Saga Bacardí
01297
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE BONIFACIO NADAL Y CLARIANA Y MARIANNA ESTEVANELL Y CAMPS, primera esposa.


Die Mercury VIII mensis Septembris anno a Nativitate Domini MDCLXXXXVIIII.
En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist y de la sua mare Santissima sia Amen.
Per rahço del matrimoni ja tractat y en fas de Santa mara la Iglesia celebrar per y entre los Señors Bonifaci Nadal elet adroguer de la present ciutat de Barcelona, fill legitim y natural e Pere Vicens Nadal pagés el terme de Terrasola Bisbat de Barcelona, y de Catharina Nadal y Clariana muller sua defunts, de una part y la Senyora Marianna Nadal Estevanell y Camps muller sua, filla legitima y natural de Joan Estevanell barrater de agulla, cuytadá de Barcelona, y de Raymunda Estevanell y Camps conjuges defunts de part altre, son estats fets per y entre las ditas aprts partats, firmats y jurats lo capitols y pactes seguents.
Primerament: La dita Señora Marianna Nadal, Estevanell y Camps, com a hereva unicersal dels dits Joan Estevanell y Raymunda Estevanell y Camps sos pares, per dit difunt Joan Estevanell instituida no sols de sos bens, pero estará dels bens que foren de dita Raymunda rebuda en poder del notari avall escrit al primer de Janer mil siscents noranta quatre, com de la institució de hereva en son favor feta per dit son pare consta ab son ultim testament que aixi mateix feu en poder del notari avall escrit als vuyt de Agost 1698, havent fet y contractat, lo prsent matrimoni de voluntat y concentiment del Molt Ilustre Rnt. Para Sestor Fr. Benet Saló Prior del Monestir y Convent de Sant Agustí de la present ciutat de Barcelona, de Pere Verdaguer sos parents y de Jaume Soler marmessor del testament de dit difunt son pare, aiximateix fent estas cosas de voluntat y concentiment dels sobre anomenats, dona, constitueix y aporta en dot per dot y en nom de dot sua al dit Señor Bonifaci Nadal marit seu tota la universal heretat y bens que foren de dits Joan Estevanell y Raymunda Estevanell y Camps, sos pares, mobles e immobles, casas, censos, censals, diners comptants, noms, veus drets, forsas, y accions ssuas universals, que a ella com a heeva predita pertanyent lo esdevenidor en qualsevol part del mon, tots los quals bens foren descrits y continuats en lo inventari que lo Molt Rnt. Dr. Antoni Mainyer difunt Prevere Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Pere de las Puellas d ella present ciutat y dit Pere Verdaguer com a tudors seus testamentaris feren y firmaren en poder del notari avall escrit y los diners, comptants se trobaren y que procehiren del encant fet dels bens mobles de dits sos pares altres escripturas y papers faents per los censals y proprietts de dita heretat se roban vuy en may poder dels marmessors del testament y ultima voluntat del dit difunt Antoni Manyer receptor que fonch del diner d dita heretat la qual constituida tal fais fer enten al dit Señor Bonifaci Nadal marit seu de dita universal heretat y bens ab los pactes vincles y condicions que en forsa del testaments de dits sos pares hipertanyen y ab los carrechs y obligacions que dits bens estan obligats. Y ab pacte y condició que it son marit aja de pagar los llegats aixi pios com profans per dits sos pares fets ab dits llurs respective testaments, aquells es a saber que fins vuy no seran pagats. Y finalment ab pacte y condició que dit marit aga de tenir y servar tots lo contengu en dits testaments, y ab pactes y no sens aquells cedeis al dit Señor Bonifaci Badal son marit tots sos drets y accions en virtut dels quals puga demanar compte y rahó de la administració de dits bens tingué dit difunct Dr. Antoni Manyar de los marmessors com de altres bens tenints de aquell, yuy cobrar los bens diners conptants y demes cosas se troban en ma y poder de dit marmessors. Y aixi mateix exigir y cobrar-------------de altres cualsevols personas debitirs de dita heretat, las pencions de censos, censals, lloguers de casas y demes reddits de dita heretat y del rebut firmarne apochas, albarans, instar exequicions y altres cautelas exposar reclams, instar execucions y altrament usan en fer los fruyts de dita heretat y bens llurs propris constant entre ells lo present matrimoni y per los carrechs de aquell suportadors, conservant si emperó, la proprietat de dits bens finit emperó lo dit matrimoni y altrament en tot cas, lloch y temps que restitució de dot age lloch, recobran ella y los seus salva y segura la proprietat de dite bens, sens empaix ni contradicció del dit marit seu ni dels seus successors, e promet y jura corporalment y solemne aquella dita constitució dotal tindrá per ferma y agradable, y contra aquella no fera ni vindrá per alguna causa, o rahó, e lo dit Pere Verdaguer present a ditas cosas concent.
