Saga Bacardí
01334
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE AGUSTIN MATAS Y LACREU Y TERESA DARRER Y ROJAS.


En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist y de la Gloriosa e humil Verge Maria mare sua, sia, amen.
Per rahó del matrimoni, que mitjensant la gracia del Esperit Sant se ha concordat per y entre Agustí Matas daguer, ciutadá de Barcelona, fill legitim y natural de Gaspar Matas també daguer y ciutadá de Barcelona deffunct y de Eularia Matas y Lacreu de aquell viuda dexada vivint de una part, y Theresa Darrer doncella filla legitima y natural de Anton Darrer passamaner ciutadá de dita ciutat y de Mariangela Darrer y Rojas conjuges deffuncts de part altre, per y entre ditas parts son estats fets firmats y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: La dita Eularia Matas y Lacreu tenutaria que es per son dot, spoli, y altres drets y credits dotals seus de la universal heretat y bens, que foren de dit difunct Gaspar Matas son marit en virtut de la lloable constitució general de Catalunya, que comensa (Ab aquesta nostra constitució) y de la matexa heretat y bens usufructuaria (sens prejudici de dita tenuta) durant la vida natural y lo cognom de matas servant, en virtut de llegat a ella de dit usdefruyt fet per lo dit difunct Gaspar Matas son marit en son ultim y valido testament rebut en poder de Francisco Roig notari y un dels escribans jurats de la Cort del Veguer de Barcelona als vint y un dia del mes de Mars del any mil setcents y vuyt. Per lo molt amor y voluntat, que aporta al dit Agusti Matas son fill, y per favor y contemplació del present matrimoni, que lo dit Agustí de voluntat y consentiment seu contracta y contractar vol ab la dita Thersa Darrer doncella, y altrament de son grat y certa sciencia per donació es a saber pura, perfeta, simple e irrevocable, ques diu entre vius, renuncia, dona y cedeix, absol, difineix, y remet, y per causa de aquelstas renuncoició, donació, y cessió, absolució, diffiniciò y remissió atorga y concedeix al dit Agustí Matas daguer ciutadá de Barcelona fill seu com a ben merexent present y avall acceptant, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament ab los pactes y condicions y declarracions avall escrit y escritas, y no sens aquells, ni aquellas, sen emperó prejudici ni motiu de paga o compensació dels drets de legitima y altres qualsevols, que al dit Agustí y als seus competescan y competir pugan en la heretat y bens de ella dita donadora. Y en los de dit difunt Gaspar Matas de una part, la tenuta, que en virtut de dita dot, creix, y demes drets, y credits dotals fins vuy ha gosat, y gosa, y han de gosar en avant tant ella com los seus, de la dita heretat y bens, que foren de dit difunt Gaspar Matas, y de altre part tot lo ple e integro usdefruyt, que axí en forsa de dita tenuta, com del sobremencionat llegat, los competeix toca y especta, y que de vuy en avant percebir deuen de la matexa heretatm, y bens de dit Gaspar Matas, de que es herey universal, en dit testament instituhit, lo dit Agustí. De manera y ab expressa declaración, que en lo cas de tenir forsan loch lo fideicomis posat en lo testament de dit difunt Gaspar Matas, per no cuymplirse per lo dit Agustí las condicions, baix que está instituhit y substituhit, no vol se extinguescan los drets, y beneficis de dita tenuta, y de dit usdefruyt, axi legal, com llegat en dit testament, sino que restian salvos e illessos als hereus, y successors de dit Agustó, axí com ho ferian a ella, dita Eularia Matas sino fos lo present capitol. Las quals reniunciació, donació, y cessió, ab solución difinició, y remissió de dits cosas fa la dita Eularia Matas y Lacreu al dit Agustí son fill y als seus, y a quei lo dit Agustí vldrá perpetuament axi com millor dir y entendrer se pot ab la declaración, pactes y condicions seguents.
Primerament: Es a saber ab declarasió expressa, de que en las presents renunciació, donació, y cessió, ab solución, difinició, y remissió vol vinga y estiga compres lo dret y acció de usar la marca del ofici de daguer (aço es la marca de un cor ab una creu engastada en lo mateix cor), que tenia, quant moró, lo dit difunt Gaspar Matas, de tal manera que vol privarse y effectivament se priva de usar y per si fer usar en avant la dita marca, mentres que la una o fase usar lo dit Agustí Matas o (despres de sa mort) algú de sos fills y descendents o la dita Theresa Darrer esdevenidora muller de dit Agustí. Peró en lo cas de no usarla ni verla usar per son compte algu dels sobredits, se reserva la dita Eularia Matas ara per les hores lo poder, y dret de usarla de a les hores en avant, axi com ha fet fins vuy desde el dia de la mort de dit difunt son marit.
