Saga Bacardí
01028
ESCRITURA DE LUISMO HACIA LA IGLESIA, POR VENTA ENTRE LOS GLADIS Y ERASMO DE JANER Y DE GÓNIMA.


Sia notori. Com lo Illustre Señor D. Ignasi Flinch Pbre. Canonge de la Santa Iglesia de la present ciutat, cabrevador elegit per lo Molt Ilustre Capitol de la mateixa. En dit nom firma per rahó de Senyoria la venda y absolució otorgada per Maria Rogent Colomer y Gladis viuda, y los conjuges Joseph Ticó y Theresa Ticó Colomer y Gladis a favor del Noble Senyor Don Erasme de Janer y de Gónima ciutadá de Barcelona de un cens de penció cinch lliuras deu sous junt ab lo domini mitjá radicat sobre un tros de terreno cituat en la present ciutaty carrer dit La Riereta den Prim, detras de las casas de dit Don Erasme de Janer. Que se te per la Pia almoyna de la sobredita Santa Iglesia y baix son domini y alou al cens d divuyt sous conforme llargament se expressa en lo acte de dita venda y absolució rebut en poder de Don Joseph Maria Torrent notari publich de número de Barcelona en vint y tres de Janer de mil vuyt cents trenta. Salvos a dita Pia Almoyna tots los censos vensuts, lluismes deguts y demes drets dominicals. Per la qual firma eo per lo lluisme degut per rahò de dita venda y absolució confessa haber rebut la quantitat de quatre lliuras cinch sous y vuit diners moneda barcelonesa feta gracia del restant. En testimoni del que ho firma en Barcelona en vint y sis de Febrer de mil vuyt cents trenta. Essent testimonis Eudalt Fontana y Ramon de Miquelerena en la present ciutat residents.
Ignasi Flinch.= En poder de mi Francisco Mas y Fontana notari.
De la precedent firma en poder meu rebuda dono fee Francisco Mas y Fontana notari.
Concorda esta antecedent firma de domini ab la continuada y posada al peu de la copia autentica del acte de la sobre dita venda y absolució de cens fet y firmat per las nomenadas Maria Rogent Colomer y Gladis, y los conjuges Joseph Ticó, y Theresa Ticó Colomer y Gladis, a favor del relatat Noble Senyor Don Erasme de Janer y de Gónima de que certifico Joseph Maria Torrent notari publich del número y collegi de Barcelona