Saga Bacardí
00976
Del calaix de sastre", vol. VII
,

pag. 48, 1.804
Día 1 d'agost == Los inquiets veïns Revelles d'Ordal han marxat a deu hores d'est matí a son palácio d'Ordal. Bon viatge i bon vent, que prou nos han incomodat a mi ab ses obres en sa casa, des dels portals fins a lo més alt de la teulada;i pica que picarás, com així de bon matí los més dels dies, com si fossen colps en ma alcova detrás de la capçalera de mon llit, i a baix, a l'entrada, entrant i eixint ab son birlotxo i cupé, avançant i reculant les mules, tenint a un patacot de cotxero, que sería d'un de sos trossos d'ordal, no sabent ben guiar-la i embarassant lo carrer del Pi; cridaires casi tots los Revelles, i la Revella dintre de casa. I aixís tindrem quietud nosaltres en tot lo temps que s'estiguen en Ordal; i tenint casa més capaç allí, com un palácio, baldament s'hi quedassen.==
pag. 104, vol VII, 1.804
Dia 19 de juny. En quant a lo mundá,== los Revelles d'Ordal, baladrers tots, i en especial dones, veïns i veïnes al costat de mon aposento de dormir, (...). en esta nit, ab lo plausible motiu de l'anell de prometatge que donaren los pares Ravelles d'Ordal a sa filla, tingueren sarau, que, qui diu sarau, diu tabola, com bastanta n'hi hagué dintre de l'aposento en qué ballaven, ab música de cinc músics, d'estos l'Agustí ab lo contrabaix;== ab prou xaraboll, fen-se prou oir des de la peça del menjador en qué sopaven quan parlaven a son ús cridaire, com que l'amo és sord.
Indiscreció fou dels Revelles en haver sonat sarau ab tant avalot bulliciós dintre, tenent al devant la Sra. Esperança en los últims de sa vida.== Peró encara tingueren cordura en fer acabar lo sarau a un quart d'una,== i poguí dormir ab tot descans en lo llit (a Déu grácies) fins a dos quarts de sis del següent matí.==
Pag. 147, vol VII, 1.806
Dia 5 de març == Segons lo nou sistema modern, casi tot en el dia que va al revés, segons una de les moltes novetats: que les dones segresten als homes per casar-se, així com antes los homes a les dones. Així ha succeït a l'hereu Revella d'ordal, que la tal petimetra néta de don Erasme Gónima l'ha segrestat, i casat-se ahir nit, ab sentiment fort del sord Revella i de sa muller, i ab aprovació que ha sigut dit casament de l'excel-lentissim senyor capitá general, a quí han acudit los senyors Erasmes per est i lo pare del Revella.== I si casat-los son oncle lo doctor Vicenç Gener, parroco d'Esplugues, germá que és del gendre de don Erasme Gónima.
Pag. 152, 1.806
Dia 30 de març == En est matí los Srs. Revella d'Ordal han fet les paus ab los Srs. Erasmes sobre del casament de l'hereu Revella ab la néta de don Erasme, ab moltes abraçades, besos i plors de contento,== i convidats a veure les professons que passen pel carrer del Pi, com ara veurem en esta Semana Santa.==