Item: Ab pacte, y condició que, mentres que la dita Eularia Matas mantinga lo estat vidual, y lo cognom de Matas comservia, hage lo dit Agustí de alimentarla en tots aliments a la vida humana necessaris de menjar y beurer, en sanitat, malaltia, pagant metges, cirurgians, y medicinas, y de calsar y vestirla be y decentment, fent una matexa habitació y taula, en tant quant temps es a saber aparexerá a ella y a ell lo cohabitar y viurer. Y que en cas de aparexer millor a la dita Eularia o al dit Agustí lo dexar de habitar y viurer junts, cessia la dita obligació de alimentar calsar y vestir a dita Eularia Matas y li nasca al mateix temps al dit Agustí la obligació, no sols de pagar a la dita Eularia sa mare per poder viurer y tractarse ab tota devencia, mentres visca natural y vidualment, setanta lliuras barcelonesas cada anny ab tersas anticipadas, pero encara de entregarli los mobles, y roba blanca, que hage de menester la dita sa mare per lo parament decent de un aposento per poder estar, y per son llit y taula, a fi de usar de dits mobles y roba en etot lo temps de sa vida natural, y vidual, ab obligació emperó infungida a la dita Eularia Matas de haverlos y haverla de restituir y fer restituir al dit Agustí y a sos successors los dits mobles y roba, quant succehesca la sua mort o lo convolar a segonas nuptias.
Item: Ab pacte que axi tornent, com no tornant a casar, piga la dita Eularia Matas detraurer, si lo aparexerá, y lo dit Agustí com a hereu sobredit y los successors de dita heretat estigan obligats de pagarli, los dits dots, creix, y demes drets y credits dotals, y lo llegat de sinquanta dobles, que lo dit difunt Gaspar Matas en dit son testament li te fet, cesan temperó al mateix temps una y altre de las obligacións, que están injungidas al dit Agustí en lo antesedent pacte. Y declarantse que no sien prejudicats en manera alguna los pactes, condicions, lleys, drets y obligacións a que están subjectes los dits dot, creix, y demes drets y credits dotals, y lo dit llegat de sinquanta doblas. Y tembé que la matexa detració en lo que de dits dit, creix, y demes drets y credits dotals, y llegat de sinquanta doblas los toquia y pertangue segons los pactes, condicions, lleys, drets y obligacions, a que están subjectos, pugan fer los hereus y successors de dita Eularia Matas, si aquesta en temps de sa vida no la haurá feta con esd it. E ab los dits pactes, condicios y declaracions, y no sens aquells y aquellas exptrau la dita Eularia matas totas las sobreditas cosas renunciadas donadas, y cedidas, absoltas, difinidas, y remesas de ma y poder seus, y aquellas posa en ma y poder del dit Agustí Matas son fill y dels seus, prometent de una part entregarli possessió corporal, real, actual, o quasi dels bens immobles, que foren de dit difunt Gaspar Matas, y que fins vuy ab los rferits noms de tenutaria y usufructyaria ha possehit, y de altre part engregarli encontinent ab tot effecte realment tots los bens mobles, cabals, diners, y credits que tenia, quant morí, lo dit difunt Gaspar Matas, y donantlo facultat que de sa propria autirutat se puga pendrer dita possessió, y presa vers si retenir, ab cuausula de constitut, cessió y mandato de tots drets y accions, constitució de procurador com en cosa propria, Y ab clausula de intima, y ab totas altres clausulas a translació de domini y possessiónecessarias. Y promet y jura que las presents renuncias, donació, y cessió absolució, difinició y remissió y totas y sengles cosas sobre contengudas tendrá sempre fermas, y agradables, y aquellas no revocará per rahó de ingratitut, inopia, necessitat o ofensa, ni per altre qualsevol causa o rahó. Renunciant quant en aço a ña ññey. Y dret, que permeten tals revocacions, y a altres qualsevols, que valer y ajudar li pugan. E lo dit Agustí Matas acepta las ditas renunciació dotació y cessió absolució, difinició, y remissió per la dita Eularia Matas y Lacreu mare sua a ell sobrefetas ab los pactes, y condicions, modo, forma y declaracions sobredits y sobreditas, a que expressament consent, ab referiment de moltas gracias, que lin fa.
