Saga Bacardí
01027
PAGO DE LUISMO EN TERRENO DE LA CALLE RIERA DEN PRIM A FAVOR DE LA PIA ALMOINA, POR ERASMO DE JANER Y DE GONIMA
.

Sia notori: Com lo Illustre S. D. Ignasi Flinch Pbre. Canonge de la Sta. Iglesia de la present ciutat Cabrevador elegit per lo M. I. Capitol de la mateixa. En dit nom firma per raho de Sensoria la venda y absolucio otorgada per Maria Rogent Colomer y Glaudis viuda, los conjuges Joseph Ticó y Theresa Ticó, Colomer y Glaudis, a favor del Noble Senyor D. Erasme de Janer y de Gonima ciutada de Barcelona de un cens de pencio cinch lliuras deu sous junt ab lo domini mitjá radicat sobre un tros de terreno cituat en la present ciutat y carrer dit la Riera den Prim detrás de las casas de dit Don Erasme de Janer. Que se te per la Pia Almoyna de la sobredita Santa Iglesia y baix son domini y aluo al cens de divuyt sous conforme llargament se expressa en lo acte de dita venda y absolucio rebuda en poder de Don Joseph Maria Torrent notari publich de numero de Barcelona a vint y tres de Janer de mil vuyt cents trenta. Salvos a dita Pia Almoyna tots los censos vensuts, lluismes deguts y demes drets dominicals. Per la qual firma eo per lo lluisme degut, per raho de dita venda y absolucio confessa haber rebut la quantitat de quatre lliuras cinch sous y vuyt diners moneda barcelonesa feta gracia del restant. En testimoni del que ho firma en Barcelona en vint y sis de Febrer de mil vuyt cents trenta. Essent testimonis Eudalt Fontana, y Ramon de Miquel Lerena en la present ciutat residents =Ignasi Flinch=En poder de mi Francisco Mas y Fontana notari. De la present firma en poder meu rebuda dono fee Francisco Mas y Fontana notari
.