Saga Bacardí
01441
ESCRITURA DE NOMBRAMIENTO DE ACREEDORES Y ADMINISTRADORES DE ANTONIO DARRER Y RIGAL.


En nom de Deu, sia amen. Las parts avall escritas, de son grat y espontanea voluntat confessan, y regoneixen la una part a la altre perpetuament, de las pretensions avall escritas, y mencionadas,s e ha fet, firmat y jurat la transacció y concordia seguent.
Com lo Señor Anton Darrer y Rigalt mercader, ciutadá de la present ciutat, per sa adversa fortuna, se troba gravat de molts acrehedors de crescudas quantitats, y havent entrat en una serie, y diligent especulació de tots sos havers, com y del import eo de las quantitats degudas als dits sos acrehedors, combinats tots los dits sos havers, ab los debits, no arriban dits sos havers de molt a poder satisfer los dits debits, per importar estos la crescuda quantitat de trenta y tres mil sinch centas quaranta y una lliuras set sous y set diners, com mes llargament consta, y es de veurer del memorial dels dits Señors acrehedors, en lo qual los noms y cognoms de aquells son individuats, com y las quantitats, que a cada un de aquells respective se está devent, qual memorial es del tenor seguent.=
Memorial dels Señors acrehedors del Señor Anton Darrer y Rigal.
Joseph Casas marcader en set mil doscentas sinquanta nou lliuras quinse sous y sis diners........................................................................................................7259Ll 15S 6D.
Andreu Martorell comerciant en set mil siscentas quaranta sinch lliuras, deu sous y tres diners........................................................................................................7645Ll 10S 3D.
Bernat Bartrina en tres mil cent sinch lliuras..........................................3105Ll.
Salvador Coll valer, en mil sinch centas quaranta sinch lliuras..............1545Ll.
Joan Puget comerciant, en dos mil vuyt centas xexanta sinch, sis sous y vuyt diners.........................................................................................................2865Ll 6S 8D.
Francesch Ferran notari en mil quatrecentas trenta sis lliuras quatre sous y un diner...........................................................................................................1436Ll 4S
D.Alexandro Lecocq sinch mil cent xexanta dos lliuras dotse sous y nou diners.........................................................................................................5162Ll 12S 9D.
Joseph Buigas candeler de cera en dos mil vuyt centas diset lliuras vuyt sous quatre diners.........................................................................................................2817Ll 8S 4D.
Joseph Creus notari causidich en sinch centas quatre lliuras, deu sous...504Ll 10S.
Silvestre Vives y Vidal en mil doscentas lliuras........................................1200Ll.
Y havent dit Señor Anton Darrer evidentment vist, y compres la imposibilitat de poder satisfer, promtament als dits sos Señors acrehedors, li ha donat motiu, a procurat medi ab lo qual pogués alomenos satisferlos dins lo termini de algun espay de temps. Qual fi, no pot lograrse sens que ab la major promptitut dits Señors acrehedors, convingan a firmar una transacció y concordia, y concedescan al referit Señor Anton Darrer alguns anys de temps, a fi e poder cobrar dis sos respective credits, y a no ser aixi, ab la dilació del temps patirian molta deterioració, y menoscabo los ens de dit Señor Anton Darrer, y se seguiria major imposibilitació per poderlas satisfer als dits Señorea crehedors. Perço lo referit Señor Anton Darrer per medi de bonar y bon intencionadas personas manifesta, y proposa als dits Señors acrehedors lo estat en que se encontraba, y que encara que promptament no podía satisferlos pero que abg p.azes competents y rahonables procuradia en donar satisfaccion a dits sos respective