Item: La dita Eularia Matas y Lacreu per lo molt amor y voluntat aporta al dit Agustí Matas son fill y per favor y contemplació del present matrimoni, y altrament de son grat y certa sciencia dona y per causa de donació concedeix al dit Agustí matas daguer ciutadá de Barcelona fill seu, com a ben merexent present y avall acceptant y als seus y a qui ell voldrá perpetuament, baix los mateixos dos pactes, que están continuats en lo capitol proxim presedent, los quals vol tenir assó per descrit, y no sens aquells, sens empero prejidici ni motiu de paga o compensació de drets alguns maternals y paternals de dit Abustó, no sols tot lo que fins vuy ha millorat los bens y heretat de dit difunt Gaspar Matas, sino també tots los diners, cabals, mobles, y cosas, que desde a les horas firara ha avansat y se troba tenir. La qual donació vol que sia dictada y ordenada ab totas las clausulas en semblant posar acostumadas, y assenyaladament de extracció de domini, promesa de entregar possessió, he constituit, cessió de dret y accions, constitució de procurador com en cosa propria, de intima y demes utils y necesarias, y ab promesa y jurament de tenir sempre fermas, y agradables la present donació y demes cosas sobreditas, y de no revocarlas per rahó de ingratitutm inopia, necessitat o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó, renunciant a la lley y drets tal revocació permetent, y a altres qualsevols que valer y ajudar li pugan. E lo dit Agustí Matas, acepta la dita donació per la dita Eularia Matas sa mare a ella sobre feta ab los pactes, y condicions sobre mencionats, a que expressament consent, ab referiment de moltas gracias, que lin fa.
Item: La dita Theresa Darrer doncella fent aquestas cosas y lo present matrimoni de y ab expressos consentiment y voluntat de Francisco Darrer passamaner ciutadá de Barcelona son germá y de altres personas en grau de parentela a ella conjunctas de grat y certa sciencia sua dona, constitueix y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua al dit Agustí Matas, Deu volent esdevenidor marit seu aquellas cent y sinquanta doblas en or de Espanya, y duas casas novials absas robas, atavius y vestits, que lo dit difunct Anton Darrer passamaner ciutadá de Barcelona son pare en son ultim y valido testament fet y firmat en poder del notari dels presents capitols als setse días del mes de Juny del any mil setcents y tres li dexá y llegá per fet de casament en paga y satisfacció no sols de la part a ella competent en lo creix a son favor y dels demes germans a ells estipulat en lo contracte del atrimoni de dit son pare ab la dita Mariangela Darrer y Rojas mare sua, y de la part a ella tocant en la heretat y bens de dita mare sua per causa de haver aquella mort intestada, sino també en paga y satisfacció de sos drets de legitima y altres qualsevols paternal, baix los pactes y condicions en dit testament expressats, en virtut dels quals podrá fer a sas liberas voluntats de todas las ditas cosas de dit llegat, si morirá ab fills mascles, o fembres un o molts legitims y naturals de legitim y carnal matrimoni procreats, y que sols podrá fer a sas voluntats de la meytat de ditas cent y sinquanta doclas, si orirá sens dits fill, o fills, havent de tornar la altre meytat junt ab dotas caxas, robas y vestits, en la conformitat ques trobian, ab hereu de dit difunt son pare. La qual constitució dotal fa ab cessió de tot dret y accions, constitucio de procurador com en cosa propria, y ab totas altres clausulas necesarias. E vol que coment que lo dit esdevenidor marit seu hage, rega, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts de aquella seus propris fasse tant quant duradá lo present matrimoni per los carrechs de aquell supotadors, lo qual finit y altrament en tot cas, lloch y temps, que restitució de dot hage lloch, la dita Theresa y los seus cobren y cobrar hagen salva y segura la proprietat de la dita sua dot, sens empaig ni contradicciò alguna del dit esdevenidor marit seu, ni dels seus. Y promet y jura la present constitució dotal, y totas las cosas sobre referidas tenir sempre fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per alguna causa, o rahó ab obligació de tots sos bens e ab totas renunciacions necesarias. Y per quant es menor de vint y sinch, major emperó de divuyt añs, promet no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, renunciant quant en aço al benefici de la menor edat, facilitat e ignorancia, restitució in integrum, o altre demanant.
