Saga Bacardí
01432
ESCRITURA DE NOTIFICACION DE INSOLUTUNDACION HACIA EL VICARIATO, POR MIGUEL DARRER Y RIGALT.


Sia notiro com jo Joseph Gallo porter ------
Sant Miquel Archangel en la Capella del Palau Episcopal de la referida ciutat instituí, y fundat una intima d epartida mediant la pia de aquella que se li dirigí, y per sa ausencia entregada a un alguacul de la casa de D. Joseph Chrihilles situada en lo carrer de Moncada de la present ciutat, en la qual insima dit D. Ignasi Andreu entre las dos, y tres de la tarde, la qual intima es del thenor seguent.
Intimeu y notificau al Rnt. Dr. Ignasi Andreu Pbre. en la present ciutat de Barcelona residint, com a obtentor del personat, baix invocació de Sant Mqiuel Archangel en la Capella del Palacio Episcopal de la mateixa ciutat instituhit y fundat, que lo dia present, y avall escrit, ab intervenció de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de dita ciutat de Barcelona, en lo arxiu de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de dita ciutat se li es estada feta una partida ab solta per lo avall instant del thenor seguent.

Deu Anton Darrer y Rigalt comerciant ciutadá de Barcelona que per ell dixem al Rnt. Dr. Ignasi Andreu Pbre. en la present ciutat residint com a obtentor del personat baix invocació de Sant Miquel Archangel en la Capella del palacio Episcopal de la present ciutat instruhit y fundat la quantitat avall escrita. Dix son ço es dos centas lliuras per lluhició y quitació de aquell censal de preu, y proprietat semblant quantitat., y pensió sis lliuras per dit Anton Darrer venut, y creat a favor de Miquel Darrer y Rigalt clergue son germá ab acte rebut en poder de Joseph Font y Vidal notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de la present ciutat als setse Juliol prop passat y las restants tres mil siscentas lliuras en lluhició, y quitació de aquell altre censal de preu y proprietat semblant quantitat, y penció cent vuyt lliuras per lo mateix Anton Darrer venut y creat a favor del referit Miquel Sarrer clergue, ab altre acte rebut en poder del dit Joseph Font y Vidal notari public als sinch días del corrent mes de Setembre. Del qual censal de dos centas lliuras fou dotat lo sobredit personat, bais invocació de Sant Miquel, per lo mateix Miquel Darrer clergue instituhit y fundat en actes de la curia del Vicariat ecclesiastich de la present ciutat als vint y hu de dit mes de Juliol prop passat, y en aument del mateix personat fou insolutundonat lo altre censal de preu tres mil y siscentas lliuras per lo referit Miquel Darrer clergue ab altre acte rebut en actes en dita curia del Vicariat Ecclesiastich als sinch de dit corrent mes de Setembre, qual personat fose permutat per lo matex Miquel Darrer, ab lo Benefici, baix invocació de Sant Simeon en la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat instituhit, y jundat del qual era obtentor lo referit Dr. Ignasi Andreu, com de dita permuta consta ab altre acte rebut en actes de la mateixa curia del Vicariat Ecclesiastich als ose del dit corrent mes de Setembre, son tres mil vuiit centas lliuras
Las quals sien soltas quant Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats del la curia real ordinaria de la present ciutat ho dirá.
La qual intima se fa a instancia de dit Anton Darrer y Rigalt dall en Barcelona als divuit días del mes de Setembre any de mil setcents sinquanta vuyt.

De tot lo que lo referit porter me ha requirit llevas la present publica escriptura la que fou feta en la ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Setembre any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta vuyt. Essent presents per testimonis Thomas Ferrer y Torra ciutadá honrat de Gerona, en Barcelona domiciliat, y Miquel Mestre porter del la curia del Illustre Señor Corregidot de la mateixa ciutat. Y lo dit porter conegut de mi lo infrit notari ho ha firmat.
Joseph Gallo portero.
Present jo Ramon Font y Alier notari publicu y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de la present ciutat, com a substitut y per indisposició de Joseph Font y Vidal notari publich y altre dels escrivans jurats de dita curia mon pare.