Saga Bacardí
01381
ESCRITURA DE TESTAMENTO DEL MARIDO DE GERTRUDIS DARRER, JAIME PUJOL.


En nom de Nostre Señor Deu Jesu Christ, y de la Gloriosa e humilt sempre Verge Maria mare sua, y Señora nostra, sie amen. Jo Jaume Pujol veler, ciutadá de esta ciutat de Barcelona, fill llegitim y natural de Joan Pujol sastre, ciutadá de dita ciutat, y de Maria Pujol de aquell muller difuncts, trobantme detingut en lo llit de malaltia corporal, de que tmo morir, emperó per la divina gracia, ab enter judici, sana memoria, y ferma paraula, volent disposar de mos bens, fas, y odreno lo present meu testament, y ultima voluntat mia, com se segueix.
Enomeno en marmessor y del present meu testament executor a Gertrudis Pujol y Darrer molt amada muller mia A Jaume Pujol veler, y Theresa Pujol conjuges, a Benet Gau veler, y Antonia Gou y Pujol conjuges, a Joseph Fabres tintorer de seda, y Theresa Febres y Pujol també conjuges fills y gendres meus respective, y a Agustí Matas daguer, tots ciutadans de dita present ciutat, cuñat meu als quals, y a la major part de ells doni ple poder de cumplir, y executar aquest meu testament, segons que per mi avall trobaran disposat, y ordenat.
Primerament vull, que tots los deutes, que en lo dia de la mia fi jo tindré y dexaré, sien pagats, y esmenadas los injurias, a restitució de las quals jo seré tingut, y obligat, segons que de aquells y aquellas millor mostrar, y probar se podrán per testimonis cartas, o altres probas llegitimas.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Capella de Nostra Señora del Roser, construhida en la Iglesia del Convent de Santa Catharina Verge y mártir del orde de Predicadors de Sant Domingo de esta ciutat, y en lo vas dels confrares de Maria Santissima. La qual sepultura vull me sia feta de Nostra Señora, ab tres covas y sis atxas, y gastat per ella de mos bens lo necesari.
Item: Vull, y disposo, que luego de seguit mon obit, per salut, y repós de la mia anima, y demes de ma obligació, sem sia fet celebrar aquell numero de missas, que dits mos marmessors disposaran, y ordenaran en las Iglesias, y per los Sacerdots de son agrado.
Item: Dexo, y llego a dita Gertrudis Pujol y Darrer milt amada muller mia, Señora majora, poderosa, y usufructuaria de tota la mia universal heretat, y bens, tot lo temps de la vida sua natural, mantenintse emperño viuda, y lo cognom de Pujol conservant, sens tenir de donar compte, ni rahó de dit usdefruyt, ni quedar obligada en prestar caucio alguna, encaraque lo dret lac ompellesca en assó, ab la sola obligació de haver de pagar los mals, y carrechs, a que están obligats dits mos bens, y aixis mateix en mantener en sa casa y cohabitació, a dit Jaume Pujol fill a ella y a mi comu, a sa muller, fills y familia, devent estos treballar en quant pugan, a utliitat de la casa.
