Saga Bacardí
01031
ESCRITURA DE VENTA DE DIEZ PLUMAS DE AGUA EN SANT FELIU A FONT Y ACUERDOS, CON ERASMO DE JANER Y DE GÓNIMA.


En nom de Deu. Sia notori, que lo Dr. en drets D. Anton Font y del Sol, y lo Señor D. Erasme de Janer y de Gónima en esta ciutat domiciliats. Atenent lo dit D. Anton Font que en virtut de venda perpetua a ell feta per D. Olaguer de Argemir y de Lag---en la mateixa domiciliat en poder de D. Baldiri de Xammar notari publich de número de dita ciutat als tres de Desembre de mil vuitcents y vint percibeix y cobra de dit D. Erasme de Janer posesor de las porcions de terra que avall se expresarán.
Primo: Tot aquell annuo cens de pensió deu lliuras deu sous en nuda percepció pagador tots anys en lo dia de Nadal per raó de un tros de terra de viña plantada de tinguda tres mojadas poch mes o menos establerta a rabasa morta a son causant Joseph Campmany pagés de la vila de Sant Feliu de Llobregat.
Secundo: Tot aquell altre cens de penció annual sinch lliuras cinch sous en nuda percepció pagador en lo dit dia de Nadal per raó de una porsió de terra ab algunas oliveras en ella existents plantada de viña de tinguda una mojada y mitja poch mes o menos establerta a rebasa morta al dit al dit son causant Joseph Capmnany.
Tercio altre cens de pensió tres lliuras quinse sous en nuda percepció, que també tots anys en lo citat dia de Nadal li fa y presta per raó de altre porsió de terra de viña plantada de tinguda una mojada y mitja, o lo que en si continga, establerta igualment a rabasa morta a son causant Joseph Majó pagés de la predita vila de Sant Feliu de Llobregat, cuals tres trosos de terra junt ab altre establerta igualment a rabasa morta a Jaume Prat pagés de la propia vila en lo dia de la citada venda eran units y aglevats y son part y de pertinencias de l acasa y heretat nomenada de Argemir, antes Casa March, y anteriorment Mas Roure, situada en lo terme y parroquia de Santa Creu del ordre mediant una casa gran, y part ab honors de D. Joseph de Borrás antes en esta ciutat domiciliat, y vuy en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá; a mitgdia part ab honors del mateix Señor de Borrás posesor de un y altre de dits honors a rabasa morta, part ab lo referit Pau Parellada, part ab Isidro Cañameras y part ab Pau N. alias Fisas los dos pagesos de la expresada vila; y a ponent y tremuntana ab honors del mateix D. Anton Font mediant un torrent o xaragalla la part de ponent, los cuals se diu, que en dit dia poseian a rabasa morta part Rafel Martí, part Francisco Romagosa, part Bartomeu Sans, part antes Pau Torelló y despues Maria Vallverdú, los cuatre pagesos, y part los hereus y succesors de Melcior Ferran pastor veins tots de la referida vila de Sant Feliu de Llobregat. Atenent lo mateix D. Anton Font, que ab la venda sobre calendada no sols adquirí, a mes ab ella per despues de finidas ditas rebasas la propietat de las mencionadas terrras. Atenent també haber proposat lo mateix Font a dit D. Erasme de Janer que si li cedia deu plomas de aigua de la que flueix y mana de la mina que D. Erasme de Gónima son avi, lo Illustre D. Francisco de Dusay Marques de Monistrol y lo Noble D. Joseph de Falguera feren construir a fi de recullir las aiguas de varias fonts y altres paratges que discorren a la Riera de Sant Just Desvern, y tenen construida en la inmediacions de la expresada riera y terme de la relatada vila de Sant Feliu de Llobregat, dirigin cada un sa respectiva porsió, a saber, dit Señor Marques a sa casa torre nomenada “La Torre Blanca”, lo dit Señor de Falguera en la dita vila, y lo expresat Señor de Janer en lo terme de ella no sols per los usos de sas casas si també per lo riego de sas terras, li firmaria no sols venda y absoluciód els tres partits de censos sobre expresats, si també del dret de revendicar las designadas porsions de terra en que aquells estan radicats. Y habent accedit lo repetit D. Erasme de Janer la dita proposició y convingut las ditas cosas. Per lo tant lo mateix D. Erasme de Janer mediat lo que lo expresat D. Anton Font permutará, vendrá, absoldrá y difinirá a son favor. Espontaneament per ell y los seus hereus, y successors cualsevols que soan permuta, concambia, cedeix