Saga Bacardí
01399
ESCRITURA DE CONVENIO SOBRE EL ARRIENDO ENTRE SOCIOS DEL ABASTO DE CARNE DE BARCELONA DEL AÑO 1745-46, ENTRE OTROS ANTON DARRER.


Die Mercury XXXI mensis Marty anno a Nativitate Domini MDCCXXXXV.
De y sobre las cosas avall escritas per y entre Anton Darrer botiguer de paños ciutadá de Barcelona altre dels arrendataris y caxer de la compañía del arrendament de la provisió y abast de las carns de la present ciutat per temps de un any que comensará a correr lo dia, o festa de Pasqua de Resurrecció proxim vinent mil setcents quaranta sis de dicha part, y Domingo Bonet, Agustí Bonet, Gabriel Riera pagesos, Ignasi Rius blanquer, y Guillem Balat carnicer ciutadans de Barcelona de part altre acerca la provisió y abast de las carns de bou, o vaca, y vadella que se necessitaran peor dita provisió durant tot lo temps de dit arrendament, son estat fets, y firmats los capitols, y pactes seguents.
Primerament: Dits Domingo Bonet y deme sobre anomenats se assumeixen y encarregan de apromtar tots los bous, vacas, y vadellas que se necessitaran per tota la dita provissió, y abast durant tot lo temps de dit arrendament, obligantse tenirpromptes en tot temps en lo escorxador de la present ciutat tots los que diariament se hauram de matar per cumplir dit Derrer y demes consocios seus ab la obligació tenen contreta ab lo Molt Ilustre Ajuntament de la present ciutat acerca la integra provisió de dita carn de bou, o vaca, y vadellas de la qual obligació estan plenament cerciorats per lectura, que de la tabba de dit arrendament han fet, axique si per falta de no cumplir ells en lo que de present se obligan en esdevingués, a dit Derrer y sos consocios patir algun dany, o haver de pagar algunas quantitats, li referan y esmenarán tot so, y quant será encontinent que llegitimament constará segons naturalesa de la indemnitat.
Item: Es pactat que si retornás en lo rpesent Principat en número que assas de vuyt mil homens lo exercit de Sa Magestat, que en tal cas dins quinse dias de permaneixer dit exercit dins lo rpesent Principat cessia la obligació de cumplir ab dita provisió dits Domongo Bonet y demes sobre nomenats, a que sobre se han obligat.
Item: Dit Anton Derrer convé y promet a dits Domingo Bonet, y demes sobre nomenats, que per lo preu, o valor de dits bous, vacas, y vadellas los donará y pagará es a saber per quiscuna lliura carnissera de bou, o vaca, a rahó dos sous y nou diners, y per quiscuna carnissera de las vadellas, a rahó quatre sous y sis diners moneda barcelonesa en continent de esser estat lo dit Bonet en los escorxadors de la prsent ciutat, quedant las despulles a favor de dit Darrer, com es costum. Y a mes del sobre dit preu, promet dit Darrer pagar a dit Domongo Bonet y demes sobre nomenats, per gratificació a la fi a dit arrendatari tres centas sinquanta lliuras, y a mes tinga obligació dit Darrer de pagar lo salari del passtor que residira a la Granota. Y en cas que durant dit arrendament cessació de la sobedita obligació dit Domingo Bonet, y demes sobrenomenats per causa del retornar en lo present Principat, lo exercit de Sa Magestat conforme está expressat, en lo capitol antecedent, que en tal cas dega disminuirse la sobredita gratificació, a proporció del temps faltará a cumplir de dit arrendament.
Item: Dit Domingo Bonet y demes sobrenomenats donan poder y facultat a Mariano Carrió passamaner ciutadá de Barcelona a rebrer y cobar de dit Anton Darrer las polisses del sobedit bestiar, y aixi mateix qualsevol quantitat que necessitassen de anticipació per la sobeita provisió. Prometent que passaran un compte a dit Señor Darrer, totas las quantitats que dit Carrió per compte de ells haurá rebut per anticipació ab las polissas del sobedit bestiar.
Et ideo mos dictae pates laudantes approbantes, ratificantes, et confirmantes supradicta capitula, et pacta, et omnia in illas, et qualibet corum contenta convenimus, et promittimus, una pars nostrum alteri ea attendere, cumplere, et observare, pro tu in ipsis et corum quolibet declarater, sine aliqua dilatione, et compensatione cumque salario procuratoris pro qualibet die intus presentem civitatem Barcinonae decem solidorum, et extra viginti solidorum ultra quos promitimus una parts nostrum alteri solvere omnes missiones, sumprrer, expensas, et damna facienda, et sustinenda pro praedictis, super quibus credatur, verbo aut solo jurammento ad quod deferri debeat. Et juro praemissis omnibus,et singulis attendendi, et complandis obligagionus una pars nostrarum alteri omnia, et singula bona et jura nostra, et cupeslibet nostrum, dictarum Dominici Bonet, Agustini Bonet, Gabrielis Ribera, Ignaty Rius et Guillermi Balat insolidum mobilia, et immobilia presentia, et futura, habita quae et habenda, etiam a jure privilegiata. Renuntiantes quantum ad haec nos dicti Dominicus Bonet, Augustinus Bonet, Gabriel Riera, Ignatius Rius et Guillermus Balat, benfiero novarum constitutionum, dividendarum et cedidarum actionum, et consuetudini Barcinonae loquenti de doubus, vel plusribus, insolidum se obligantibus, et omnes renuntiamus omni aly, et cuicumque legi, et juri nobis quoquomodo juvanti foroque nostro proprio, submitentes nos, et bona nostra foro perillistris Domino Pratoris Barcinonae, vel alterius cujusvis ofitialis, et tribunalis secularis tantum, cum facultate variandi juditium, et facimus, et firmamus scripturam terty, sub paena terty, in libris tertiorum curiae dicti Domini Praetori, vel alterius tribnalis et superioris secularis (tu praefertur) obligantes proinde una pars nostrum alteri personas nostras, et omnia, et singula bona et jura nostra praedicta, et cujuslibet nostrum dictorum Dominici Bonet, Augustini Bonet, Gabrielis Riera, Ignaty Rius, et Guillermi Balat insolidum mobilia, et immobilia presentia, et futura. Volentes quod per dictam terty sceriptura huic instro vel e converso nullum fiat praejuditium, novatio, seu derogatio ullomodo, imo possit qualibet pars nostrum uti ipsis ambabus cautionibus et obliggationibus, seu illa ex eis quam malverius. Haec igitur omnia facimus, pacissimus, et promittimus una pars nostrum alteri, et nobis ad invicem et vicissim, et ambae notario infro tu publicae personae proquibus intersit stipulanti. Actum tu supra.
Testes firmarum dictorum Dominici Bonet, Augustini Bonet, Gabrielis Riera, Ignaty Rius, et Guillermi Balat sunt Josephus Domenech aurifeo civis Barcinonae, et Josephus Prats criptor Barcinonae degens.
Testes vero firma dicti Antony Darrer.
Paene me Sebastiani Prats.