Saga Bacardí
01380
ESCRITURA DE TESTAMENTO DEL CUÑADO DE GERTRUDIS DARRER, VICENTE PUJOL.


En nom de Deu, sia Amen. Jo Vicens Pujol sastre, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Joan Pujol també sastre, ciutada de esta dita ciutat, y de Maria Pujol conjuges difunts, estant per la gracia del Señor ab entera saslut, sana memoria, y ferma paraula, fas, y ordeno lo present meu testament, y ultima voluntat mia, com se segueix.
Nomeno en marmessors, y del present meu testament executors a Jaume Pujol veler, ciutadá de la present ciutat mon germá, al Magnifich Señor Bernat Gloriá ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, y a Anton Herms sastre, ciutadá de la mateixa present ciutat, als quals, y a la major part de ells dona ple poder de cumplir, y exetucar aquesst mey testament, segons que per mi avall trovarán escrit, y ordemat.
Primerament: Vull, y man, que tots los deutes, que en lo dia de la mia fi jo tindré, y deixaré sian pagats, y esmenadas las injurias, a restitució de las quals jo seré tingut, y obligat, segons que de aquells, y aquellas mullor mostrar, y probar se podrán per testimonis, cartas o altras provas llegitimas.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Iglesia del Convent de la Santissima Trinitat de P.P. Descalsos de la present ciutat de Barcelona. La qual sepultura vull me sia feta de nostre Señora y per ella gastat de mos bens lo que sia menester.
Item: Vull y disposo, que luego de seguit mon obit, per salut, y descans de la mia anima, y demes de ma obligació, me sian fetas dir, y celebrar quatre centas missas de charitat sis sos cada una, celebradoras, esto es, cent en la dita Iglesia del Convent de la Santissima Trinitat de P.P. Descalsos ahont será enterrat, sinquanta en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar, sinquanta ne la Iglesia del Convent de Santa Catharina, celebradoras es a saber, vint y sinch en lo Altar de Sant Vicens Ferrer, y las restants vint y sinch en lo Altar de Nostra Señora del Roser. Sinquanta en lo Convent de Nostra Señora de la Mercé tots de la present ciutat de Barcelona. Y las restants cent missas, a la disposici`´o de dits mos marmessors.
Item: Deixo, y llego, a Theresa Matheu muller de Pau Matheu jove sastre de la present ciutat, en agrahiment dels bons serveys, que de ella he rebut, y en avant espero rebrer vint y sinch lliuras barcelonesas, per una vegada tant solament.
Item: Deixo, y llego a Catharina T.... que actualmente se encontra en ma casa per criada, deu lliuras barcelonesas, aixi mateix per una vegada tant solament, a mes del que se li deurá de sa soldada, y ab la condició, que en lo dia de mono bit se encontria en ma casa, y servey.
Item: En cas sie posible, vull que lo cadáver de Theresa Pujol y Mas muller mia, que se troba enterrat en la dita Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar., y en un dels vasos de dita Iglesia, se trasferesca, luego de seguit mon obit, en la Iglesia del dit Convent de la Santissima Trinitat de P.P. Descalsos y en un dels ninxos, que hi ha en dit Convent y que en lo dia se trasferirá dit cadáver, se celebria en la Iglesia de dit Convent un aniversari solemne, debentse pagar de mos bens, tot lo que sia menester, per transferir dit cadáver, y celebració de dit aniversari.
Item: A llahor, honor, y gloria de Nostre Señor Deu, de la sua mare Santissima y de tots los Sants de la Cort Celestiam, y en remissió de las culpas, y pecats mias, de mos pares, muller, germans, y demes por qui tinga jo obligació de pregar, a Nostre Criador vull, que encontinent de seguit mono bit, per lo hereu meu avall escrit, sien instituhits, y fundats dos aniversaris solemnes, tots anys perpetuament celebradors en la dita Iglesia del Convent de la Santissima Trinitat de P.P. Descalsos, ab la solemnitat, modo, y circunstancias, que en dita Iglesia acostuman celegrarse semblants aniversaris, dotats de la charitat, que avall desinaré, esto es, lo un en lo dia que correspodnrá al de mono bit, y lo altre en lo dia, que correspondrá al obit de dita Theresa Pujol y Mas muller mia, sino serán imnpedits, y essent impedits en los días immediats seguents no impedits, de charitat tres lliuras moneda barcelonesa cada hu de dits cos aniversarls, y que ditas sis lliuras, charitat, de dits dos aniversaris degan annualment exigirse y cobrarse dels lloguers, o productos de la casa, ab un portal obrint, que jo tinch y possehesch en lo carrer Ample, de la present ciutat de Barcelona, sens poderse en ningun temps, ni per pretext algu, redimir ditas sis lliuras per esser ma intenció y determinada voluntat, que esta degan perpetuament cobrarse sobre dita casa, y que quant dita casa se venga, alienia, o transferesca a altre, dega ser sempre ab lo onus, y obligació perpetua de haver de pagar ditas sis lliuras barcelonesas, per la dotació y charitat de dits dos anuversaris
En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles, haguts, y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, ahont se vulla, que sian, y en qualsevol genero, y especie concistescan, y que a mi per tanguen, pugam ara, y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon, y per qualsevols titols, causas, y rahons. Deix y atorch, y a mi hereu universal fas, e instituesch a dit Jaume Pujol veler germa y marmessor meu, a sas voluntats per ell liberament fahedoras.
Revocant, cassant, y annulant ab lo present meu testament tots, y qualsevols altres testaments, y especie de ultima voluntat per mi fins lo dia present fets, y fetas en poder de qualsevols notaris, y especialmente lo testament, que fiu en poder del notari del present meu testament avall escrit al primer de Ocubre del any mil setcents quaranta y set. Encaraque en aquells, y aquellas ho hagues qualsevols paraulas derogatorias, de las quals ab lo present meu testament ne hagues de fer expressa menció, Puig de aquellas me apartro, y he penedit, y vull que lo present meu testament prevalga als demes.
E aquesta es la mia ultima, y darrera voluntat a qual vull que valega, y valer puga pe rdret de testament, e sino valdrá, o valer no podrá per dret de testament, alomenos vull que valega, y valer puga per dret de codicil, testament nuncupatiu, o per aquella especie de ultima voluntat que mullor de dret valer, y tenir podrá.
De la qual mono bit seguit, vull ne sian fetas, y lluiradas tantas copias, y trasllats quants, y quantas ne serán demandas per qui hi tendrá interes.
Fet y firmat fonch lo present meu testament, y darrera voluntat mia en la present ciutat de Barcelona als onse días del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta, y sinch. Se+ñal de mi Vicens Pujol testador demunt dit, qui lo present meu testament lloho, concedesch, y firmo.
Testimonis criadats, y per boca propria de dit testador pregats son Miquel Arnus y Magí Artigas escrivents en dita ciutat habitants.
En Barcelona als dos días del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta, y vuyt. mort dit Vicens Pujol testador, y donada ecclesiastica sepultura, a son cadáver, Instant lo Magnifich Señor Bernat Gloriá ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, Jaume Pujol veler, y Anton Herms sastre ciutadans de dita ciutat, marmessors dalt nomenats, lo precedent testament fonch publicat per mi Carlos Rondó notari publich de número de Barcelona avall firmat, en las caas de la propria habitació de dit difunt, que son situadas en lo carrer Ample de esta ciutat. Essent presents per testimonis Francisco Prat y Francisco Paris joves sastres habitants en dita ciutat.
Bernat Gloriá, Jaume Pujol, Anton Herms, En poder de mi Carlos Rondó notari que fas fee coneixer als confitents.