credits fent redinencia als dits Señors acrehedors que dit Señor Anton Darrer no es libre de disposar dels bens, que4 actualment te per haver dits bens estat del difunt Anton Darrer y Rojas botiguer de paños de la present ciudad son pare, y trobarse hereu gravat de aquell instituhit, ab son ultim testament, que feu en poder del Dr. Josep Rojas notari publich de número de número de Barcelona als deu dias del mes de Juliol de mil setcents cinquanta hu, y aixi no pot alienar cosa alguna de sa heretat y bens, encaraque volgues a fi de satisfer als dits sos acrehedors, a mes perque en los dits bens te la accion hipothecaria la Señora Maria Magdalena Darrer y Pujol muller del referit Señor Anton Darrer y Rigal per la quantitat de quatre mil y sinch centas lliuras moneda barceloensa peor son adot y creix y aixis havent dits Señores acrehedors de cobrar sos respective credits per vias juridicas, se seguiria que no podrian cobrar la major part de aquells, y imposibilitarian al dit Señor Anton Darrer y Rigalt en tanta manera, de que no en lo venider podria satisferlos cosa alguna. Y havent los dits Aseñores acrehedors ab molta reflexió mirat y discorregut tot lo sobre referit, y havent evidentment vist de que dit Señor Anton Darrer y Rigal, al present se troba imposibilitat de satisferlos son respective credit, en atenció de que conbinats los debits ab los credits de dit Señor Anton Darrer se veu, y experimenta de que los dits deits excedeixen en molt als credits de dit Señor Darrer, y que antes los dits Señores acrehedors no podrian lobrar la entera satisfaccio de sos respective credits haurian de pasar molts añs, y a fi de poder los dits Señros acrehedors lobrar la entera satisfacció de dits sos respective credits ab mes brevedat los dits Señors acrehedors proposaren al dit Señor Anton Darrer y Rigalt, eo a las personas que per part de dit Señor Darrer havia mediat per la present transacció y concordia, que procurás medi eficas peraque poguesen cobrar dits sos respective credits dins lo termini de tres anys proxims, y que los donas personas a coneguda de dits Señors acrehedors, y que si volguesen per dit Señor Anton Darrer y Rigalt en satisfer dits sos credits, que librement condonarian quince per cent quiscun de sos respective credit, y que baix esta intellibencia formarian luego una amigable composició, o concordia. A la qual proposició, y offerta se respongué per part del dit Señor Anton Darrer y Rigal, que son desitg no era altre que poder satisferlos tots sos credits, y que peraque poguesen lograr, ab vrevedat la satisfacció de aquells donaria personas en grau de parentela, qui se constituhiran principals obligats, per ell dit Señor Anton Darrer y se obligaran en satisfer a dits Señors acrehedors sos respective credit dins lo termini dels referits tres añs proxims, su, y con avall en los infris capitols se expressará en los quals los noms, y cognoms de ditas personas se individuaran. Y expresament los dits Señors acrehedors lo milt, que desityja dit Señor Anton Darrer y Rigalt satisferlos, y remanen noticiosos de las personas a grau de parentela de dit Señor Anton Darrer y Rigalt, que se constituiran per ell principals obligats, y que lo fi de ells sols es en cobrar sos respective credits, lo que sería difficil conseguir per vias juridicas, y lo madi mes facil per via de una transacció y concodria, pues que, a haversed e formar una causa de concurs de acrehedors suposat cobrassen sos respective credits seria ab molta dilació, gastos y molestias que de si portan los plets, y a fi de evitar aquells, y las contingencias de dits plets, y del favorable exit de las sentencias, han volgut, a be en firmarse la present transacció, y concordia per y entre dit Señor Anton Darrer y Rigal de una, y dits Señros acrehedors de part altre, ab los pactes avall escrits, y seguents.
