Saga Bacardí
01442
ESCRITURA DE NOTIFICACION A DURÓ, DELSOL, CARRERAS Y CREUS, DEL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE ANTONIO DARRER Y RIGAL.


En la ciudad de Barcelona vuy que contam als quinse dias del mes de Abril del any del Señor de mil setcents seixanta y dos. Devant de mi lo notari y testimonis avall escrits comparegué personalment Joseph Gallo altre dels porters jurats de la ciria Real ordinaria de la present ciutat, lo qual mediant lo jurament, que te prestat en lo ingres de son ofici, ha fet relació a mi dit e infrit notari, que a instancia dels Señors Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, de Joan Pau Gispert y de Miquel Girona mercarer, com a administradors dels bens de Anton Darrer y Rigal, també mercader, tots ciutadans de la present ciutat ha intimat, y notificat quatre intimas a Magí Duró botiguer de paños a Silvestre Delsol passamaner, a Joseph Carreras carnicer, y a Francisco Creus corredor, tots ciutadans de Barcelona mediant copia que de dita intima los entregá es a saber a dits Magí Duró ,y Silvestre Delsol personalment, y als referits Joseph Carreras y Francisco Creus a las criadas de sas respective casas lo dia de ahor catorse del corrent entre las quatre, y sinch horas de la tarde, qual intima es del thenor seguent.=
Intimau, y notificau a Magí Duró botiguer de paños, a Silvestre Delsol passamaner, a Joseph Carreras carnicer, y a Francisco Creus corredor de coll, ciutadans de Barcelona, que av acte re transacció y concordia feta, y firmada per, y entre Anton Darrer, y Rigal mercader, ciutadá de dita present ciutat de una, y los acrehedors de dit Darrer de part altra rebuda en poder de Ramon Font y Alier, notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de la present ciutat als vvint dias del mes de Mars prop passat. Lo dit Anton Darrer y Rigal, ab lo primer capitol de dita transacció, y concordia feu cessió y renuncia a favor dels Señors Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, de Caetana Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol, de Joseph Pujol y Pujol, de Agustí Matas, de Joan Pau Gispert, de Miquel Girona, de Francisco Pujol y Pujol, de Francisco Clará, y de Pau Anton Custó de tots sos bens aixi mobles, com immobles, que dit Anton Darrer y Rigalt te, y posseheix en qualsevol part del mon, per qualsevol causa, titol o rahó, com y de tots los drets y accions, que a ell en los sobredits sos bens, li competeixen, y pugan competir, y espectar, fins y atant de estar totalment satisfets los dits sos acrehedors en la quantitat de vint y vuyt mil sinch centas deu lliuras tres sous, y quatre diners, que es lo import de sos respective credits, rebaixats quince per cent, que ab altre capitol condonaren dits acrehedors, a satisfer qual quantitat se constitituhiren principals obligats dits Dr. Llorens Pujol Pbre. Caetana Pujol, y Pujol, Joseph Pujol y Pujol, Agustí Matas, Joan Pau Gispert, Miquel Girona, Francisco Pujol y Pujol, Francisco Clará y Pau Anton Custó, ab lo segon capitol de dita transacció, y concordia, y dins lo termino de tres añs. Del dia de la firma de dita concordia en avant comptadors. Y aixi mateix ab lo capitol quart de dita transacció y concordia, se anomenaren en administradors de tors los dits bens cedits als dits Dr. Llorens Pujol Pbre. Joan Pau Gispert, Joseph Pujol y Pujol, y Miquel Girona, com mes llargament apar dels capitols de dita transacció y concodria,. Per lo que se diu intima, y notifica a Vms. Que de dit dia de la firma de dita concordia en avant no regonegan a altre dueño de tots los bens, que foren y son del dit Anton Darrer y Rigalt, que als dits administradors, sobre nomenats, y que qualsevols quantitats de diners, y effectes, que tingan, y que durant dita concordia tindran en son poder los entreguia als dits administradors y en manera alguna al dit Anton Darrer y Rigalt, baix decret de nuliutat, y de reiterar la paga. La present intima se fa a instancia dels sobredits Dr. Llorens Pujiol Pbre. Joan Pau Gispert, Joseph Pujol y Pujol, y Miquel Girona en dit nom de administradors, y ab intervenció de dit Ramon Font, y Alier notari data en Barcelona als catorse dias del mes de Abril del any mil setcents seixanta dos. De tot lo que lo referit porter ha requirit a mi dit e infrit notari llevás lo present acte que fou fet en la referida ciutat de Barcelona en lo dia, mes y any sobredits. Essent presents y cridats per testimonis Thomas Comelles y Ramon Vila escrivents en dita present ciutat habitants. Y dit otrogant al qual ho lo notari avall escrit fas fe coneixer ha firmat de ma propria.
Joseph Gallo porter, En poder de mi Ramon Font y Alier notari.