y transfereix al mencionat D. Anton Font y del Sol present y avall acceptant, a sos successors y a qui voldrá deu plomas de aigua d ella part a ell corresponent del manantial que flueix de la referida mina propia en vuant a la mitat, de ell dit D. Esasme de Janer y la altre mitat del Illustre Marques de Monistrol y dels hereus de D. Joseph de Falguera, y pendrá en lo repartidor que lo dit Font a sas costas, junt ab D. Domingo Mozer y Ramon Ribas avall nomenadors, construirá en lo clos de la casa de dit Señor de Janer sita en lo terme de la referida vila. La cual aigua y us de ella junt ab la referida mina, conductos y demes se té per lo Rey Nostre Señor, que Deu guarde, eo per son Real Patrimoni y baix son domini y alou a la prestació de dos distints censos, un de dos sous pagador poer dit Señor Marques de Monistrol en lo dia de Nadal, y lo altre de una lliura dos sous per lo dit Señor de Janer y de Gónima en vint de Octubre, cual continuará en pagar lo otorgant sens danys ni gastos del dit Font, ni dels seus, pero deurán esser salvos a Sa Magestat tant sobre lo tot, com sobre cualsevol part de ditas aiguas. Y espectan al Señor otorgant la dita mina junt ab la mitat de aigua que mana de ella y demes referit com a donatari universal del nomenat Señor D. Erasme de Gónima son avi, constant de la donació a son favor feta ab lo primer dels capitols matrimonials firmats per raó del matrimoni celebrá ab Da. Josepha de Gironella, rebuts en poder de Joseph Maria Torrent y Sayrols, notari publich de número de Barcelona als sinch de Septembre de mil vuitcents diset. Y a dit D. Erasme de Gónima pertaÑía no sols en virtut de la escriptura de divisió entre ell y dits Señors Marques de Monistrol, y D. Joseph de Falguera, firmada en poder de Francisco Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de esta ciutat als deu de Juliol de mil setcents noranta vuit, si també del establiment de la facultat de buscar aiguas, subterraneas per lo districte de la dita Riera de Sant ust Desvern, fer minas y conductos a favor del mateix D. Erasme de Gónima concedit per lo Señor Intendent general de est Exercit y Principat de Cataluña rebut en poder del notari major de ella als vint de Octubre de mil setcents noranta cuatre, y demes titols concedits als causants de dit Señor Marques de Monistol calendat en la confesió que otorgá en favor de Sa Magestat als vint y set de Juny de mil vuit cents y setse, y constan en lo arxiu de la Batllia general del Real Patrimoni. La cual permuta fa ab los pactes seguents.
Primo; Que del caudal de aigua que en lo dia disfruta dit Señor D. Erasme de Janer, que componen lo numero de siscentas plomas medidas per los arquitectos D. Narcis Bosch, y D. Joseph mas, lo primer nomenat per lo predit Señor de Janer, y lo segon per lo dalt expresat D. Anton Font y del Sol, de las que se reserva lo nombrat Señor de Janer lo numero de cent tretse plomas per si, los seus hereus, successors y a qui ell voldrá perpetuament, de tot y cualsevol carrech y obligació.
Secundo: Que de las restants deurán detraurerse no sols las deu plomas ab la present cedidoras a dit Señor Font, si també las sis plomas venudas als referits D. Domingo Mozes y Ramon Ribas ab la escriptura de venda poch antes de la present a son favor feta, formantse al efecte un repartidor ab los plomeros corresponents, donant a las mencionadas plomas tres pulgadas cuatre lineas y mitja de la vara de Burgos quedant la aigua que resultará sobrant en aquell repartidor despues de tretas las expresadas setse plomas a favor del Señor de Janer, a fi de destinarla per los usos y demes que tinguia a be lo mateix Señor.
Tercio: Que sempre y cuant la part de aigua obligada no pogues cubrir las setse plomas dedidas, se deurá repartir la aigua proporcionalment a cada un dels participes.
Cuarto: Que no pretendrá ni podrá dit Señor Font ni los seus en ningun temps ferne gestió,a cció, pretensió, ni demanda contra D. Erasme de Janer, ni qui li haurá succeit, sobre prolongar, o fer alguna obra per adquirid mes aigua, no sols al tros de mina que pertanya a dit Señor de Janer, com y també al altre tros de mina que poseeix junt ab los participes los Señors de Dusay y de falguera.