Primerament: Es pactat, convingut y concordat, que per quant los Señors Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, Caetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, Agustí Matas daguer, Joan Pau Gispert mercader, Miquel Girona y Rigalt mercader, Francisco Pujol y Pujol, adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Custó apothecari, tots ciutadans de la present ciutat, ab altre capitol junts se constituhiran principals pagadors, per dit Señor Anton Darrer y Rigal, y se obligaran en satisfer als dits sos Señors acrehedors la quantitat de vint, y vuyt mil sinch centas deu lliuras tres sous y quatre diners, que importa lo total de sos credits, rebaixats los quinse per cent, que ab altre capitol librement condonaran. Que perço dit Señor Anton Darrer y Rigalt hage de renunciar, y cedir com ab tenor del present capitol. De son grat y espontanea voluntat dona, renuncia, cedeix, y transfereix a favor dels expressats Señors Dr. Llorens Pujol Pbre. Caetana Pujol y Pujol, Joseph Pujol y Pujol, Agustó Matas, Joan Pau Guispert, Miquel Girona, Francisco Pujol y Pujol, Francisco Clará y Pau Anton Custó, presents tots sos bens aixi mobles com immobles, que dit Señor Anton Darrer y Rigalt, te y posseheix en qualsevol part del mon per qualsevol causa, titol, o rahó com y tots los drets, y accions, que a ell en los sobre dits sos bens li competeixen, y pugan competir, y espectar fins, y atant de esser totalment satisfets los dits sos acrehedors y de estar ja fora de obligació los dits Señors a favor dels quals se fa la present renuncia, y cessia, y que en altre capitol se constituhiran principals obligats, que será per lo espay de tres anys, o lo temps sie menester. Quals renuncian, y cessió fa, y fer enten aixis com millopr dit y entedrer se pot en virut dels quals drets credits pugan los dits Señors a favor dels quals, es la present cessió pendrer y encarregarse ttos los sobredis bens, credits y de aquells satisfer als dits sos Señors acrehedors la sobre dita quantitat de vint y vuyt mil sinch centas deu lliuras tres sous, y quatre diners, que importa los vuytanta sinch per cent de sos respective credits, ab lo modo y forma que ab altre capitol de promessa se expressará. Y si per la satisfacció de las ditas quantitats, per ell degudas será necessari lo haver de vendrer, o en altra manera alienar aixi en part, com en tot los sobre dits bens, credits, o be sobre aquells pendrar qualsevols quantitats a censal, si y com millor los aparega, y convinga, y que per dit effecte pugan dits Señors fer, y firmar qualsevols escripturas de venda, o alienacions aixi perpetuament com a carta de gracia, vendrer y crear qualsevols censals ab totas las clausulas, que se requirescan segons la naturalesa de las tals vendas o alienacions. Prometent en son nom entregar pocessió de las cosas venudas, o que los compradors de sa propria autoritat se la pugan pendrer, prometrer la evicció, baix la obligacio, e hipotheca de tots sos bens, mobles e immobles, presents y veniders, ab las renuncias de dret necessarias, y en semblant acte, posar acostumadas, y en especial en quant a las vendas de dits actes de censal, y altres actes de obligació, ab la renuncia de propri for submeten al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciudad de Barcelona, y altre qualsevol superior ab facultat de veriarlo judici, y fer y firmar escriptura de ters en los llibres dels tersos, de las curias de dit Ilustre Señor Corregidor, o superior predits. Prometer la millora dels dits censals dins lo termini que millor los apareixerá, baix las penas a dits Señors ben vistas, y de las mateixas obligacions, sobre expressadas, y los preus de ditas vendas, o censals delegar, y de aquells firmar qualsevols, apocas, y altres qualsevols cautelas y fer tot lo demes que ell dit Señor Anton Darrer y Rigalt antes de la present renuncia, y cessió fer podría, constituhintlo son procurador, con en cosa propria, ab clausula de intima, y altres necessarias. Prometent, y jurant corporalment y solemne a Nostre Señor Deu Jesuchrist, y a sos Sants quatre Evangelis, en ma, y poder del notari avall escrit no sols totas las sobre ditas cosas, sino també tot lo, que per dits Señores (a favor dels quals es la dita cessió) será fet y executat tenir, per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer no venir per qualsevol causa, o rahó. Renunciant, a qualsevol dret y lley que valer, y afavorir li puga, llargament.
