Saga Bacardí
01431
ESCRITURA DE CREACION DE CENSAL HACIA MIGUEL, POR SU HERMANO ANTONIO DARRER Y RIGALT 2.


Sia notiro com jo Anton Darrer y Rigalt comerciant ciutadá de Barcelona. Per pagar y satisfer a Miquel Darrer y Rigalt clergue en dita ciutat residint germá meu tres mil siscentas lliuras moneda Barcelonesa, a cumpliment de tres mil vuyt centas lliuras, y estas a bon compte de quatre mil sinch lliuras de la matexa moneda, que son semblants, que Anton Darrer botiguer de tall ciutadá de Barcelona nostre pare, lin deixá, y llegá ab son ultim y valido testament, que feu, y firmá en poder de Joseph Rojas notari publich de número de Barcelona, als deu días del mes de Juriol del any mil setcents sinquanta hu, en paga y satisfacció de sal legitima paterna y materna, y demes drets que li poguessen competir en los bens de dit Anton Darrer, y de Anna Maria Darrer y Rigalt nostres pares, necessito de la quantitat avall escrita. Per lo tant de mon grat, y certa sciencia. Per mi, y mos hereus y successors vench a dits Miquel Darrer y Rigalt garmá meu, en dita ciutat de Barcelona residint, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament ab pacte emperó de redimir cent viyt lliuras moneda barcelonesa annualment havederas, y cobradoras de mi, y mos bens baix generalment obligats del dia present a un any, y aixis consecutivament tots anys en semblant dia. Prometent la annua penció de dit censal franca de tots gastos aportarla a mos propris gastos, dins la casa de dit comprador, y dels seus, o ahont ell, y los seus voldrán, com sia dins lo present Principat de Catalunya, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora vint, modeda barcelonesa, ab restitució, y esmena de tots danys, y gastos dels quals vol que lo mencionat comprador, y los seus mediant creguts de sa simple paraula, o jurament tantsolament, sens altre genero de proba. Lo preu del present censal es tres mil siscentas lliuras moneda barcelonesa, a rahó de tres paer cent. Lo qual preu en virtut de facultat, que ab lo present dono y concedesch a dit comprador se retindreá per semblant quantitat, que lin tinch de donar, y pagar per las causas, y rahons sobre expressadas. Volent y concentint que los drets y accions, y demes preeminencias, y prerrogativas a ell pertanyents per rahó de las llegitimas, y demes drets feudals quals sobre sen fa menció sian, y quedian a dit comprador, saovos, e illesis, a effecte de fensant lo present censal y altrament per lo cas de evicció y renunciant a la excepció de no ser dit preu rebut, y a altre qualsevol dret, que afavorirme puga. Prometo a dit comprador, que lo present censal ab sos accessoris li faré tenir, y percibir, y li estaré de firma y legal evicció, ab restitució y esmena de tots danys y gastos, estipulats, segons estil. Y per cumplir ditas cosas ne obligo tots mos bens mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley o dret, que afacorir me puga, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per pacte a mon propri for, submetentme jo, y mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, y de qualsevol alter tribunal secular tantsolament. Renunciant a la lley si convenerit tansolament, renunciant a la lleu y vonvenerit fide jurisdirtione ómnium judicum, et juri revocandi romum, ab facultat de variar lo judici, fent, y firmant escriptura de ters en los llibres dels terços en la curia de dit Illustre Señor Corregidor, y de altre qualsevol superior predit. Per lo que obligo mos bens tantsolament, per pacte aixis convingut entre ditas parts, mobles, e immobles presents y esdevenidors. Y per major firmesa de ditas cosas juro a Deu nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit contra las preditas cosas no contrafer en nongun temps per ninguna causa, o rahó. En testimoni de las quals cosas firmo la present escriptura en la ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Setembre, any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta vuyt. Essrnt presents per testimonis los avall nomenadors.

Item: Jo dit Anton Darrer y Rigalt venedor predit. De mon grat, y certa sciencia firmo apocha a dit Miquel Darrer y Rigalt, present d editas tres mil siscentas lliuras moneda Barcelonesa quedan lo preu del censal per mi sobrevenut. Lo modo de la paga de ditas tres mil siscentas lliuras, es que aquellas en virtut de facultat per mi donada a dit compdador, se las resti per las rahóns en dit censal expressadas. Y renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret firmo la present apoca en dita ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobre dits, essent presents per testimonis los avall nomenadors.

Item: Jo dit Anton Darrer y Rigalt venedor predit. Per firma, valida, y solemne estipulació, ab la pena, y jurament infrit roborada. De mon grat y certa sciencia convinch y prometo a dit Miquel Darrer y Rigalt present, que dins lo termini de tres anys maxims del dia present en avant comptadors o después senspre que ell, y los seus soldran milloraré las obligacions de dit censal, per la major seguretat de aquell, donant alguna especial hipotheca de cosa immoble, bona y segura, junt ab sos instruments firmats per rahó de Señoria, en cas que dita especial hipotheca sia feudal, o hipothecaria, o dos, o mes fincas, a coneguda de dit comprador, y aixis creus. Lo que no cumplint vull incidir en la pena de semblants tres mil siscentas lliuras, a las horas aplicadoras per lluhicio de dit censal, pagant primerament las pencions y porratas de dit censal, junt ab los gastos. Tot lo que prometo cumplir sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, dins Barcelona deu sous, y fora vint ab restitució y esmena de tots danys, y gastos estipulats segons estil. Per lo que ne obligo los mateixos bens sobre obligats, ab las mateixas renuncias, insubmissions de for, escriptura de ters, obligació de bens, per pacte aixis convingut, y jurament tot en lo sobredit censal llargament expressat, que vull tenir aquí per repetit. En testimoni de las quals cosas firmo la present escriptura en la ciutat de Barcelona dia, mes y any sobredits, essent presents per testimonis Silvestre Delsos gorrater, y Rael Torres jove botiguer ciutadans de dita ciutat, per estas cosas cridats.
Antion Darrer y Rigalt,
Present jo Ramon Font y Alier notari publicy u altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de la present ciutat, com a substitut y per indisposició de Joseph Font y Vidal notari public y altre dels escrivans jurats de dita curia mon pare, que fas fe coneixer dit firmant que ha firmat de ma propria.