Saga Bacardí
00981
ESCRITURA DE ENTREGA DE TESTAMENTO DEL AÑO 1798 DE VICENTE JANER Y SUNYER.


En nom de Deu Nostre Señor. Yo lo Dr. Vicens Janer Pbre. Y Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Feliu de Llobregat actualment trobat en esta ciutat, fill llegitim, y natural del Dr. en medicina Jaume Janer, difunt y de Margarida Janer, y Suñer, antes habitants en la vila de Esparraguera, estant per la gracia de Deu sa de cos, y enteniment, volent disposar de mos bens fas, y ordeno lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia, en y ab lo qual elegesch en unich marmessor, y del present meu testament executor al Noble Señor D. Domingo de Janer y Suñer en esta ciutat de Barcelona domiciliat mon germá al qual dono ple poder, y facultat de cumplir, y executar esta ma testamentaria disposició, segons mes avall trobará ordenat.
Primerament: Vull que tots mos deutes, y las injurias a la restitució de las quals estiga obligat sien pagats, y satisfetas sens estrepit ni figura de judici la sola veritat del fet atesa, y conciderada.
Item: Deixo a entera disposició de dit mon marmessor mon funeral, enterro, y sufragis per la reciproca, y fracernal amistat, y confianza que li he merescut, y jo fas de ell.
Item: Deixo, y llego al Ilustre y Reverendisim Señor Bisbe de Barcelona per dret de superioritat un morobati de valor nou sous per una vegada tant solament.
En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles, haguts y per haver, noms, veus, forsas, y accions mias universals qualsevols, y ahont se vulla que sian y que me pertanyen, y pertaner pugan ara, y en lo esdevenidor per qualsevols drets, titols, o causas, deix, y otorch, y a mi hereu universal fas, e instituhesch a dit Noble Señor D. Domingo de Janer y Suñer mon germá peraque puga disposar de tot a sa entera satisfacció, y voluntat.
Esta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga per testament o per aquella altre especie de ultima voluntat que millor de dret valer puga, de la qual seguida ma mort, y no antes vull se fasen tantas copias quantas seran demanadas per los que pretendran tenir interes.
Revoco ab lo present tots, y qualsevols altres testaments per mi fets encaraque en aquells hi hagues qualsevols paraulas derogatorias de las quals degues fer expresa menció, volent que sols valga lo present.
Fet y firmat fou lo present meu testament en la present ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Maig del any contat del Naixement del Señor mil setcents noranta vuit. Essent presents per testimonis cridats y per boca propria de dit testador cridats Carlos Monfar, y Clariana notari publich y real y Francisco Mas y Mas pasant la notaria en dita ciutat residents. Y lo testador conegut de mi lo infrit notari, ho firma de sa ma. De qe fas fee.
Dr. Vicente Janer Pbre. Parroco de Sant Feliu de Llobregat, Ante mi Francisco Mas.