Item: Es estat pactat, convingut y concordat, que per quant lo dit Señor Anton Darrer y Rigalt, ab lo antecedent capitol ha fet cessió de tots sos bens, com mes llargament en aquell se expressa, que perço los referits a Señors Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, Caetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, Joseph Pujol y Pujol, ciudadá Honrat de Barcelona, Agustí Matas daguer, Joan Pau Gispert mercader, y Miquel Girona y Rigalt mercader , Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Custó apothecari tots ciutadans de la present ciutat, constituhintse junts principals debitors, y pagadors per lo referit Anton Darrer y Rigalt hagen de prometrer, com ab tenor del present capitol. De son grat y espontanea voluntat prometen pagar y satisfer als dits Señors acrehedors del dit Señor Anton Darrer, y Rigal presents la dita quantitat de vint y vuyt mil sinch centas deu lliuras tres sous, y quatre diners, que son vuytanta sinch per cent de son respective credit, y en esta forma es a saber dins lo termini de tres añs del dia present en avant comptadors, y ab sis iguals pagas, comensant a fer la primera paga del dia present a sis mesos, la segona del dia present a un any, y aixi consecutivament los demes. Lo que prometen atendrer, y cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salaride procurador dins Barcelona deu, y fora vint sous barcelonesos, ab restitució, y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que en obligan per junt, et non insolidum tots sos respective bens, mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a qualsevols dret, y lley, que valer y afavorir los puga, y dit Rnt. Dr. Llorens Pujol, renuncia al privilegi clerical tonsura, y a son recuts, y a totas las momicions, que se concedeixen als clergues, y tonsurats, y tots renuncian a qualsevol dret y lley, que valer y afavorir los puga, y per pacte renuncian a son propri for, submetentse ell, y sos bens es a saber, dit Rnt. Señor Dr. Llorens Pujol al for de la Rnt. Camara Apostolica de Nostre Santissim Papa y de qualsevols Ilustrisims Señors Bisbes, y de sas curias, y de altres qualsevols officials ecclesiastichs ab facultat de variar lo judici, firmant escriptura de ters ab obligació cameral ab aplicació de censuras, y demes penas constitució de procurador per frimar dita obligació a qualsevol official de ditas curias, ab promesad e tenir per ferm, y agradable, tot lo que será executat y demes clausulas, segons la forma de la obligació cameral. Y los referits Señors dalt obligats se submeten al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat de Barcelona, o altre qualsevol tribunal, y superior secular tant solament, ab facultat de variar lo judici fent, y firmant escriptura de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustrisim Señor Corregidor, o de altre superior previngut tots sos respective bens tantsolament junts, y no insolidum mobles, e immobles, presents y veniders. Prometent contra las ditas cosas no ferni venir per qualsevol causa o rahó.
Item: Es pactat, convingut y concordat, que la Señora Maria Magdalena Darrer y Pujol, y lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigal Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de San Just y Sant Pastor de la present ciutat, muller y germá respective del dit Señor Anton Darrer y Rigal, atenent que la dita Señora Maria Magdalena Darrer y Pujol per son dot, creix y demes credits dotals, que te, y li espectan en la universal heretat, y bens de dit Señor Anton Darrer y Rigalt, son marit en virtut de la constitució general de Cathaluña que comensa Hac Nostra, tindria la antelació a tots los dits Señors acrehedors aixi sobre los bens mobles com y en los immobles, efectes, y altres credits del referit son marit. Y que lo referit Rnt. Señor Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. No sols per los drets de legitima paterna, y materna, suplement de aquellas, part y pocrió del creix, aument, o donació per noces, a son favor estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de sos pares a ell espectants en la dita universal heretat, y bens del referit Señor Anton Darrer, y Rigal son germá per haver aquells estat del difunt