Quinto: Que la porta del expresat repartidor deurá ser tancada ab tantas claus distintas, cuants sian lo numero dels interesats, al efecte de evicar las alteracións, que tal vegada se esperimentarian, si tingues facultat de regoneixer aquell repartidor cualsevol dels interesats seus tenir que asistir los demes.
Sexto: Que cosntrició del mencionat repartidor deurá satisferse per dit D. Anton Font y del Sol, y per D. Domingo Mozes y Ramon Ribas altres participes de aigua, com y també los conductos, desde lo dit punt en que pendrán la aigua fins a sas respectivas casas, o fins al paratge aont vullan conduirla, quedant a carrech de D. Erasme de Janer y dels seus successors y de dit D. Anton Font y dels seus, junt ab los dits Mozes, y ribas lo contribuir a pppproporcó cada un dels cuatre, segons las plomas que respectivament disfrutian, ab los gastos que ocarriran per la limpia, escura, y conservació de la mina, y cañeria o embrutits fins lo refpartidor cuant ho necesitia, en respecte a la part al Señor de Janer corresponent.
Septimo y finalment: Que de cualsevol alienació que lo dit D. Anton Font o los seus fasian del tot o part de las plomas de aigua adquiridas se reserva D. Erasme de Janer per si, y los seus lo dret de prelació y fadiga de aquellas.
Y ab dits pactes extrau las cosas cediras y permutadas de son poder y domini pasant y transferint aquellas en lo de dit adquisidor y dels seus ab totas clausulas de cesió de drets y accions, constitució de procurador com en fet propi, y demes utils y necesarias. Salvos a Sa Magestat los censos sobre dits, lluismes y demes drets dominicals. Y lo dit D. Anton Font y del Sol acceptant las ditas cosas a son favor permutadas y cedidas ab las condicions contengudas, inseguint lo entre los otrogants convingut. Espontaneament per ell y los seus hereus y successors no sols concambia, absol, difineix, y remet al dit D. Erasme de Janer y de Gónima, als seus y a qui ell vondrá perpetuament los tres partits de censos, lo un de pensió deu lliuras deu sous, lo altre de sinch lliuras sinch sous y lo altre de tres lliuras quinse sous en nuda percepció, que tots anys en lo dit dia o festa de nadal li deu fer y prestar en y sobre las respectivas porcións de terreno dalt mencionadas, lo primer y segon en virtut de dos distints establiments a rabasa morta fets per D. Francisco de Argemir, y Duran a favor dl repetit Joseph Capmany, a qui ha succeit lo dit Señor Erasme de Janer rebuts lo un en poder de Manuel Texidor y de Laurador notari publich de número de esta ciutat als vint y tres de Agost de mil setcents sexanta set y lo altre de Pere Llopart notari publich real collegiat de numero de la mateixa als divuit de Desembre de mil setcents sexanta vuit, y lo ultim per titol de altre establiment també a rabasa morta, fet per dit de Argmir al citat Joseph Majó, a qui igualment succeÍ lo mateix D. Erasme rebut en poder de dit Llopart notari en lo citat dia divuit de Desembre de mil setcents sexanta vuit, junt ab la prorrata de la pensió corresponent fins al dia de avuy deguda, com igualment ara per cuant sian finidas las rebassas li cedeix y transfereix perpetuament las mateixas porcións de terra sobre expresadas en que estan aquells respectivament radita ab tots los drets, servituts, y pertenencias universals al otorgant competents en forsa de la dalt calendada venda perpetua de las ditas y altres cosas a sonv avor feta per lo expresat D. Olaguer de Argemir rebuda en poder del dit D. Baldiri de Xammar notari als tres de Desembre de mil vuitcents y vint, la qual se troba degudament firmada per Señoria, de modo que lo dit D. Erasme de Janer com a dueño que es de las rebassas y en virtut de la present adquisició, tindrá y poseirá ab absoluta y plena propietat las porcions de terra sobre designadas y confrontadas, y libres de pago y prestació dels censos sobre referits, cancellant y anullant lo pacte de rebassa morta e imposició de dits censos de los calendats establiments continuats, volent que sian y se entengan com si imposats ni haguesen estat, quedant empero subsistents en cuant pugan afavorir a dit Señor de Janer y no altrament.