Item: Lo dit Señor Bonifaci Nadal fa y ferma carta dotal y de espoli a la dita Señora Marianna Nadal, Estevanell y Camps muller sua de la dita heretat y bens que li ha constituhit y aportat de y per los quals lin fa creix augment o donació per noces de sis centas lliuras, moneda barcelonesa. Los quals dot y creix li salve y assegura, assigna y consigna, en y sobre tots y sengles bens y drets seus mobles e immobles haguts y per haver, y las proprietats de dits bens li promet conservar y en res no deteriorar, y los dits dot y creix li promet restituyr y tornar sempre y en tot cas que restitució de dot y solució de creix agen lloch, sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de totas missions y despesas e ab obligació de tots y sengles bens y drets seus mobles, e immobles, haguts y per haver, ab totas renunciacions necessarias, volent y concentint que la dita Señora Marianna muller sua hage, rebe, tinga y pocehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de sa vida natural, ab marit, y sens marit, ab infant y sens infants, sens emperó nii contradicció del dit marit seu, ni dels seus, lo die emperó del obit de la dita Señora Marianna sa muller la dita sua dot seguesca los pactes, vincles y condicions ab que te posseheix y lo pertany aquella lo dit empero creix augment, o donació per noces, sie del infant, o infants qui del present matrinoni procreats seran al qual o als quals en cas de existencia de aquells ara per las horas los he fa donació pura, perfeta, simple, e irrevocable, ques diu entre vius, en ma y poder del notari dels presents capitols com a publica persona per los dits infants naixedors rebertan y tan y estipulant, si emperó del present matrimoni tals infant o infants no hi sobreviuran lo que Deu no vulla, a les hores, en dit cas lo dit creix, augment, o donació per noces sie, torne, y devinga a ell dit donador si viurá e sino viurá en hereu o universal successor o en aquell o aquells al qual o als quals ell haurá volgut y ordenat de paraula, en escrits, o en altra qualsevol manera, e promet, y jura corporalment y solemne que la present carta dotal y d eespoli y demes cosas sobre ditas tindrá per fermas, y agradables, y contra aquellas no fara ni vindrá per alguna causa, rahó, y lo notari del rpesent capitol com a publica persona, accepta la dita donació per los dits infants naixedors.
Item: Per quant dit difunt Joan Estavanell ab dit son ultim testament entre altres llegats feu y ordená lo llegat seguent.
