Saga Bacardí
01370
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JAIME PUJOL Y GERTRUDIS DARRER.


Die Sabbati XXVII mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MDCCXXVI.
In Dei nomine noverunt universi, quod.
En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist, y de la Gloriosa e humilt Verge Maria mare sua sia Amen.
Per rahó del Matrimoni que mitjensant la gracia del Esperit Sant, se ha concordat per, y entre Jaume Pujol valer, ciutadá de Barcelona fill legitim y natural de Joan Pujol sastre, ciutadá de dita ciutat, y de Maria Conjuges defunts de una, y Geltrudis Darrer doncella filla legitima, y natural del honor Anton Darrer passamaner també ciutadá de la mateixa ciutat deffunt, y de la Señora Maria conjuge vivint, de part altre, son estats entre ditas parts fets, pactats, firmats, y jurats los capitols y pactes seguents.
Primeramet Francisco Darrer passamaner ciutadá de Barcelona. Per lo amor fraternal que te, y aporta vers la dita Gertrudis Darrer doncella mitja germana sua, desitjant, y affectant que aquella sia en matrimoni collocada, y per favor y contemplació de aquell. Lo qual la dita Gertrudis de son consentiment, y voluntat, y de altres personas en grau de parentela fa, y contracta y fer, y contrastar vol ab lo dit Jaume Pujol, per donació es a saber pura, perfecta, simple e irrevocable ques diu entre vius. Dona y concedeix a la dita Geltrudis Darrer doncella, mitja germana sua, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament, ab los pactes, emperó, y condicions avall escrits, y no sens aquells, doscentas quinze lliuras moneda barcelonesa, las quals li promet pagar de comptat lo dia de las esposallas entre dits esdevenidors conjuges celebradores, la qual donació fa dit Francisco Darrer a la dita Gertrudis ab pacte, vincle, y condició, que si la dita Gertrudis doncella morirá quant que quant ab infant, o infants volent liberis, hu, o milts legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga la dita Gertrudis testar y altrament a sas liberas voluntats, fer de ditas las ditas doscentas y qunse lliuras, si emperó morirá cens los dits infant, o infants (lo que Deu no vulla) en tal cas sols puga testar y a sas liberas voluntats fer de la meytat de ditas doscentas y quinse lliuras, y la altre meytat turne, y pervinga a ell dit donador si a les hores viurá e si no viurá a son hereu, o successor, y en aquell, o aquells al qual o als quals degut disposat, o ordenat de paraula en escrits, o en altre qualsevol manera. Y per attendrer, y cumplir las ditas cosas en obliga a la dita Gertrudis tots, y sengles bens seus mobles, e immobles, haguts y per haver, drets y accions ab totas renunciacions necesarias. Y promet y jura corporalment y solemne que la present donació, y totas las cosas sobreditas, y tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fará, ni vindrá ni la present conació revocará per rahó de ingratitut, inopia, necesitat, o offensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó, renunciant quant en aço a qualsevol lleyl o dret tal revocació permetent, e a tot altre dret y lley que voler y ajudar li puga, e la dita Gertrudis Darrer donsella, accepta la dita donació per dit son mitg germá a ella sobre feta ab los pactes, vincles, y condicions modo, y forma sobre dits als quals expressament consent ab referiment de gracias que lin fa.
Item: La dita Señora Maria Darrer viuda del dit Anton Darrer per lo amor maternal que te y aporta vers la dita Gertrudis Darrer donsella filla sua desitjant, y assectant que aquella sia en matrimoni collocada, y per favor, y contemplació del present matrimoni, la qual la dita Gertrudis de son consentiment, y voluntat fa, y contracta y fer, y contractar vol ab lo dit Jaume Pujol valer, y en paga y satisfacció de tota part de heretat y legitima sua maternal, y suplement de aquella.
