Saga Bacardí
01384
ESCRITURA DE VENTA DE PARTE DE CENSO SOBRE CASA EN CALLE MONCADA POR PRAT HACIA GERTRUDIS DARRER PUJOL.


En nom de Deu. Sie a tots notori com nosaltres Geltrudis Pujol y Darrer viuda de Jaume Pujol difunt veler, no sols com a thenutaria de la universal heretat y bens, que foren de dit mon marit per mon dot, y creix, y demes credits dotals, que tinch en los bens de aquell segons la antigua, llohable, y aprobada consuetut de Barcelona, Constitució de Cathaluña, y general de Paepiñá que comensa (Hac nostra), sino també com a usufructuaria deixada per dit mon marit, ab son ultim y valido testament, que feu, y firmá en poder de Carlos Rondó difunt notari publich de número de Barcelona als nou de Janer mil setcents sexanta sinch. Y Jaume Pujol també veler, mare yfill tots ciutadans de Barcelona. De grat y certa siencia. Per nosaltres, y nostres hereus, y successors venem, absolvem, y difinim a Jaume Prat fideuher ciutadá de Barcelona, present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tot aquell cens de penció vint y sinch lliuras junt ab la señoria mitjana, firma, fadita, y altre qualsevol dret al mateix cens competent, que tots añs franch de corresponció en dit terminis, la meytat lo dia primer de Abril, y la altre meytat lo dia primer de Octubre dit Jaume Prats nos fa, y presta per rahó de aquellas casas ab dos portals fora en lo carrer publich avall escrit obrint, en poder del notari avall escrit als vint y set Agost mil setcents sexanta nou, te y posseheix en la present ciutat, y en lo carrer vulgarment dit, de Moncada, que son part, y de pertinencias de unas casas grans possehidas per los hereus, o successors de Joseph Vehils comerciant de Barcelona, que vuy posseheix dit Jaume Prats mes llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dit establiment. Las quals casas se tenen per mi a dit cens de vint y sinch lliuras en dits terminis pagadoras, y antes se tenían també per mi a cens de quaranta sis lliuras en los mateixos terminis pagadoras. Emperó ab acte de reducció de vint y una lliuras en penció per mi a dit Jaume Prat fet, y firmat, rebut en poder de Vicens Gibert notari publich de número de Barcelona als sis Agost mil setcents setanta hu, foren ditas quaranta sis lliuras reduhidas a las ditas vint y sinch lliuras, que ab la present venem, y absolem. Y jo tinch ditas casas per los hereus, o successors de dit Joseph Vehils a cens de cent una lliuras dos sous moneda barcelonesa, tots añs pagadors en dos terminis, la mitat lo dia, o festa de Sant Joan de Juny, y la altre meytat lo dia, o festa de Nadal.
Lo qual cens deurá pagar dit Jaume Prat sens dañs, ni despesas mias. Qui ho tenen junt ab altres casas per ells, y altres possehidas per lo Ilustre Señor D. Francisco de Juñent, y de Llergós Marqués de Castellmayá, y Baró de Monclar en Barcelona popular a cens de doscentas quatre lliuras quatre sous moneda barcelonesa, tots añs pagadoras, la meytat lo dia o festa de Sant Joan de Juny, y la altre meytat lo dia, o festa de Nadal. Qui ho te per la Prepositura del Mes de Janer y per son Venerable Preposit a cens de dos sous, y nou diners bona moneda de Barcelona de quaterno, pagadoras en las calendas del mes de Janer, per los quals se pagan, y deuhen pagar de present ab moneda barcelonesa perpetuament de tern tres sous y vuit tots añs en dit termini. Y confrontan ditas casas a solixent ab honors de dits hereus de dit Joseph Vehils; a mitgdia part ab las casas dels hereus, o successors de Joan Canaleta difunt vidrier, ciutadá de Barcelona, y part ab honors de Pau Gras antes fuster, y vuy comerciant de la mateixa ciutat; a ponent ab dit carrer de Moncada; y a tremuntana ab honor de Francisco Barés veler també ciutadá de Barcelona. La qual venda, y absolució fem, aixis com millor dir, y entendrer se pot, de maneraque cesse en avant la prestació de ditas vint y sinch lliuras, que ab lo present venem, y absolvem. Prometent no demanarlos en temps algú a dit Jaume Prats no als seus, ni per ellas molestarlo en judici, ni fora de ell, ans be nos imposam solenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de res mes no demanarli per rahó de ditas casas, roborantho ab solemne estipulació, cedint al dit Jaume Prats y als seus tots los drets, y accions, ab los quals pugan possehir las sobreditas casas libres, no sols de las vint y sinch lliuras ab la present venudas, sino també de la reducció de las expressadas vint y una lliuras, y altrament usarne, com millor li convinga, constituhintlo dueño y procurador com en cosa propria. Salvos sobre ditas cosas los censos, y demes drets dominicals, per qui aquellas se tenen, y salvo també lo lluisme, que segons la sentencia arbitral es la setena part del preu. Lo preu de la present venda, y absolució es de setcentas vint y sinch lliuras moneda barcelonesa. Las quals confessam haver rebut de dit Jaume Prat ab diner contant realment y de fet a nostras voluntats. Y aixi renunciant a la excepció del del preu no ser aixis convingut, a la del diner no rebut a la cosa no ser aixis, y a qualsevol altre que valer nos puga donam a dit comprador, lo que mes puga valer la cosa venuda. Prometent la present venda ferli valer, y tenir y estarlin de ferma, y legal eviccio sempre, y en tot cas de qualsevol especie que sia ab restitució y esmena de dañs, y gastos. Per lo que ne obligam tots nostres bens y del altre de nosaltres assolas mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá, y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o molts que assolas se obligan, y jo dita Geltrudis en atenció que ditas casas son hipothecadas per mon dot. Per tant renuncio a la meytat de ellas, esponsalici, y demes drets hipothecaris, volent que lo comprador en quant a la present venda y absolució me preferesca. Y cerciorada de mos drets per lo notari avall escrit renuncio al benefici valleyá S.C.a favor de la dona introduhit, y a la authentica que comensa Si alguna dona. Y un y altre renuinciam a qualsevol lley de nostre facor. Prometent y jurant, no sols que contra lo referit no farem, ni vindrem, sinso també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals, ni de sos drets. Y a mes jo dita Geltrudis Pujol lloho, y aprobó lo acte de reducció per dit Jaume Pujol mon fill a favor de dit Jaume Prats en poder del referit Vicent Gibert notari fet, y firmat de ditas vint y una lliura de cens en penció. En testimoni del que otorgam la present escriptura (de que deu pendrerse la rahó en lo ofici de hipothecas de la present ciutat dins los sis días seguents al de lo firma, que en altre manera no fará fe per los efectes expresats en la Pragmatica Sanció a est fi publicada) en la ciutat de Barcelona als vuit días del mes de Maig, any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y quatre. Essent presents per testimonis Fortiá Reverter escrivent y Bernat Puig perxer en Barcelona residints.
Geltrudis Pujol, Jaume Pujol, En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer als otorgants, y quen firmaren de sa ma.
Joan Fontrodona y Roura notari.