Saga Bacardí
01397
ESCRITURA DE LOS BIENES QUE FUERON DE FRANCISCO DARRER, SOLICITADO POR HERMANAS DARRER A SU TIO.


Die mercury secunda mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MDCCXXXXIX Barcinona.
In Dei nomine amen. Anton Darrer botiguer de tall ciutadá de Barcelona. Atenent que Anton Darrer passamaner de la present ciutat, son pare ab son ultim testament que feu en poder de Joan Bruguera notari publich de Barcelona als... de... instituní en son hereu universal a Francisco Darrer, morint aquells sens fills mascles substituí a ell dit Anton Darrer y a sos fills, ab lo qual testament dona expressa facultat lo dit, que venint lo cas que dit Francisco son fill, faltás sens successió masculina, y pogues disposar de una tercera part de sos bens.
Atenent que dit Francisco Darrer mort sens dita línea masculina, haventli solament sobreviscut cinch fillas, y per conseguent haver vingut lo cas, que las herevas de dit Francisco Darrer, han succehit a la tercera part de dita heretat paterna.
Atenent despues de la mort de dit Francisco Darrer, se han venut en lo publich encant los bens mobles que en lo dia de sa mort se trovaren existents en sa casa, y foren propris de dit Anton Darrer llur pare. Y que a fi de averiguar la consistencia dels bens que deixá lo dit Anton Darrer lo dia de sa mort, se ha format un calcol, o estima de dits bens,s egons tenor del que dexá format, y estimat lo mateix Francisco Darrer en lo temps visqué escrit de sa propria lletra, al qual paper de calcol, o estima han uniformement convingut dits Anton Darrer, y las herevas de dit son germá del qual resulta que deduidas cinch mil setcentas noranta lliuras quatra sous que importa lo referit ters quedan a favor de dit Anton Darrer com a bens propis de dita heretat paternal deu mil cent quaranta lliuras coma par mes llargament de dit calcol que es del tenor seguent.
Calcol o estima dels caudals, casas, y censals deixá lo difunt Anton Darrer passamaner lo die que morí, que fou als 29 Dezembre 1707 a la reserva del or y plata obrada, mobles, y robas qual está continuada al inventari pres lo dia 23 janer 1708 en poder del Dr. Joan Broguera notari.
Primer: 50Ll de pels de valencia torts crusos......................44rs la 2º...............220Ll
Item: 11 dns. De seda crua torta passamá.........................a 39rs la 2º..............164Ll 2S.
Item: 36 dns, de seda fina negra.....................................a 50 rs la 2º.............180Ll.
Item: 125 dns. Seda fina diferents colors.........................a 57 rs la 2º..............716Ll 15S 6D.
Item: 31 dns. 3 de alducardes diferents colors..................a 45 rs la 2º...............141Ll.
Item: 12dns. Seda fina carnesina...................................a 17 rs la 2º ..............182Ll 4S.
Item: 234 dns. Seda fina en flech..................................a 33 rs la 2º...............772Ll 4S.
Item: 17 dns. Seda en tafatanets...................................a 6 rs la 2º..................102Ll.
Item: 124 dns tafetá a un cap, y de 4.............................a 12 rs la 2º................148Ll 8S.
Item: 33 dns, De cotxonilla.........................................a 8 Ll la 2º.................264Ll.
Item: 146 dns. De fils de or y plata..............................a 28rs la dna.................39Ll 4S.
Item: 36 dotsenas botons de fil de or, y plata de xupa......a 5 rs la dna.................18Ll 4S.
Item: 6 dotzenas botons de fil de plata, y or grosos.........a 20 rs la dna...............18Ll 4S.
Item: 12 dotzenas botons de seda negras grosos.............a 4 rs la dna...................4Ll 16S.
Item: 30 grosas botons de seda de xupar de diferents qualitats............................24Ll.
Item: 2 mantos del escomillas en pera.............................................................16Ll 5S.
Item: 50 de volet negra de 1 1/4 de ample......................a 5 rs la dna..................25Ll 5S.
Item: 100 parells mitges de estam de Inglaterra de homa de segona sort a 13 rs..130Ll.
Item: 17 parells mitges de homa primera sort...............a 23 rs ........................39Ll 2S.
Item: 7 parells mitges de homa de seda virolé...............a 45 rs quiscun.............31Ll 10S.
Item: 31 parells mitges de estam de Serdaña a la virolé a 10 rs.........................31Ll.
Item: 17 parells mitges de Olot curtas..........................a 5 rs quiscun...............8Ll 10S.
Item: 4 dotzenas mitges de llana.................................a 4 rs dotsena..............16Ll.
Item: 2 parells mitges de seda de Señora......................a 2º rs quiscun...............4Ll.
Item: 18 parells mitges de cotó...................................a 8 rs quiscun................7Ll 4S.
Item: 10º dns. Puntas de la Reyna..............................a 1S la dna....................5Ll 5S.
Item: 2Ll seda filada................................................a 15rs la dna................3Ll 5S.
Item: 11 bosas de tafetá per los cabells, 4 gorretas de seda, 4 parells de guants també de seda, y 2 dotzenas rets de seda............................................................................10Ll 5S.
Item: 12 rs flocadura de or, y plata vella......................................................16Ll 18S.
Item: 24 dnas domás color de perlas..........................a 4 rs la dotsena...........96Ll.
Item: 7 dns. De satina negras....................................a 130 rs .....................21Ll.
Item: 50 dns. Tafetá carmesí de mitg...........................a 4 S.........................10Ll.
Item: En casa lo torsedor de seda, y tintorer se han trovat 95 rs 20 sedas......a
34rs la dotsena......................................................................................323Ll 16S.
Item: Per uns arrendaments del Ilustre Capitol de Barcelona me finiren lo ultim dia de Abril 1709 y esta partida fou del ultim any...............................................................56Ll.
Item: Se ha trobat en diner comptats, detretas 184Ll 19S 9 que se pagá per les misas, y sepultura per dit difunt, restaren.................................................................3150Ll.
Item: Se trova tenir lo primer dia de Janer 1708 en la botiga y compañía Francesch Joval.....................................................................4400Ll.
Item: Per los beneficis del any 1707 apar de balans.........404Ll 3S 4D.............4804Ll 3S 4D.
Item: Dit dia en la botiga de Agustí Valldejulí....... .....2200Ll.
Item: Per los beneficis del any 1707 apar de balans........547Ll 10S 1D.......... 2747Ll 10S 1D.
Item: Per lo que se estima la casa del carrer Ampla......................................2140Ll.
Item: Per lo censal de la confraria dels forners............................................1100Ll.
Item: Per la porrata de dit den de 1707 a 29 Dezembre.....................................42Ll.
Item: Per lo que se estiman las casas, una al carrer den Jaume Giralt, y tres casetas del carrer den Graciamat..........................................................................................700Ll.
Item: Lo censal de Magí Casanovas passamaner de proprietat.......................225Ll.
Item: Pencions de dit sean agut de condonar...............................................
Item: Lo censal feya Matheu Brensí passamaner de proprietat........................110Ll.
Item: Per las pensions de dit se han agut de condonar.............................
Item: Se ha cobrat dels deutes se trovaren fins lo dia primer de Janer 1744......1658Ll 18S 7D.