Item y finalment: Per tots y qualsevols altres drets a la dita Gertrudis tocant, y espectants en la dita heretat, y bens de la dita mare sua, tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons que dir y pensar se pugan. Per donació es a saber, pura, perfecta, simple, e irrevocable ques diu entre vius. De grat y certa siencia sua dona, y per titol de donació concedeix a la dita Gertrudis doncella filla sua present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament, ab los pactes emperó, y condicions avall escrits, y no sens aquells vint y sinch lliuras barcelonesas, las quals si promet pagar de comptants lo dia de las esposalles entre dits esdevenidors conjuges celebradores, la qual donació fa la dita Sra. Maria Darrer viuda a la dita Gertrudis filla sua ab pacte, vincle, y condició que si la dita Gertrudis morirá quant que quant ab onfant, o infants idest libero, hu, o molts legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga la dita Geltrudis testar, y altrament a sas liberas voluntats fer de totas las ditas vint y sinch lliuras, si emperó morirá sens los dits infant, o infants (lo que Deu no vulla) en tal cas sols puga testar, y a sas liberas voluntats usar de la meytat de ditas vint y sinch lliuras, y la altre meytat torne y pervinga a ella dita donadora si a les hores viurá, e si no viurá, e si no viurá a son hereum, o successors, o en aquell, o aquells al qual, o als quals ella haurá volgut, disposat, fiat utim capitulo antecedenta de verbo ad verdum, utquid infinem dicta capitula mestalo tamen quod ubi dicit son mitg germa deves dici prae dita mare sua.
Item: La dita Gertyrudis Darrer donsella fent aquestas cosas y lo present matrimoni. De, y ab exponent consentiment y coluntat dels dits mare y mitg germá seus, y de altres personas en grau de parentela de ella conjunctas. De grat y certa siencia sua dona constitueix, y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua al dit Jaume Pujol valer, esdevenidor marit se, de una part de cent doblas y per ellas sinc centas y sexanta lliuras moneda barcelonesa, duas caixas novials ab sas robas, atavius, y vestits que lo deixá y llegá lo dit difunt Anton Darrer passamaner son pare ab lo ultim testament que feu, y firá en poder de D. Joan Bruguera notari publich de Barcelona als setsa de Juliol mil setcents y tres ab la mateixa conformitat, modo, y forma pactes, y condicions en dit llegat expressat dels quals está plenament cerciorada, y de altre part doscentas y quaranta lliuras barcelonesas que de sobre ab los dos precedents capitols per las dits Francisco Darer, y Señora Maria Darrer mitg germá y mare li son estadas donasas, pagar, entregar promesas ab lo modo y forma en dits ab son contengut, la qual constitució dotal fa ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procurador, com en cosa propria, e ab clausula de intima, y demes necessarias. E vol e consent que lo dit Jaume Pujol esdevenidor marit seu hage, reba, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts de aquella seus propris, gasse tant quant durará lo present matrimoni per los arrechs de aquell suportadors, lo qual finit, y altrament en tot cas, lloch, y temps que restitució de dot hage lloch la dita Gertrudis, y los seus cobren, y cogbrar hagen salva y seugura la proprietat de la dita sua dot sens empaix, ni contraicció alguna del dit esdevenidor marit seu, ni dels seus y promet y jura corporalment y solemne la present constitució dotal, y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó ab obligació de sos bens, e ab totas renunciacions necessarias. Y per quant la dita Gertrudis doncella es menor de vint y cinch anñs, promet y jura no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, renunciant quant en aço al benefici de la menor edat, facilitat, e ignoransia, restitució in integrum, o altre damanant.
