Saga Bacardí
01354
ESCRITURA DE CONSIGNACIÓN DE BARCO, ENTRE LOS CONSIGNADORES, ENTRE OTROS RIGALT, Y LOS HERMANOS DARRER Y ROJAS.


Die lunae XXVII mensis Decembris anno a Nativitate Domini MDCCXXIIII. (13).
Sembnant seguretat segons forma de las novas ordinacions de Consulat de la Llotja del Mar de la present ciutat de Barcelona, esposada per Francisco Darrer passamaner, ciutadá de Barcelona en nom, y per compte de Mr. Jaume Prade & Cia. de Nimes, en y sobre un carrech de vi carregat en la vila de Adde del Regne de França per Mr. Pere Busquets negociant de Adde, y per compte del dit Jaume Prade, y a la consignació del dit Francisco Darrer sobre lo gánguil nomenat Sant Joseph del qual es patro Andreu Rubim de nació francés per portar, y navegar (Deu volent) de port, o moll de la present ciutat al de Salou per consignar a Miquel Dupí de Vilaseca, per compte de dit Jaume Prade de Nimes segons polissa de carrech que te dit patró Aulim, e comensa lo risch, y perill de la present seguretat desde el punt, y hora que lo dit gánguil vuy dia present ha partit del port, o moll de la present ciutat.
E dura tot lo temps estant lo dit gánguil contractant, y descarregant, o en altre qualsevol manera, eo anant navegant fent qualsevols escalas, eo firadas, axi voluntarias, com forçosas, fins y a tant que dit gánguil sia arrebat en lo dit port de Salou a bon salvament, estant los asseguradors avall escrits a totas represalias, baratería de patró, detenció de Señoria, y a tots y qualsevols altres casos cogitats, o incogitats, justs o injusts sian axi, y de talmanera que los dits, y avall escrits asseguradors se posan en lloch de ditas segurat per qualsevol cas succehesca dins dit gánguil sia arribat en lo dit port de Salou a bon salvament, y descarregat com dit es, no obstant qualsevols lleys, drets, y ordinacions, axi del Consolat de la Llotja de Mar, com altres a ditas cosas contrariants, en qualsevol manera, a las quals, axi lo assegurant com los asseguradors avall escrits renuncian per esta vegada en virtut del jurament quen fan, y prestan a Deu nostre Señor, y als seus Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit.
Respodrer en cas de dany, o perdua, lo que Deu no vulla al dit Francisco Darrer en dit nom.
Testes sunt Mauricius Rosell parxerius Barcinonae civis, et Carolus Vendrell, et Pedralbes juvenis serocordarius Barcinonae degens.
A raho del 1%
Lo Señor Miquel Rigal argenter...............................................................100 Ps de 8.
Lo Señor Francisco Oller negociant.........................................................100 Ps de 8.
Lo Señor Anton Darrer btiguer de tall.......................................................100 Ps de 8.
Lo Señor Joseph Romanya botiguer de telas...............................................100 Ps de 8.
Paene me Dominico Rojas notarium.