Item: Lo dit Atustí Matas fa y ferma carta dotal y de spoli a la dita Theresa Darrer doncella, Deu volent, esdevenidora muller sua de las ditas cent y sinquanta doblas en or de Españnya, y días caxas novials ab sas robas, atavius, y vestits, que per ella a ell en lo presedent capitol li son estadas en dot, per dot, y en nom de dot sua constituidas, y aportadas. De y per las quals lin fa creixa, assignament o donació per noces de setanta y sonch doblas en or de Espanya. Axi que entre dot y creix fan la suma de doscentas vint y sinch doblas, sens las ditas caxas, robas, atavius, y vestits. La qual dot y creix augment o donació per noces li salva y asegura, assigna y consigna en y sobre tots y sengles bens seus, mobles e immobles, haguts y per haver, drets y accions. Prometent que dita dot y creix, augment o donació per noces restituirá y pagará a la dita Theresa y als seus sempre y en tot cas, que hage lloch restitució de dot, y solución de creix o donació per noces sens dolació alguna ab restitució de tota missions y despesas. Y per atendrer y cumplir las ditas cosas ne obliga tots y sengles bens seus mobles e immobles, hagut y per haver, dret y accions ab totas renunciacions necesarias. E vol y concent que la dita Theresa esdevenidora muller sua hage, reba, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix o dinació per noces tot lo temps de la vida sua natural ab marit, y sens marit, ab infant o sens infants, e sens empaig ni contradicció alguna de ell dit Agustí Matas ni dels seus. En lo dia emperó del obit de la dita Theresa, los seus hauran la dita sua dot ab lo modo, y forma, pactes y condicións, que la te constituida. Lo dit emperño creix o donació per noces tornará y pervindrá e tornar y prevenir hage ab infant, o onfants del present matrimoni procreadors, als quals en cas de existencia y ara per les hores ell dit donador los ne fa donació pura, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius, en ma y poder del notari dels presents capitols, com a publica persona, per dits infants, naxedors acceptant, y estipulant. E si tals infant o infants no sobrevindran (lo que Deu no vulla) les hores, y en dit cas lo dit creix o donació per noces tornará y previndrá e tornar, y pervenir hage a ell dit donador si a les hores viurá, e sino viurá a son hereu o successor universal, o a aquell o aquells, al qual o als quals ell haurá volgut ordenat, o disposat de paraula, en escrits, o en altre qualsevol manera, baix los vincles, gravamens y condicions, a que serán instituhits, o substituhits, y que succehiran a dit donador. E promet y jura corporalment solemne que la present carta dotal y de spoli, y totas y sengles cosas en aquella contengudas tendrá sempre fermas y agradables, y contra aquellas no fará ni cindrá, ni las revocará per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o offenssa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant quant en aço. A qualsevol lley o dret tal revocació permetent, y a tot altre dret y lley, que valer y ajudar li pogués. Y per quant es menor de vint y sinch añs, major empero disset, promet no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, renunciant quant en aço al benefici de la menor edat, facilitat e ignorancia, restitució in integrum o altre demanant.
Item: La dita Theresa Darrer doncella tenintse per contenta, pagada y satisfeta de tots los drets paternals y maternals, axi de successions al intestat, legitima, y creix, com altres qualsevols a ella tocant, y espectants en las heretats, y bens dels dits par ey mare seus, y del altre de ells ab las ditas cent y sinquanta doblas en or de Espanya, y duas caxas nobials ab sas robas, atavius y vestits, per lo dit difunt son pare a ella dexadas, y llegadas, y que li ha de pagar y respecte entregar lo dit Francisco Darrer son germá com a hereu de aquell, fent emperó las cosas avall escritas de voluntat y concentiment del dit Agustí Matas esdevenidor marit seu avall consentint, de grat y certa sciencia sua. Per ella y los seus successors. Renuncia, dona, cedeix, transfereix y tramporta, absol, difineix, y remet al dit Francisco Darrer passamaner, ciutadá de Barcelona germá seu com a hereu de dit difunt Anthon Darrer son pare, y als successors de la heretat de dit difunt Anthon Darrer perpetuament no sols la part a ella competent en la universal heretat de dita difuncta Mariangela Darrer y Rojas sa mare per causa del intestat, de dita mare sua, y la part a ella pertocant en lo creix a favor seu y dels germans seus estipulat en lo contracte del matrimoni de dits sos pares, pero encara la part de legitima y tots y qualsevols altres drets, que li competexen en la dita heretat y bens de dit difunct Anton Darrer, son pare, tant per las ditas com per altres qualsevols causas y raons, que dir y pensar se pugan. Salvos emperó y retes vers si expressament tots los vincles, gravamens, fideicomissos, condicions, y substitucions en son favor y dels seus posat per lo dit difunt Anthon Darrer son pare en lo seu testament sobre chalendat. Que no vol sien prejudicats ni prejudicadas per lo present capitol de renunciació, donació, cessió, y transportació, absolució, difinició y remissió. Que fa ab cessió de tots drets y accions, constitucio de procurador com en cosa propria, ab clausula de intima, y ab totas altres clausulas y renunciacions necesarias, y ab la mateixa renunciació del benefici de la menor edad. Y lo dit Agustí Matas consent a las preditas cosas per la dita Theresa esdevenidora muller sua, fetas, com a fetas de son consentiment y voluntat. E lo dit Francisco Darrer com a hereu del dit difunct Anthon Darrer son pare acepta las preditas cosas en quant es a saber saben a donació.
Finalment.
Testes firmarum diets Theresiae et Francisci Darrer sunt Freanciscus Janer sartor civis Barcinonae, et Joannes Anglí juvenis serochordaerius barcinonae degens.
Testes vero firmarum dictorum Eulalia Matas et Lacreu, et Augustini Matas, qui Barcinone eodem die firmarunt, sunt Valentinus Caltarell sastor, et Jacynthus Casellas daguerius Barcinonae cives.
Paene me Joannem Broqueras notarium.