Anton Darrer y Rojas son pare, sino també per venir cridat hereu de la universal heretat, y bens que foren de dit difunt Anton Darrer y Rojas, son pare substituhit ab son ultim, y valido testament dalt en lo preludi de la present concordia calendat tindria també la antela a dits Señors acrehedors del referit son germá. Pero no obstant tot lo referit consicerant lo molt benefici, que lo referit son marit y germá respective logra per medi de la present concodria. Que perço hagen de renunciar cedir y transferir ab tenor del present capitul. De son grat y espontanea voluntat afirmant la dita Señora magdalena en virtud del jurament avall escrit esser menor de vint y sinch anys major emperó de vint y dos, renuncian, deceixen, transfereixen, y transportan a favor dels sobre referits senyors Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Caetana Pujol y Pujol, viuda, Joseph Pujol y Pujol, Agustí Matas, Joan Pau Gispert, Miquel Girona, Francisco Pujol y Pujol, Francisco Clará y Pau Anton Custó presents, no sols tots los drets, y accions a ells dits Señors Maria Magdalena Darrer y Pujol, y D. Miquel Darrer y Rigal Pbre. Y al altre de ells assolas competents, y que competir los pugan, tant per las ditas com per altres qualsevols causas, y rahons aixi en la universal heretat, y bens de dit son marit y gerná respective, com, y en la universal heretat, y bens que foren del refferit Anton Darrer y Rojas, son sogre y pare resepctive, com y tota antelació y prrioritat en dits respective bens competents a fi que no obstant los referits credits tenen, y los espectan en los bens del dit son marit y germá respective, pugan satisfer als sobre dits sos Señors acrehedors. Qual renuncia, y causa, fan y entenen aixi com millor dir entendrer se pot, en virtut dels quals drets cedits pugan pendrer, y encarregarse tots los bens de dit Señor Anton Darrer y Rigal, son marit, y germá respective, y de aquells satisger dits sos Señors acrehedors, totas las quantitats, que sels está devent, si y en lo modo, y forma que dalt en altre capitol queda expresat. Y si per la satisfacció de las quantitats a dits Señors acrehedors degudas será necessari lo vendrer, o en altre manera alienar aixi en part com en tot a carta de gracia, o perpetuament tots los dits bens del refferit son marit, y germá respective, y foren de dit diffunt Anton Darrer y Rojas son sogre, y pare respective, o part de aquells, o be será necessari saber dits bens lo pendrer differents quantitats a for de censal, si y com millor los aparega, y judiquian convenient, pugan dits Señors a favor dels quals se fa la present renuncia, y cessió vendrer o en altra manera alienar tots los sobredits bens del refferit Señor Anton Darrer, y Rigal son marit y germá respective, en y tots los bens que foren de dit diffunt Anton Darrer y Rojas, eo part de aquells, y sobre los mateixos bens pendrer qualsevols quantitats a for de censal en res obstant los credits, dotals competents a la reffedita Señora Maria Magdalena Darrer y Pujol, y los drets competents a dit D. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Aixi per qualsevols drets de legitima paterna y materna, part y porció del creix, aument o donació per noce, a ell competent, y a son favor estipulat en lo contracte del matrimoni de dit Anton Darrer y Rojas y de Anna Maria Darrer y Rigalt sos pares, com y per rahó del fideicomis o substitució a son favor feta per la referits diffunts Anton Darrer, y Rojas son pare ab lo sobre son calendat testament. Y per dit effecte pugan dits Señors fer, y firmar qualsevols escripturas de venda, alienacions aixi perpetuament com a carta de gracia, vendrer, y crear qualsevols censals, prometer la millora de aquells, y qualsevols altres escripturas necessarias ab totas las cualsulas que se requirescan, segons la naturalesa de las tals vendas, alienacions y escripturas. Prometent en sos respective noms, y en lo altre de ells assolas entregars pocessióp de las cosas venudas, o alienadas o que los comprados de sa propria autoritat se la pugan pendrer, prometer la evicció bais la obligació e hipotheca de tots sos respective bens y del altre de ells assolas, mobles e immobles, presents y veniders, y ab las renuncias de dret