21267Ll 6S 10D.

Per lo produit del que ha resultat del ancant del or, plata obrada, mobles y robas, que tot está ha continuat al inventari son......................................................................759Ll 10S 2D.

22026Ll 17S.
Importa lo pagat per Francisco Darrer com apar a la plana de avans...........4656Ll 5S.

17370Ll 12S.
Que detret lo ters que son........................................................................5790Ll 4S.

11580Ll 8S.
De lo sobre dita suma se deu de traurer 740Ll per lo que importa lo cavi de 37Ll penció de la casa del carrer Ample, per rahó de estar embagut ab las 2140Ll se vené dita casa..................................................................740Ll
Per las casas una al carrer den Jaume Giralt, y tres al carrer den Graciamat.........................................................700Ll..............................144Ll.

10140Ll.
Nota del que ha pagat Francisco Darrer passamaner, seguint la disposició del difunt Anton Darrer son pare, de despues de pres lo inventari, y es com segueix.
Primo, a Jaume Martí, o son procurador Agustí Valldejulí botiguer de tall, com a fianza que era dit difunt Anton Darrer per un cambi dexá de Francesch Rafel botiguer de Vilafranca com apar de apoca en poder de Joseph Vilamara notari als 4 de Janer 1709 son..............142Ll 16S.
A Anton Darrer mon germá per son llegat...................................................840Ll.
A Theresa Matas y Darrer ma germana per lo dot dexat a ella apar de apoca per Agustí Matas son marit en poder de Domingo Rojas notari...................................840Ll.
Per las caxas, robas, y vestits se gastá.........................................................350Ll.
Se gastá per entrar Maria Angela ma germana en religió al Convent de Caputxinas, a saber per 100 cortans de oli que constaren 140Ll y 80 de tela Imperial....................220Ll
Tinch pagat per sepultura y misas de la difunta Maria Darrer doncella ma germana apar dels recivos............................................................................................130Ll.
Tinch donat a Maria Darrer y Grau y antes Serra, y a Joan Serra son fill 250Ll a compta de las 300Ll que dita Maria y Joan tenían de credits a la heretat, y bens del difunt Anton Darrer mon pare coma par de la apoca en poder de Ramon Rojas notari als 31 Dezembre 1725.........................................................................................................250Ll.
Pagadas a Geltrudis Pujol y Darrer per son dot..............................................560Ll.
Pagadas per caxas, robas, y vestits per dita Gertrudis ma gernana......................400Ll.
Per lo dot de Anna Maria Darrer y Morera ma esposa...................................560Ll.
Per la fundació del aniversari ordená lo difunt Anton Darrer consta en poder de Joseph Rojas notari als 21 de Abril de 1744 son..............................................................36Ll.
Per los comptas del deutes, que devia lo difunt Anton Darrer quals pagá Francisco Darrer.....................................................................................................127Ll 9S.
Per la lluició del censal que feu al Pres. de Sant Agustí per lo mateix feya lo Señor Anton Darrer com a possessor de la casa del carrer den Jaume Giral son...................200Ll.

4656Ll 5S 6D.

Perço dit Anton Darrer firma apoca a las Señoras Anna Maria Miquel, y Darrer, Geronima Crest y Darrer, Mariangela Nadal y Darrer, Maria Francisca Ramoneda y Darrer, y Josepha Darrer doncella, absents de dita deu mil cent quaranta lliuras vuyt sous, y son per las rahons contengudas en lo sobre incertat paper de calcol, o estima. Lo modo de la paga de ditas deumil cent quaranta lliuras, es que aquellas reb ab diner comtant en presencia del notari y testimonis per mans de Joseph Miquel y Salas pagant per compta de ditas herecas, en testimoni del que firmá esta apoca.
Testes sunt Jacobus Blanch scriptor et Franciscus Termens plosephiae profesor Barcinonae degentes.
Paene me Antonio Comelles notari.