Saga Bacardí
00985
FIRMA POR SEÑORIA A SU FAVOR POR VENTA DE CASALS A FAVOR DE CORTES, HACIA VICENTE JANER Y SUÑER
.

Sia notori: Com jo lo Dr. D. Vicens Janer y Suñer Pbre. y beneficiat de la Parroqial Iglesia de Sta. Maria Magdalena de Esplugas, Bisbat de Barcelona vuy en dita ciutat trobat, com de la colació de dita rectoria a mon favor feta y de la pocesió per mi mateix presa consta ab dos actes rebuts en la curia del Vicariat Eclesiastich de esta ciutat, als dinou Desembre del any mil vuytcents y hu. En dit nom de mon grat y certa ciencia en quant a mon interes firmo per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua feta y firmada per Anton Casals y Merlo Familiar del St. Ofici de la Inquisició de la present ciutat, y Joseph Casals y Sala botiguer de telas de la mateixa en la propria ciutat domiciliats, pare y fill a favor del S. D. Anton Cortés de Andrada y Mua Marqués de Ciutadilla en la parroquia de Cornellá domiciliat entre altres de tota aquella pesa de terra de tinguda una mojada y mitja poch mes o menos, situada en la Parroquia de Sta. Eulalia de Provensana alias del Hospitalet de est Bisbat, y el lo lloch nomenat Fabregada, tot mes llargament designat y confrontat en lo acte de dita vena rebut en poder del infrit notari als setse del pasat mes de janer. Los censos. Lluismes y demes drets dominicals a mi com a Rector predits deguts y no pagats sempre salvos. Per rahó de la qual venda, confeso rebrer de dit S.S. Marques de Ciutadilla en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis infrits la quantitat de trescentas lliuras barcelonesas en metalich, feta gracia del restant. La qual firma fas en la ciutat de Barcelona als setse dias del mes de Febrer del any mil vuytcents divuyt. Essent presents per testimonis Eudalt Roca practicant la notaria, y Jaume Pujol en Barcelona habitants.
Vicens Janer Pbre., En poder de mi Eudalto Rovira y Elias notari.