Saga Bacardí
01456
ESCRITURA DE PAGO DE PENSION DE CENSO, POR VENTA ENTRE PRAT Y SOLER, HACIA ANTONIO DARRER.


Anton Darrer y Rigalt ciutadá de Barcelona de mon grat yc erta ciencia confesso, y egonesch a Joan Prats corredor de orella també ciutadá de Barcelona, present, pagant per Maria Anna Soler, y Roca muller de Joseph Soler caballerayre de la present ciutat, y en virtut de facultat, que li ha donat ab lo acte de venda baix calendat, y de aquellas dos mil y quatre centas lliuras, que son lo preu de la venda per dita Maria Anna Soler y Roca a dit Joan Prat y als seus perpetuament feta, y firmada de unas casas situadas en la present ciutat en lo carrer Ample, llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari baix firmat a set Desembre prop passat. Que en diners comptants realment, y de fet en presencia del notari baix firmat y dels testimonis avall escrits me ha donat, y pagat vint y dos lliuras, dotse sous, y dos diners, moneda barcelonesa, y son es a saber, quinse lliuras nou sous, y un diner a cumpliment de la paga cessa a vint de Juliol prop passat, y las restants set lliuras, tres sous, y un diner a bon compte de la paga, que vindrá a terme a vint del corrent mes de Janer del cens de pensió trenta quatre lliuras, sis sous, y nou diners, que tots anys en dos terminis, so es, la meytat, a vint de Janer y la altra meytat a vint de Juliol ab señoria mitjana rebo sobre las ditas casas. Per lo que en testimoni de veritat li firmo la present apoca. Y sens evicció alguna, ni obligació de mos bens, cedesch a dit Joan Prat tots mos drets, y accions, en virtut dels quals puga defensar las ditas casas per ell compradas contra qualsevols personas, constituintlo per est efecte mon rpcoruador, com en cosa propria. Y aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona a tres dias del mes de Janer any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Mariano Peraller y Ignasi Termens escrivents en Barcelona habitants.
Anton Darrer. En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confitent.