Saga Bacardí
01457
ESCRITURA DE LUISMO DE CASA EN CALLE AMPLE, DE PRAT, HACIA ANTONIO DARRER.


Anton Darrer y Rigalt ciutadá de Barcelona, de mon grat y certa ciencia firmo per rahó d eseñoria la venda perpetua feta, y firmada per Maria Anna Soler y Roca muller de Joseph Soler cabellarayre de la present ciutat a Joan Prat corredor de orella ciutadá de Barcelona, de unas caas ab un portal fora obrint situadas en la rpesent ciutat en lo carrer Ample, llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notai baix firmat a set Desembre prop passat. Los censos, lluismes, y altres drets, a mi y als meus altrament deguts, y no pagats en tot, y per tot sempre salvos. Per la qual firma per rahó de Senyoria, eo per lo lluisme a mi degut per rahó de dita venda, rebo de dit Joan Prat comprador en diners comptants realment, y de fet, en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits noranta lliuras barcelonesas, feta gracia del restalt. En testimoni de las quals cosas axis ho firmo en la ciutat de Barcelona a tres dias del mes de Janer any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Mariano Peralber, y Ignasi Termens escrivents en Barcelona habitants.
Anton Darrer, En poder de mi Sebastiá Parats notari, que fas fe coneixer a dit Anton Darrer.