Item: Lo Dr. D. Anton Font cedeix a D. Erasme de Janer lo us del camí ab carro desde la heretat de Valldonsella passant per lo costat de la casa nomendada casa March fins al extrem del camí, que vuy dia es transitable per rarros que arriba fins a las terras de dit mas, que poseeix a rebassa morta Rafel Martí ab la obligació que antes del temps de la verema deguian los dos a costas comunas reparar lo camí corrent de lo que las aiguas ab son curs lo hagian malvaretat debentse avisar ab dos dias de anticipació. Se tenen las expresadas porsions de terra en las cuals estan respectivament radicats los referits censos per lo otorgant lo dit D. Anton Font y en forsa de la present se tindrán per lo espresat Señor de Janer y os seus, quedarse en sa consecuencia los dits censos estints y absolts y ab lo domini util de ditas terras aplicats y consolidats. Qui ho tidrá estar en virtut del present contracte, y lo dit Font lo restant de dit mas y heretat nomenada de Argemir, antes casa Mach, y anteriorment Mas Roura, per lo Illustre Señor Abat y Capitol de Sseñors Monjos del Imperial Monastir de la Congregació Benedictina Clausutral Tarraconense de la vila de Sant Cugat del Valles com a tenint unida a sa mensa capitular en virtut de Reals decrets la pabordia del mes de Maig coneguda per pabrodia de Llobregat de dit Monastir, eo per los representats de est en ditas cosas y baix son domini y alou a la prestació de dos lliuras quinse sous, o sian sinquanta sinch sous barcelonesos ttos anys pagadors en lo dia o festa de Sant Miguel del mes de Setembre, cual cens de dos lliuras quinse sous es de carrech de ell lo dit Font y dels seus lo pagar y satisfer com a posesor de lo restant de la expresada casa y heretat de Argemir, y continuará en pagarlo sens danys, ni gastos de dit Señor de Janer, ni dels seus, pero no obstant deurá esser salvo y segur tant sobre las ditas cosas ab la present cedidas, y concambiadas, com sobre lo resant de dit Mas y heretat. Aquesta permuta, cesió, venda y absolució de dits censos y de las porsions de terra sobre designadas, y confrontadas fa a favor de dit D. Erasme de Janer y de Gónima y de sos succesors de modo que del dia present en avant cesse y cessar dega la annua pensió de aquells, y tinga y poseesca ditas terras y milloras en ellas faedoras libres del pago de ells, imposantse acerca sa demanda silenci y callament perpetuo ab promesa de no molestarlos en raó de ells per causa ni motiu algun en judici ni fora de ell, quedant solemnet subjectes ditas cosas al domini y alou del Illustre Señor Abad y Monastir de Sant Cugat del Vallés sens prestació alguna de cens per esser de carrech de dit Font y dels seus com a posesor del tot de la ditac asa y heretat Argemir, de cuals pertenencias son lo pagar y satisfer los censos que per raó de tot de ella se degan correspondrer, be que deurán esser salvos y segurs a dit Fr. Abat y Monastir aixis sobre lo tot de dit mas com sobre cualsevol porció de las terras que lo integram y conve y promet a dit Señor de Janer y als seus entregarli posessió de las ditas cosas venudas permutadas, y cedidas, tribuintli facultat de pendrerla de propia autoritat y retenir aquella ab clausula de constitut, cesió de drets, y acions y constitució de procurador com en cosa propia y demes a plena translació y tradició de pposesió utils y necesarias, salvo a dit Señor alodial lo cens referit junta b los demes drets dominicals, y lluismes tal vgada deguts, y no pagats, y lo corresponent per raó de est contract, junts los dits contraents renuncian a tot y cualsevol dret, o lley que respectivament afavorirlos puga, donant y remetentlo un al altre reciprocament y als seus tot lo mes que la una de la altre de las ditas cosas permutadas valgan o valer pugan. Concedint y prometent fer valer y tenir lo present contracte en tot y cualsevol temps y estar de evicció lo un al altre ab restitució y esmena de danys, y gastos, Y per atendrer y cumplir las ditas cosas obligan reciprocament y visisitudirnariament tots sos bens y los del altre de ells, mobles e inmobles haguts y per haver ab las renuncias necesarias. Y per major validitat de ditas cosas juran en deguda forma no sols tenir aquellas en tot temps per validas, si també segons la constitució de Monsó que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors alodials sobre dits no de sos drets, Y advertits que de la present escriptura s eha de pendrer raó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins lo termini de sis dias per los fins previnguts ab la Real Pragmatica, la otorgan y firman coneguts del infrascrit notari en la ciutat de Barcelona als diset de Abril de mil vuitcents trenta. Essent testimonis Francisco de Sales Rufasta escrivent, y Pere Domingo sabaater en la mateixa residents.
Erasmo de Janer y de Gónima, Anton Font y del Sol, Domingo Mozes, Ante mi Joseph Maria Odena notari.