necessarias ço es en quant a las obligacions de la dita Señora Maria Magalena Darrer Pujol, ab las expressas renuncias dels benefici Valleyá Sen. Consult. A la antentica, que comensa. Si qua mulier y a son dot, esponsalici y altres drets que li competexen, y competir pugan en los bens de dit son marit, volent en tal cas, que los compradors la prererescan, dels quals drets esta plenament cerciorada per lo notari avall escrit, en res obstant dita constitució general de Cathaluña, que comensa Hac nostra, a lo que expressament renuncia, y en uant a las vendas o creacions de censals, y altres escripturas que se requiresca ab las renuncas de proprio for, submissió en quant a la dita Señora Maria Magdalena Darrer, y Pujol al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat de Barcelona, y a altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar lo judici fent, y firmant escriptura de ters en los llibres dels tersos de las curias de dit Illustre Señor Corregidor, o superiors predits obligant perço tots sos bens, y drets tant solament, per no ser permes a las dinas segons drets de la Patria obligar la persona, mobles e immobles presents, y veniders, y en quant a la obligacions de dit Rnt. Señor Dr. Miquel Darrer y Rigal Pbre. Ab la expressa renuncia de son propri for, submetense ell, y sos bens al for de la Rnt. Camara Apostolica de Nostre Santissim Papa, y de qualsevols Illustrissims Señors Bisbes, y sas curias, y de altres qualsevols superiors eclesiastichs ab facultat de variar lo judici, firmant obligacio Cameral per la qual pugan obligar tots sos bens tant solament, ab aplicació de censuras, y penas, constitució de procurador per firmar dita obligació a qualsevol official de ditas curias ab promesa de tenir per ferm, y agradable lo que será executat, y demes clausulas segons la forma de la obligació Cameral. Prometrer la millora de dits censals dintre lo termini, que millor los apareixerá, baix las mateixas obligacions sobre expressadas, y los preus de ditas vendas delegar, y de aquells firmar qualsevols apocas y altres qualsevols cautelas, y fer tot lo demes, que ells antes de la present renuncia, y cessió fer podrian constituhintlos sos procuraors com en cosa propria, ab clausula de intima, y altres necessarias. Prometent y jurant corporalment, y solemne en ma, y poder de mi lo notari avall escerit es a saber dit Rnt. Dr. Miquel Darrer more sacerdotali no sols que per dits Señors a favor dels qual se fa dita cessió, sera fet, y executat tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer no benir per qualsevol causa o rahó, renunciant a qualsevol dret y lley que valer y afavorir los puga. Y la dita Señora Maria Magdalena Darrer y Pujol per quant es menor de vint y sinch anys major emperó de vint y dos com se ha dit, perço renuncia al benefici de la menor edat, facilintat, e ignorancia restitució in integrum demanant y a altre qualsevol, que afavorir li puga, llargament.
Item: Es pactat convingut, y concordat, que los referits Señors Anton Darrer y Rigal, Maria Magdalena Darrer y Pujol, conjuges, Dr. Miquel Darrer y Rigal Pbre. Ceatana Pujol y Pujol viuda, Agustí Matas, Francisco Pujol y Pujol, Francisco Clará, y Pau Anton Custó haben de elegir, y anomenar com ab tenor del present capitol. De son grat y espontanea voluntat elageixen, y anomenan en administradors de tots los sobre dits bens sobre en lo primer y tercer capitol de la present transacció, y concordia ceits per los referits Señors Anton y Magdalena Darrer, y Pujol conjuges, y Rnt Dr. Miquel Darrer y Rigal Pbre. Als Señors Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre, Joan Pau Gispert, Joseph Pujol y Pujol, y Miquel Girona presents, y avall acceptants. Peraque dits Señors liberament junts o la major part de aquells administraran tots los sobre dits bens dalt cedits ab libre, franca, y general administració, fent y executant tot lo que ells fer podrian en virtut de las sobred itas renuncias, y cessions de bens, si y en lo mateix modo, que en los sobre referits primer y tercer capitol llargament se expressa donantlos y tribuhintlos tal y tanta facultat, y potestat, qual y quanta a ells dits Señors cessionaris ab lo primer, y tercer capitol sels ha