De tots los altres emperó bens meus, mobles, e immobles, haguts y per haver, drets, veus, noms, forsas, y accions mias universals, qualsevols y ahont se vula, que sian, y que a mi peertanguen, y espectar pugan ara, y en lo venider, en qualsevol part del mon, y per qualsevols causas, y motius, fiit primerament lo dit usdefruyt per mi de sobre dexat, y llegat, fas, e instituesch hereu meu universal a dit Jaume Pujol fill y marmessor meu, si a las horas viurá, y a mi hereu esser voldrá, y ell, a las horas premort, a sos fills liberos, llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, que hereu, o hereus li serán, y lo succehiran. Si emperó lo dit Jaume Pujol fill meu, a las horas no viurá, o viurá mes a mi hereu no será, per so, que no voldrá, o no podrá, o hereu meu serán empero morirá sens dits fills, o ab tals ningu dels quals arribará a la edat perfeta de fer testament, en tals casos, y quiscu de aquells, a ell substituesch, y a mi hereva unicersal fas e instituesch a dita Antonia Gou y Pujol filla y marmessora mia, si a las horas viurá, y a mi hereva esser voldrá, y ella, a las horas premorta, a sos fills liberos llegitims, y naturas, y de llegitim, y carnal matrimoni procreats, que hereu, o hereus li serán, y succehiran ab los matexos pactos, y gravamens, que tindh aposats a dit Jaume Pujol son germa. Y morint en dita forma la dita Antonia, a ella substituesch y a mi hereva universal fas, e instituesch a la referida Theresa Febres y Pujol altre filla y marmessoria mia, si a las horas viurá, y hereva mia esser voldrá, y ella a las horas premorta, a sos fills liberos llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, que hereu o hereus li serán, y li succehiran. Volent y espressament declarant que la nominació de hereu per mi feta, venint son cas, a favor dels fills dels substituhits respective, per mi sobre nomenats, no entench, ni vull que tinga forsa de vocació, ni de ni de vincle algun, si sols de providencia, per lo cas de premoriencia de llur pare, y no altrament. Per quant ma intenció y voluntat es que qualsevol dels substituhits resepctive per mi sobre nomenats, que morirá ab fills, un, o mes llegitim y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, que arribarán a la edat perfeta de fer testament, puga disposar de ma heretat, y bens a totas sas liberas viluntats. Mes avant vull, y disposo que en cas que dit Jaume Pujol y Darrer fill y hereu meu per mi en primer lloch instituhit, se venga alguna de las cosas, de las que jo tinch y possehesch en esta ciutat de Barcelona, que del preu de aquella, y dels primers diners, que se satisfarán, tinga de donar, y pagar a cada una de ditas mas fillas, y germanas sias, o a son respective hereu, o successor cent lliuras barcelonesas per especial llegat fasen lo referit cas, a cada una de las dos.
Revocant, cassant y anullant ab lo present meu testament, tots y qualsevols altres testaments, y especies de ultima voluntat, per mi fins al dia present fent, y fetas, en poder de qualsevols notaris, encaraque en aquells, y aquellas hi hague qualsevols paraulas derogatorias, de las quals ab lo present meu testament ne hagues de fer expresas menció, Puig de aquellas me aparto, y he penedit y vull que lo present meu testament prevalga al demes.
E aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga y valer puga per dret de testament, e sino valdra, o valer no podrá per dret de testament, a lo menos vull que valega, y valer puga per dret de codicili, testament nuncupatiu, y per aquella especie de ultima voluntat, que millor de dret valer y tenir podrá.
De la qual mono bit seguit, vull ne sian fetas y lliuradas tantas copias, y trasigas quants, y quantas demandas ne serán per qui hi tendrá interes.
Fet y firmat fonch lo present meu testament, y derrera voluntat mia en la present ciutat de Barcelona als nou días del mes de Janer del any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Sesu Christ de mil setcents sexanta y sinch. Essent presents per testimonis Joan Fabregas veler ciutadá de la mateixa ciutat y Francisco Capdevila escrivent en la expressada ciutat habitant, per estas cosas cridats, y per boca propria de dit testador pregats.
Per dit Jaume Pujol testador y en virtut de especial comissió per ell, a mi de paraula donada per no permetrerli sa indisposició lo poder firmar, dirmo jo Francisco Capdevila escrivent altre dels testimonis, En poder de mi Carlos Rondó notari, que fas fee coneixer a dit Jaume Pujol testador, y que dit Francisco Capdevila escrivent altre dels testimonis, ha firmat en forsa de especial comissio per lo mateix testador, a dit Capdevila donada, per no permetrerli sa indisposició, poder firmar.