Saga Bacardí
01018
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS SOBRE FINCA COMPRADA A LOS GRADIS, POR ERASMO DE JANER Y DE GÓNIMA.


Sia notori. Que el Rnt. P. Fr. Anton Cortada Religios del Convent del Real y Militar Ordre de Nostra Senyora de la Mercé de la present ciutat. Com a procurador per las infras y altras cosas llegitimament constituhit y ordenat del Rnt. P. Prior y citat Convent, segons que de sa procura consta rebuda en poder de Salvador Clos y Gualva notari publich del número y collegi de Barcelona als onse de Mars del any proxim passat de mil vuyt cents vint y vuyt. De son grat y certa ciencia confessa y en veritat regoneix al Noble Señor D. Erasme de Janer y de Gónima en la matexa ciutat domiciliat, ausent y per ell present y estipulant el infrit notari pagant per Maria Rogent Colomer y Gladis viuda de Miquel Rogent gravador que fou de aquesta ciutat, y per Joseph Ticó mestre fuster de la mateixa, y per Theresa Ticó Cololer y Gladis conjuges, y de aquellas tres mil vuytcentas sinquanta quatre lliuras tretse sous y quatre diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda perpetua per los sobredits, a favor del citat Noble Señor Don Erasme feta y firmada de tota aquella casa ab dos portals fora obrints lo un de botiga, y lo altre de escaleta cituada en esta dita ciutat en lo carrer del Carme inmediata al Padró y frente el Hospital e Iglesia nomenada de S. Llatser llargament desitnada y confrontada en lo acte de dita venda,r ebut en poder del infrit notari lo die setse del corrent pes y any. Y en virtut de facultat y poder al dit Noble Senyor comprador en lo rpedit acte de venda concdida. Que en lo modo avall escrit y baix lo pacte de la infra cessió li ha donat y pagat la quantitat de cent y vint lliuras moneda barcelonesa feta gracia que son y serveixen per las pencions vensudas desde lo any mil vuytcents quinse, fins al present de mil vuytcents vint y nou, totas insclusive de aquell cens de penció catorse lliuras que tots anys per mitat a vint y nou Setembre, y primer de Abril com a succehint als hereus y successors de Anton y Catarina Aznar, se fa y presta al dit Convent de la Mercé. Lo modo de la paga de ditas cent vint lliuras es que las confessa tenir rebudas dit Rnt. Otorgant ab diner efectiu metalich, y sonant a sas voluntats per mans de tercera persona. Y renunciant a la excepció de dit diner no rebut y a tot altre dret y lley del favor de dits Rnts. Sos principals. En testimoni de las quals cosas per lo mateixos Rnts. Sos pincipals no sols firma la present apoca. Sino que també sens evicció ni bligació alguna, deceix al referit Noble Señor D. Erasme de Janer y de Gónima tots los drets y accions del sdits sos R.R. Sos principals, en virtut dels quals puga defensar la venda a son favor feta contra qualsevols altres acrehedors de dits Maria Rogent Colomer y Gladis, y Joseph y Theresa Ticó Colomer y Gladis. Y altrament usar y valerse de dits drets cedits en judici y fora de ell, com millor li convinga, substituhintlo per est efecte, dueño y procurador com en cosa proppria. Prometent las sobredicas cosas tenir per fermas y agradables, y contra ellas, no fer ni venir per causa, ni rahó alguna, volent que de la present sen prenguia la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de aquesta ciutat dins sis dias seguents, inseguint lo manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica Sanció. Que aixis o otorga en esta ciutat de Barcelona als disset dias del mes de Setembre any de la Nativitat del Senyor de mil vuyt cents vint y nou. Presents per testimonis Francisco de Paula Torrent y Juliá, y Francisco Xaver Moreu practicant de notaria en dita ciutat habitants. Y dit Rent. Otorgant (conegut del infrit ntoari) ho firma.
Fr. Anton Cortada en dit nom, En poder de mi Joseph Maria Torrent notari.