Item: Deix y llego a Agnes y Lluisa Estevanell donsellas fillas mias y de Raymunda difuncta primera muller mia es a saber, en paga y satisfacció de llur legitima materna y demes drets pugan tenir, en los bens de ita Raymunda llur mare usant de la facultat ami donadas per ella ab son testament que feu en poder del notari avall escrit al primer de Janer mil siscents noranta quatre, doscentas lliuras moneda barcelonesa, a quiscuna de ellas, y en paga y satisfacció de la legitima paterna, part de creix y demes drets pugan tenir en ms bens trescentas lliuras de dita moneda a quiscuna de ellas sas caixas, robas, y haverias y vestits, segons la posibilitat de mos bens, y a coneguda dels curadors avall escrits. Lo qual llegat fas a ditas mas fillas en fet de casament o ingrés en religió ab concentiment de dits curadors avall escritus y parte vincle y condició que si ditas fillas mias moriran, o alguna de ellas morirá sens fills idest liberis, un o molts legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats algu dels quals no arribará a edat de poder fer testament sols puga quiscun a de ellas disposar y altrament assas liberas voluntats fer de doscentas sinquanta lliuras barcelonesas tantsolament y lo demes en dit cas torne al hereu meu avall escrit. Perço es pactat que los dits Señors Bonifaci Nadal y Senyora Marianna Nadal, Estevanell y Camps conjuges agen de prometer com ab thenor del present capitol comenueny prometen que venit lo cas de contractar matrimoni carnal, o entren religio ditas Agnes y Lluisa Estevanell donsellas, los donaran y pagaran ditas sinch centas lliuras, caixas, robas y vestits a quiscuna de ellas en lo modo y forma, y abg los pactes, vincles y condicions en dit llegat expressats, y aixi mateix que fint y a tant sien en matrimoni collocadas o entrades en religió las provehiran en tots aliments necessaris de menjar, y beurer, calsar y vestor, en farmitat y en malaltia, be y decentment, e tot lo sobredit attendrer y complir prometen sens dilación ni escusa alguna, ab salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos per die ab restitució de totas missions, y despesas y per major seguratat de ditas cosas en donan y anomenan en fermansias Jaume Sirams botiguer de telas ciutadá de Barcelona, y a Pere Pau Nadal pagés senyor util y propretari de la Casa heretat dita "de Nadal", terras, honors y pocesions de aquellas situada en la vila y terme de Sant Julia del Arbos Bisbat de Barcelona acceptants dits carrechs de fermansa y tant principal, com fermança per tenir servar y complir las ditas cosas en obligan llurs bens y drets y de quiscun de ells assolas mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al benefici de novas constitucions ala Epistola del Divo Adriá y a la Consuetut de Barcelona, que parla de dos, o molts, que insolidum se obligan, y las ditas fermansas renunciant a la lley que diu que primer sie contingut lo principal que la fermança, y tots renuncian a tot y qualsevol altre dret, y lley que en assó valer y ajudar los pugués, y aixi ho firman y juran llargament.
Item: Com altrament feu plena confianssa de dit Pere Verdaguer son pare y per est efecte lo assigna tudor, y curador de ditas sas fillas y fins vuy la educació de ditas Agnes y Lluisa sas fillas y germanas de dita Señora Marianna y la prestació de aliments y de aquellas fins corregut y corrent carrech de dit Pere Verdaguer es perço pastas que la dita Ignes per lo consuelo y compañía de dita Señora Mariana aja de viurer y coabitar en casa de dits conjuges Nadal y que aquells hajen de presarli en tots aliments necesaris com estta dit y la dita Lluisa aja de viurer y cohagitar en casa de dit Pere Verdaguer paant la despesa ja entre ell y dit difunt D. Antoni Manyor fen contudor y curador ajustada y per est efecte aja dit Pere Verdaguer de continuar la abitació en la casa de dit difunt Joan Estevanell situada en la present ciutat de Barcelona en lo carrer del Portal Nou ab lo mateix lloguer que aquella ab dit difunt Dr. Manyer per la major consomació del credit de dita casa.
Item: Es pactat, que en cas de sobreviuren sia de algu o alguns els fills del present matrimoni procreadors y despres aquell o aquells morissen antes de arribar a la edat de poder testar o despres sens fer testament, qu eloqui sobreviurá de dits conjuges Nadal a dits fill o fills no puga pretendrer per dret de dita sobrevivencia mes que vint lliuras moneda barcelonesa per pacte axi entre ditas parts convingut.
Finalment. Volen las ditas parts.
Et ideo nos ditae parte laudantes.
Testes firmae dicto Bonifasi Nadal, Mariannae Nadal, Estavanell, et Camps Petri Verdaguer, contencientis et Petru Pauli Nadal fidejussoris sunt haec Ludovicus Llor botiguerius telarum et curritoris et Gabriel Colomer currotor auris cives Barcinonae.
Testes vero firmae dicti Jacobi Sircuns fidejussoris qui firmamun et juramut die decimquarta predictoru mensis et anji junt Ludovici Llot hortivis sorauri et Benedictis Roig botiguerius telaris cives a et terneat et Honoteris Piera sen pior Barcinonae.
Paenes me Stephanis Cols notarium.