Saga Bacardí
01037
ESCRITURA DE PAGO A JOAQUIN MORNAU, POR ERASMO DE JANER Y DE GÓNIMA.


Sie notori. Que D. Joaquim Mornau de Amat comerciant y vehí de la present ciutat. Per quant ell infrascrit Noble Señor D. Erasme de Janer y de Gónima vehí de la mateixa ciutat ab lo primer capitol de la transacció y concordia feta firmada entre los dos rebuda en poder de mi el infrit notari als disset de Abril del any ultim de mil vuytcents y trenta, per las causa sy rahons en aquella contengudas, prometé, dit Señor D. Erasme al citat otorgant D. Joaquim sobre el pago de las setcentas setanta sis lliuras quinse sous que debia donarli, entrgarli so es doscentas sinquanta vuyt lliuras divuyt sous y quatre diners lo die mateix de la otorgació y firma de la citada concordia, com verdaderament ho verificá aixis dit Señor D. Erasme, de quals lo mencionat Señor D. Joaquim Mornau de Amat lin firmá en lo mateix capitol la corresponent apoca. Altras doscentas sinquanta vuyt lliuras divuyt sous quatre diners dins sis mesos. Y las restants doscentas sinquanta vuyt lliuras divuit sous quatre diners dons dotse mesos també contadors del dia de la fecha de la citada escriptura de concordia. Y com lo referit Señor D. Erasme de Janer y de Gónima no sols la hage verificat aquell segons plaso, com consta de reibo firmat per lo sobredit Señor D. Joaquim Mornau de Amat en fecha de vint y vuyt de Octubre del dit any mil vuytcents y trenta, si que també va a verificar lo ultim plaso de cumpliment de las referidas setcentas setanta sis lliuras quinse sous y per conseguent deguia ferse y otorgarse en favor del mencionat Señor D. Erasme de Janer y de Gónima la corresponent apoca ab cancelació de la obligació y promesa feta en aquella citada escriptura de concordia. Persó volent y debent firmarseli aquella. Dit Señor D. Joaquim Mornau de Amat de son grat y certa ciencia firma apoca al sobredit Senyor D. Erasme de Janer y de Gónima de las expresadas cinch centas disset lliuras setse sous, y vuyt diners moneda barcelonesa. Que son a cumpliment de las sobreditas setcentas setanta sis lliuras quinse sous expresadas en lo primer capitol de la dalt calendada concordia. Lo modo de la paga de las referidas cinch centas disset lliuras setse sous y vuyt diners, es que dit Señor D. Joaquim Mornau de Amat en quant a doscentas cinquanta vuyt lliuras divuyt sols quatre diners, las confessa tenir ja rebudas del mencionat Señor D. Erasme de Janer y de Gónima ab diner efectiu, metalich y sonant a sas voluntats y de antes de la present apoca, com consta del recibo a son favor firmat, lo qual ab la present queda anullat a fi de que de una mateixa quantitat no aparegan distincts resguarts. Y en quant a las restants doscentas sinquanta vuyt lliuras divuyt sous y quatre diners, las confesa rebrer lo mateis Señor D. Joaquim Mornau de Amat també ab diner efectiu, metalich y sonant, en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y renunciant a la excepció del diner en part no hagut ni rebut, y a tot altre dret y lley de son favor. En testimonid e las quals cosas no sols dit Señor D. Joaquim firma la present apoca, a favor del relatat Señor D. Erasme de Janer y de Gónima, si que també cancela y anulla el capitulo de promesa que le habia hecho el dicho Señor D. Erasme en la citada concordia, totas sas forsas, y obligacions de manera que en lo successiu no puga aprofitar al sobredit D. Joaquim, ni danyar al mencionat D. Erasme, ni a sos successors, imposantse cilenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes. Prometent las sobrditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer ni venir per causa ni rahó alguna. Debentse pendrer rahó en lo ofici de hipotecas de aquesta ciutat dins sis dias seguents, inseguint lo manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica Sanció. Que aixis ho otorga en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Maig any de la Nativitat del señor mil vuitcents trenta y hu. Presents per testimonis Joseph Maria Torrent y Juliá practicant de notaria, y Joseph Tió en dita ciutat habitants y dit otrogant (conegut del infrit notari) ho firma.
Joaquin Mornau de Amat, En poder de mi Joseph Maria Torrent notari.