Saga Bacardí
01417
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE ANTONIO DARRER Y ROJAS.


Die decima mensis July anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagessimo primo Barcinona.
In Dei nomine amen. Jo Anton Darrer botiguer de tall, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Anton Darrer passamaner, ciutadá de dita ciutat, y de Mariangela Darrer y Rojas, conjuges defunts, estant constituit en una malaltia vital, de la qual themo morir, si ve ab tot mon bon enteniment, sana e integra memoria, y ferma paraula, volent disposar de tots mos bens, fas, y odren lo present meu testament. En y ab lo qual elegesch marmesor,s y del present meu testament executors a Anton Darrer y Rigal, Miquel Darrer y Rigal fills meus. Agustí Matas daguer, ciutadá de Barcelona Theresa Matas y Darrer cuñat y germana meus, la Señora Francisca Girona y Rigalt muller de Joan Girona argenter, cuñada mia, Joseph Miquel y Salas botiguer de tall, Francisco Oliver comerciant, y Joseph Romañá botiguer de telas, tots ciutadans de Barcelona nebots, y cuñats meus, respective, als quals, y a la major part de aquells, dono ple poder de cumplir y executar la present mia testamentaria disposició, conforme trobaran per mi aball escrit, y ordenat.
Primerament y abans de totas cosas: Vull y man, que tots los deutes, que lo dia de la mia mort jo deuré sian pagats, y totas las injurias a restitució de las quals jo seré tingut, y obligat, sian satisfetas de mos bens breument, simpement, sumariament y de pla, si y segonts, que los tals deutes, e injurias, millor amostrar, y provar se podran per testimonis, albarants, o altres legitimas provas, la sola veritat del fet adtesa, a coneguda de dits marmesors meus.
Elegesch la sepultura, a mon cadaver fahedora en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y en lo vas de la dita Señora Francisca Girona y Rigalt, la qual vull sem sia feta general de beneficiat.
Item: Vull y man, que per salut, y repos de la mia anima, sem fasen dir, y selebrar setcentas misas resadas de charitat sis sous quiscuna, a saber: Cent en dita Parroquial Iglesia de Sancta Maria del Mar; Cent en la Iglesia del Serafich P.Sant Francesch; Cent en la Iglesia de la Casa de la Congregació de la missió de la present ciutat; Vint y sinch en la Iglesia de Sant Sevastiá; Vint y sinch en la Capella y Altar de Nostra Señora dels Dolors del Convent de P.P. Servitas; y las restants, a disposició de dits marmessors meus.
Item. Deix y llego als Ospitals General de Sancta Creu, de nostra Señora de Misericordia, y de Pobres Infants, dotse lliuras barcelonesas, a quiscun de ells, per una vegada tantsolament, per subvenció dels pobres de dits Sants Hospitals.
Item: Deix y llego, a dit Miquel Darrer y Rigal fill meu, en paga y satisfacció de tots drets de llegitima paterna, y materna, y altres qualsevols que pogués pretendrer, axi tant en ma heretat y bens, com y també, en la de la difunta Anna Darrer y Rigalt, mare sua, quatre mil y sinch centas lliuras barcelonesas. De las quals, venint lo cas de arribar en edad de poder testar, puga fer, y disposar, a totas sas voluntats liberament fahedoras.
Item: Deix, y llego, a Ana Maria Ramos, criada que vuy es de ma casa, per una vegada tansolament vint y sinch lliuras barcelonesas, las quals, vull li sia donadas, y satisfetas, sempre, y quant vinga lo cas de pendrer estat, y no altrament.
Tots los altres empero bens meus mobles, e immobles, haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, ahont se vulla que sian, y que, a mi, me pertanuen, y pertanueran ara. Y en lo esdevenidor, en qualsevol part del mon, per qualsevols rahons, drets, titols, y causas. Deix, y atorch al dit Anton Darrer y Rigalt fill comú a mi y a dita Anna Darrer y Rigalt, muller mia, instituhint lo dit Anton Fill meu, a mi hereu meu unicersal, si lo die de mon obit viurá, y a mi hereu meu esser voldrá. Peró si lo die de mon obit, no viurá, o viurá, emperó, a mi hereu neu no será, perque no voldrá, o no podrá, o ma mi hereu meu será, pero morirá, quant que quant sens fills legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tals casos, y quiscun de aquells a ell substituesch, y hereu meu universal fas, e instituesch, al dit Miquel Darrer, y Rigal altre fill meu, a totas sas voluntats liberament fahedoras. Y declarant mes avant la mia voluntat, es. Que sempre, y quant que los dits Anton y Miquel Darrer y Rigalt fills meus, morissen (lo que Deu no permetia) antes de tenir la edad completa de vint anys, sens deixar successió de fills, un o molts legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas, a ells, y al altre de ells substituesch y hereva mia universal fas, e instituesch a Theresa Matas y Darrer germana mia, a totas sas voluntats liberament fahedoras. Y prego, a dits mos fills, que per lo bon assert en totas sas cosas, prengan los consells dels sobre anomenats marmessors meus, a qui axi mateix suplico induescan, y encaninen a aquells, en aquell modo, y forma, que millor los apareixerá, com axi ho espero, y quedo confiat.
Revocant, cassant, y anullant ab aquest meu darrer testament, tots, y qualsevols altres testaments, y ultimas voluntats, per mi fets, y fetas en poder de qualsevols notaris, encaraque en aquells, y aquellas hi hagues qualsevols paraulas derogatorias, y altres. De las quals ab aquest meu testament, se hagues de fer expressa menció, per quant de aquells y aquellas me penit, y vull que aquest prevalga a tots los altres.
E aquesta es la mia ultima ay darrera voluntat, la qual vull, que valega y valer puga per dret de testament, o per aquella especie de ultima vuluntat, que millor de dret valer, y tenir podrá. De la qual lo obit meu seguit, vull en sien fetas, y dictadas tantas copias, quantas demanadas, en serán per los hereus, llegataris, y altres de qui será interes. Fet y firmat fou lo present meu testament en la present ciutat de Barcelona y en las casas de la mia propria habitació, situadas en lo carrer dels Cambis, vuy disapte, que contam als deu de Juliol any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist de mil setcents cinquanta y un. Seny+al de mi Anton Darrer testador demunt dit, qui lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia lloho, aprobo, ratifico, y confirmo.
Testimonis cridats y per boca propria de dit testador pregats, a la firma del present meu testament, son Geronim Magarola y Joan Boix jovens botiguers de tall habitants en Barcelona.

En la ciutat de Barcelona, als deu dias del mes de Juny del any del Naxament de Nostre Señor Deu Jesuchrist de mil setcents, sinquanta y sis. Mort ja dit testador, y son cadaver sepultat. Constituhit personalment jo lo notari avall escrit en la casa de la propria habitació de dit testador que es sita en la present ciutat, y carrer vulgarment dit dels Cambis, y present per testimonis los avall escrits, jo lo dit e infrascrit notari traguí lo sobre antecedent testament, y aquell vist per dit Anton Darrer hereu dalt nomenat, requiró a mi lo dit y avall escrit notari llegít y publicat, ha requirit a mi dit notari que llevas acte de la present publicació, que fou fet en la ciutat de Barcelona en lo dia, mes y any sobre referits, essent presents per testimonis lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat de la present ciutat, y Joseph Arch jove botiguer en la present ciutat habitants per ditas cosas pregats, y cridats.
Anton Darrer y Rigalt.
Present jo Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de la present ciutat, com a substitut de Joseph Rojas notari publich de número de Barcelona que fas fe coneixer dit requirint qui firma de ma propria.