Item: Lo dit Jaume Pujol fa y ferma carta dotal, y de espoli a la dita Gertrudis Darrer donsella esdevenidora muller sua de las ditas vuytcentas lliuras barcelonesas, caxas novials ab sas robas atavius, y vestits que per ella a ell ab lo precedent capitol en dot, per dot, y en nom de dot seu li ha constituhit, y aportat. De y per las quals en fa creix, augment, o donació per noces de quatracentas lliuras barcelonesas asiqie entre dot, y creis fan la suma de mil y doscentas lliuras de dita moneda, sens las ditas caxas, rovas atavius y vestits, la qual dot, y creis, augment o donació per noces li salva y assegura, assigna y consigna en y sobre tots y sengles bens seus mobles, e immobles haguts y per haver drets y accions, prometent que la dita dot, y creix, augment, o donació per noces rstituhirá, y pagará a alla y als seus sempre, y en tot cas que hage lloch, restitució de dot, y solució de creix o donació per noces, sens dilació alguna ab ressacció y esmena de totas missions, y despesas, y per attendrer, y cumplir las ditas coas en obliga a la dita Gertrudis Darrer doncella y als seus tots, y sengles bens seus mobles e immobles, haguts, y per haber drets, y accions ab totas renunciacions necessarias. E vol y consent que la dita Gertrudis esdevenidora muller sua hage, reba, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix, augment o donació per noces tot lo temps de la vida sua natural, ab matit y sens marit, ab infant, o sens infant, o seno empaix no contradicció alguna del dit esdevenidor marit seu, no dels seus, lo dia emperño del obit de la dita Gertrudis doncella los seus hauran la dita sua dit en lo modo, y forma pacto, y condicións que aquella li es estada donada, y llegada, lo dit emperó creix, augment, o donació per noces tornará y pervindrá e tornar y pervenir hage al infant, o infants que del dit matrimoni seran procreats als quals en cas de consternar de aquells, y ara per las horas lo dit donador lo en fa donació pura, perfecta, simple, e irrevocable, ques diu entre vius, en ma, y poder del notari dels presents capitols com a publica persona per dits inffants naxedors acceptant, y estipulant e si tals infants, o infants no sobreviuran (lo que Deu no vulle) les horas y en dit cas lo dit creix, augment o donació per noces tornará, y pervindrá, y tornar y pervenir hage a ell dit donador si a les hores viurá, e sino viurá a son hereu, o successor universal, o en aquell, o aquells, al qual o als quals ell haurá volgut disposar, o ordenat de paraula, en escrits, o en altre qualsevol manera. E promet, y jura corporalment y solemne que la present carta dotal y de espoli y totas y sengles cosas en aquella contengudas tindrá sempre per fermas y agradables, y contra aquellas no fará, ni vindrá ni la present la revocará per rahço de ingratitut, inopia, necessitat, o offensa, ni per altre qualsevol dret y lley que valer y ajudar li pogues.
Item. La dita Gertrudis Darrer doncella tenintse per contenta, pagada, y satisfeta de tots los dtrets paternals, y maternals, axi de legitima, con altres qualsevols altra tocants y espectants, en las heretats y bens de dits sos pares, y del altre de ells ab loas ditas sinch centas, y sexanta lliuras y duas caxas nobials ab sas robas atavius y vestits a ella per lo dit difunt Anton Darrer son pare llegada y ab las ditas vint y sinch lliuras a ella per la dita Señora Maria donadas, y pagadas promesas. Fent aquestas cosas de voluntat y consentiment del dits Jaume Pujol esdevenidor marit seu avall consentint. De grat y certa siencia sua, renuncia, dona, cedeix, transfereix, y transporta absol, diffineix, y remet al dit Francisco Darrer son mitg germá, com a hereu que es de la heretat, y bens de dit difunt Anton Darrer instituhit ab lo ultim testament de aquell, ja sobre chalendat, y als successors en dita heretat, y bens perpetuament y a la dita Señora Maria Darrer viuda totas parts de heretat, y legitima suas paternals, y maternals, y suplement de aquellas, y tots y qualsevols altres drets a la dita Gertrudis tocants, y espectants y que tocar y espectar li pugues ara, y en lo esdevenidor en las ditas heretats y bens dels dits sos pares y del altre de ell, tant per las ditas, com per altras qualsevols causas, y rahons que dir y pensar se pugan. Salvat emperó, preses vers si tots vincles, substitucions, fideicomissos, y successions, ab intestat, o ab testament, las quals cosas puga la dita Gertrudis demanar, cobrar, y haver ultimament lo cas la present diffinició en res no obstant, las quals renunciació donació, cessió, y transportació absolucio, diffinició y remissió ab cessió de drets y accions, constituciód e procurador com en cosa propria,. Clausula de intima, y ab totas altres clausulas y remunciacions necessarias. E ab la mateixa renunciació de la menor edat de dita Geltrudis Darrer doncella, y lo dit Jaume Pujol present consent a las preditas cosas per la dita Gertrudis esdevenidora muller sua, muller sua fetas com a fetas de son consentiment per ell. Y lo dit Francisco Darrer mitg germá de la dita Gertrudis com a hereu predit com per las preditas cosas y axi mateix la dita Señora Maria Darrer viuda en quant es a donació.
Et de nos dictas partes laudantes.
Testes sunt per Paulus Simó textor Barcinonae, et Laudemius Canadell juvenis sarocordario Barconona dejent.
Paene me Raymundu Rojas notarium.