donat, y altrement competeixen a dits Señors Anton y Maria Magdalena Darrer, y Dr. Miquel Darrer, y que a semblants administradors de dret y altrament sels deu, y pot donar. Volent, que poer falta de poder no deixian de executar cosa alguna, y ab expressa facultat de que dits Señors administradors eo la major part de aquells pugan demanar comptes a qualsevol acrehedors fer ni venir, y lo present nombrament no revocar per qualsevol causa, o rahó, baix la obligació de tots sos respective bens, y de laltre de ells a solas, mobles e immobles, presents y veniders, y ab las renuncias de dret necessarias. Y los referits Senyors Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Joan Pau Gispert, Joseph Pujol y Pujol, Miquel Girona a estas cosas presents, acceptan lo present nomenament, baix la expressa intelligencia de que no volen quedar obligats en cosa alguna de sos bens, perr ahó de la dita administració si sils volen quedar obligats, que finits los dits tres anys dins lo termini dels quals se deuen satisfer los dits Señors acrehedors, del referit Señor Anton Darrer, y Rigal, donarán llegitim compte y rahó de tot lo per ells administrat en tot lo espay de temps de dits tres anys,
Item: Es pactat, que perquant los referits Señors Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Caetana Pujol y Pujol viuda, Joseph Pujol y Pujol, Agustí Matas, Joan Pau Gispert, Miquel Girona, Francisco Pujol y Pujol, Francisco Clará, y Pau Anton Custó, se han constituhit principals debitors, y han promes pagar, y satisfer als referits Señors acrehedors de dit Señor Anton Darrer, con en lo capitol segon de la present transacció, y concordia queda expressat, que perço dits Señors acrehedors hagen de acceptar com ab tenor del present capitol acceptan la sobre dita promesa, a ells feta ab lo sobredit capitol segon de la present transacció, y concordia, de pagarlos vuytanta sinch per cent a cada un de dits Señora acrehedors, de sos respective credits ab los plasos, y modo en lo sobredit capitol segon expressats. Per lo que no sols los referits Señors acrehedors acceptan la dita promesa, sino també de son grat y espontanea voluntat no induhits si librement, per quant tener la accio directament contra los dits Señors, y del Señor Anton Darrer, y Rigal, remeten y condonan a favor de dit Señor Anton Darrer y dels dits Señors obligats los restants quince per cent, que importava lo credit de cada un de dits Señors acrehedors. Per lo que fan, y firman llarga, y bastant absolució, difinició, y condonació dels restants quinse per cent de sos respective credits a favor de dits Señors principals, obligació eo del dit Señor Anton Darrer en atenció a la seguretat que logran per la promesa feta lo capitol segon de la present concordia ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó de dits sos respective credits, que lo pactat y estipulat ab la present transacció, y concordia ab solemne estipulació reborat, y aixi mateix absolen, difineixen y condonan al dit Señor Anton Darrer eo als dits Señors obligats per ell tots los drets, y accions, que contra ells y sos bens pugan tenir, y pretendrer per rahó de dits sos respective credits, convenint, y prometent al dit Señor Anton Darrer y demes Señors obligats, que per rahó de las ditas cosas nols convindran en judici, ni fora de ell no los demanaran cosa alguna mes dels convingut en la present transacció, y concodria (cumplinse emperó lo pactat, y estipulat en dita present concordia) imposantse a ells y als seus respectivament silenci, y callament perpetuo. Prometent la present absolució, difinició y condonació tenir per fermas, y agradables, y contra ellas no fer no tenir per qualsevol causa, o rahó baix la obligació de tots sos respective bens, mobles, e immobles, presents y veniders. Renunciant a qualsevol dret, y lley que valer, y afavorir los puga llargament.
Item: Es estat pactat, convingut y concordat que per quant dits Señors acrehedors ab lo segon capitol de la present transacció, y concordia tenen assegurat son respective credit, perço, o lo dia de la firma de la present transacció y concodria, hajan de entregar sos respectives vales, o albarans, que tenen en son poder del referit Señor Anton Darrer, y Rigal.
