Saga Bacardí
01019
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS A SANT SEVER, POR VENTA DE PROPIEDAD DE LOS GLADIS HACIA ERASMO DE JANER Y DE GÓNIMA.


Sia notori. Que D. Jaume Massaguer en esta ciutat domiciliat. Com a procurador per las infras y altras cosas llegitimament constituhit, y ordenat dels Reverents S.S. Administradors de la insigne Capella y Collei de Sant Sever de la present ciutat, segons que de sa procura consta rebuda en pdoer del Dr. Jaume Rigalt y Estrada notari publich del número y collegi de Barcelona als vint y dos de Abril del any mil vuytcents vint y sis, de que dona fee Jaume Rigalt y Alberch son con-notari. En dit nom. De son graty certa ciencia confesa y en veritat regoneix al Noble Señor . Erasme de Janer y de Gónima en la mateixa ciutat domiciliat, pagant per Maria Rogent Colomer y Gladis, viuda de Miquel Rogent gravador que fou de aquesta ciutat, y per Josef Ticó, mestre fuster de la mateixa, y per Teresa Ticó Colomer y Gladis conjuges, y de aquellas tres mil vuytcentas sincuanta cuatre lliuras, tretse sous, y cuatre diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda perpetua, per los sobredits, a favor del ditat Noble Señor D. Erasme, feta y firmada de tota aquella casa ab dos portals, fora obrint, lo un de botiga y lo altre de escaleta cituada en esta dita ciutat en lo carrer del Carme inmediata al Padró, y frente el Hospital, e Iglesia nomenada de San Llatser, llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del infrit notari lo die setse dels corrents mes y any. Y en virtut de facultat y poder al dit Noble Señor comprador en lo predit acte de venda concedida. Que en lo modo avall escrit y baix lo pacte de la infra cessió li ha donat y pagat la cuantitat de cent cuaranta duas lliuras, catorse sous y vuyt diners moneda barcelonesa, (feta gracia del import de dos pensions dels anys de la guerra, y dos sous cobrats ja a compte de altra penció), y son y serveixen per las pencions vensudas desde lo any mil vuytcents set, fins al de mil vuyt cents vint y vuyt inclusive, de aquell censal de preu y propietat doscentas trenta vuyt lliuras barcelonesa,s y penció set lliuras dos sous, y deu diners, que tots los anys a trenta de Octubre fan y prestar als dits Rnts. Administradors, eo Collegi predit sos principals. Lo modo de la paga de ditas cent cuaranta duas lliuras catorse sous y vuyt diners, es que dit otorgant, per los relatats sos principals, las confesa rebrer, de mans propias del mencionat Noble Señor D. Erasme, ab diner efectuiu, metalich y sonant ab or y plata en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y renunciant per dits sos principals a la escepció del diner no rebut, y a tot altre dret y lley del favor de aquells. En testimoni de las cuals cosas per los mateixos Rnts. Sos principals no sols firma la present apoca, sino que també sens evicció, ni ibligació alguna cedeix al referit Noble Señor D. Erasme de Janer, y de Gónima tots los drets y accions dels dits Rnts. Sos principals, competents per rahó del sobredit credit y que los competia sobre aquell, en virtut dels cuals, puga defensar la venda a sonf avor feta contra cualsevols altrs acrehedors de dits Maria Rogent Colomer y Gladis y Josef y Teresa Ticó Colomer y Gladis. Y altrament usar y valerse de dits drets cedits, en judici y fora de ell com millor li convinga, substituintlo per est efecte dueó y procuradoc com en cosa propia. Prometent en lo sobredit nom las referidas cosas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer, ni venir per causa, ni rahó alguna. Volent que de la present sen prenguia la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de aquesta ciutat dins sis dias seguents inseguint lo manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica Sanció. Que aixis ho otorga en esta ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Setembre any de la Nativitat del señor de mil vuytcents vint y nou. Presents per testimonis Francisco Javier Moreu practicant de notaria y Josef Tió en dita ciutat habitants. Y dit Señor otorgant (conegut de mi el infrit notari) ho firma.
Dr. Jaume Massaguer, En poder de mi Joseph Maria Torrent notari.