Saga Bacardí
01447
ESCRITURA DEL PRIMER PAGO HACIA MARTORELL, POR ANTONIO DARRER Y RIGAL.


Sia notori. Com en la ciutat de Barcelona vuy que contam als vint y tres dias del mes de Setembre del any del Señor de mil setcents sexanta y dos, Miquel Mestre porter real y altre dels jurats de la curia Real ordinaria de la present ciutat, constituhit personalment decant de mi lo notari, y testimonis avall escrits, mediant lo jutament, que te prestat en lo ingres de son ofici ha fet relació a mi dit e infrascrit notari, que a instancia del Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, ha notificat, y prestat una partida de taula ab solta a Isidro Martorell comerciant, ciutadá de Barcelona, y que en señal de dita presentació li ha entregat copia de dita procura a ell personalment, trobat, en la casa de la propria habitació, que es dita en la present ciutat, y carrer dels Abayxadors de dita ciutat, qual intima es del thenor seguent.
Intimau, y notificau a Isidro Martorell comerciant, ciutadá de Barcelona y en la taula dels cambis, o comuns deposits de la present ciutat lo die present, y avall escrit, ab intervenció de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de la present ciutat, li es estada feta una partida ab solta del thenor seguent:
Deu lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, que per ell dixem a isidro Martorell comerciant, ciutadá de Barcelona, la quantitat avall escrita, dix son, y las paga per semblants, que ell dit Dr. Llorens Pujol Pbre. Cayetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, Agustí Matas daguer, Joan Pau Gispert, Miquel Girona, medcaders, Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Custó apothecari, tots ciutadans de la present ciutat, prometeren y se obligaren a pagar, y satisfer a dit Isidro Martorell, per Anton Darrer y Rigalt mercader ciutadá de Barcelona ab lo capitol segon de la trnsacció y concordia firmada per y entre dits Anton Darrer de una, y sos acrehedors de part altre, rebuda en poder del notari avall escrit als vint dias del mes de mars prop passat. Dix las paga de diners propris del mateis Anton Darrer, y son, y cedeixen a dit Isidro Martorell, pera primera paga dels vuytanta sinch per cent de son credit de set mil siscentas quaranta sinch lliuras deu sous, y tres dines, te contra dit Anton Darrer, que ha vensut lo die present, segons lo pactat, y convingut ab dita concordia, son mil vuytanta tres lliuras dos sous, y tres diners moneda barcelonesa.
Las quals sien soltas quant Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de la present ciutat ho dirá a efecte de cobrar la corresponent apoca. De tot lo que lo referit porter ha requirit a mi lo dit e infrit notari llevás lo present acte, que fou fet y otrogat en la referida ciutat de Barcelona, en lo dia, mes y any sobredits. Essent presents y cridats per testimonis Thomas Comelles, y Ramon Vila escrivents en la present ciutat habitants. Y dits porter al qual jo lo notari avall escrit fas fe coneixer no ha firmat per haver dit no saber de escriurer, y en sa presencia y de son consentiment ha firmat un de dits testimonis.
Ramon Vila testimoni, En poder de mi Ramon Font y Alier, notari.