Item: Es pactat, convingut y concordat que los referits Señors Anton Darrer y Rigal, Maria Magdalena Darrer y Pujol conjuges, D. Miquel Darrer Pbre. Hagen de entregar als sobre dits Señors administradors, un inventari formal, ab lo qual se expressia individualment tots los bens aixi mobles com immobles, credits y debitoris del expressat Señor Anton Darrer, a fi de que dits Señors administradors ab major acert pugan administrar los dits bens cedits, qual invetari haurá de ser firmat de ma de dit conjuges, y germá Darrer.
Item: Es pactat, convingut y concordat, que lo Señor Anton Darrer, venint lo cas de alguna alienació o altre qualsevol escriptura, que hage de ferse per dits Señors administradors, que dins lo termini de deu dias hage, dega dit Señor Anton Darrer de lloar, y aprobbar aquella.
Item: Es pactat, convingut y concordat, que los Señors administradors dels bens de dit Señor Anton Darrer y Rigal, dalt ab lo quart capitol elegits, y nomenats, tots quas gastos se oferiran, aixi per la present transacció y concordia, com y per las cobransas dels credits de dit Señor Anton Darrer, y per defensa de sos bens, se hajen de pagar, y satisfer dels bens del mateis Señor Anton Darrer y Rigal.
Item: Es pactat, convingut y concordat, que los dits Señors administradors dels bens del referit Señor Anton Darrer, y Rigal, dalt en lo soberedit capitol quart, elegits, pugan anomenar un depositari, ço es un dels mateixos Señors administradors per custodir los effectes, vales, credits y demes effectes del dit Señor Anton Darrer.
Item: Es pactat, convingut y concordat, que aixis dits Señors Rnt. Dr. Llorens Pujol, Joan Pau Gispert, Joseph Pujol y Pujol, y Miquel Girona, administradors sobre nomenats, com y també lo dispositari per dits Señors nomenador, no pugan pretendrer ni demanar salari algun aixi per rahó de la administració de tots los bens, com y per rahó de las cobransas, passaments de comptes, y altres qualsevols cosas que com a tals administradors, o depositari faran y esecutaran, del que dits Señors administradors y depositari lobrement en fan gracia a favor de dit Señor Anton Darrer.
E las ditas parts llohant, y aprobant los sobre dits capitols, y tot lo en ells, y en quiscun de ells convengut, y estipulat prometen la una part a la altre ad invicem, y vicitudinariament totas las sobre ditas cosas atendrer, y cumplir, y contra ellas no fer ni venir baix las mateixas obligacions qiscu de ells respective, apposadas a que se fa relació. En testimoni del que aixi ho firman dits Señors Anton Darrer, Maria Magdalena Darrer y Pujol, Dr. Miquel Darrer y Rigal, Pbre. Dr. Llorens Pujol Pbre. Caetana Pujol y Pujol, Joseph Pujol y Pujol, Agustí Matas, Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigal, Francisco Pujol y Pujol, Francisco Clará y Pau Anton Custó, y los dits Señors acrehedors del referit Señor Anton Darrer, los noms y cognoms dels quals, baix en sas resepctive firmas se expressaran en la ciutat de Barcelona, vuy que contam als vint dias del mes de Mars del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta dos. Essent presents y cridats per testimonis Joseph Anton Garau adroguer, y Ramon Vila escrivent, ciutadans de la present ciutat. Y dits Señors firmants als quals jo lo notari aball escrit fas fe coneixer han firmat de ma propria, a excepció de ditas Señoras Mara Magdalena Darer y Pujol, y Caetana Pujol, que han dit no saber de escriurer, y en sa presencia, y de son consentiment ha firmat un de dits testimonis.
Anton Darrer, Dr. Miquel Darrer Pbre. Dr. Llorens Pujol Pbre. Joseph Pujol y Pujol, Miquel Girona y Rigalt, Agustí Matas, Joan Pau Gispert, Pau Anton Custó, Francisco Clará, Francisco Pujol adroguer, Ramon Vila testimoni, Joseph Casas, Isidro Martorell, Alexandro Lecocq, Salvestre Vives y Vidal, Joseph Bohigas, Salvador Coll valer, Juan Puget, Francesch Ferran, Juipi Cauci, En poder de mi Ramon Font y Alier notari.