS EN S. JOAN DESPI POR ERASMO DE GONIMA


Sia notori: Que Fr. Joan Soler religios Carmelita calsat en el colegi de St. Angel Martir de aquesta ciutat. Com a procurador per las inflas y altras cosas lligitimat Fr. Francisco Vila religios Sacerdat y conventual del Monastir y Convent de Sta. Catarina, Verge y Martir ordre P.P. predicadors de la present ciutat. Com a procurador substituhit que so del Mt. Rt. Presentat F. Jacintho Coma Prior de dit convent qui o es constituhit de la Rt. Comunitat del mateix apar de sa procura en la que los noms y cognoms dels religiosos Coristas profesos y vocals que la otorgaren son llargament descrits y continuats, y de la substitucio de esta mon favor feta ab dos distintas escrituras, rebudas en poder del notari avall escrit en los dies catorce, y setce del mes de Agost del any mil vuyt cents y dinos de que abla present dona fee: En dit nom en quant al interes de dita Rt. Comunitat ma principal, firmó per raho de señoria lo acte de declaracio fet, y firmat per Joseph Norta y Angó pages de la Parroquia y terme de Sta. Eulalia de Provensan o als del Hospitales de est Bisbat, a favor del Noble Sor. Dn. Erasme de Gonima domiciliat en Barcelona vuy difunct, ab lo qual lo citat Norta afirma que la pessa de terra que entengueren vendrer ell dit Joseph Norta, y Felix Norta y Salom pages tambe de dita parroquia de Provensana son difunct pare ab la escritura que otorgaren a favor del mateix Noble Sor. Dn. Erasme de Gonima rebuda en poder del Dt. Joseph Maria Torrent y Sayrol notari publich de nº de Barcelona lo die trenta hu del mes de Janer del any mil vuyt cents y setse, y lo propri señor de Gonima entengué comprar y adquirir fou la pessa de terra de conreu, o campa ab alguns arbres en ell plantats de tingada en lo dit (segons midisió feta per lo geometra jacinto Soldevila de Sant Andreu del Palomar als vint y dos de Setembre proxim pasat) de quatre mojadas y dos mundanas de conreu, o terra campa, y a mes de una mundana de aterí situada en la parroquia y terme de st. Joan Despí, y en lo lloch enomenat la Beguda, la que al temps que la adquirí Joan Salom pages de dita parroquia de St. Joan Despí era de tingada de sis mojadas poch mes o menos, las que adquirí en quant a quatre mojadas per establiment, y en quant a las restants dos per venda a son favor feta per lo Noble Sor. Don Manuel de Palmarota; Y no la pessa de terra campa y antes herma anomenada lo Herm del Torrent gran de tingada quatre mojadas y mitra poch mes o menos situada en la propria parroquia y terme de St. Joan Desoí; Qual pessa de terra de la Beguda en quant a tres mojadas part de las dos mojadas venudas a dit Joan Salom se te per dit Prior y Convent de Sta. Catarina y baix son domini y alou a cens de una lliura es vint sous Barcelonesos tots anys pagadors en lo die primer del mes de Agost tot mes per extens, designat, y confrontat en dit acte de declaració rebut en poder del predio notari Torrent y Sayrol lo die dinou del mes de Octubre del any mil vuyt cents y vint, los cens, lluisme, y demes drets dominicals a mos Rts. Prats. Competents sempre salvos; per lo qual firma es per lo lluisme degut per raho de dit transpas confessa haber rebut de la casa baix la raho de Dn. Erasme de Gonima, y per mans del nomenat D. Joseph Maria Torrent y Sayrols notari, la quantitat de vint y nou lliuras disset sous moneda Barcelonesa fet a gracia del restant. La qual firma fas en la ciutat de Barcelona als vint y set dias del mes de Agost any del Señor de mil vuyt cents vint y hu: Essent present per testimonis Candido Patller, y Constante Gubert practicants de notaria residents en dita ciutat. Y lo Rt. Otorgant (conegut del infrit notari) ho firma de sa ma.
Fr. Francisco Vila en dit nom, en poder de mi Joan Joan Fontrodona y Minguella notari, de la procedent firma de domini en mon poder rebuda fas fee.
Concorda ab la continuada al peu de la copia autentica de dit acte de declaracio de que dono fee. Joseph Maria Torrent y Sayrol notari