Saga Bacardí
01458
ESCRITURA DE PODERES PARA NEGOCIAR CON ACREEDROES, DADOS A GIRONA Y GISPERT, PARA LOS BIENES DE ANTONIO DARRER Y RIGALT.


En nom de Deu sia, amen. Sia notori como Anton Darrer y Rigalt comerciant matriculat, y familiar del Sant tribunal de la Inquisició del present Principat, y lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre, y Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant pastor de la dita present ciutat.
Attenent, que dit Anton Darrer y Rigalt ab lo primer dels capitols resultants de la transacció, y concordia, que firmá ab sos acrehedors rebuda en poder del notari avall escrit als vint dias del mes de Mars prop passat, feu cessió de tots sos bens mobles e immobles, credits, drets, y accions a favor dels Señores Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Caetana Pujol y Pujol, viuda, Magnifich Joseph Pujol y Pujol, ciutadá Honrat de Barcelona. Agustí Matas Daguer Joan Pau Gispert, Miquel Girona comerciants matriculats de la dita present ciutat, Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y de Pau Anton Custó apothecari ciutadáns de Barcelona a effecte de pagar als acrehedors contrets per lo mateix Anton Darrer, y en la mateixa concordia individuats, y duradora dita cessió fins, y atant, que los mencionats acrehedors fossen satisfets, y pagats, si y com mes llargament en la sobre calendada oncordia se expressa.
Atenent aixi mateix dit Anton Darrer y Rigalt, que posteriorment a la firma de dita concordia han comparegut altres pretessos acrehedors en sos bens dels quals no se feu expressa menció en aquella, y se duptaba per conseguent si los administradors de sos bens tenian facultat pera convenirse, y ajustarse ab dits pretesos acrehedors, no individuats en la concordia, encaraque ho fossen al temps de ella, y pera pagarlos y satisferlos sos pretesos credits en aquella, o aquellas, quantitats modo, y forma ab que quedaren convinguts, y ajustats. Attenent lo dit D. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Y conciderant de que ab lo capitol tercer de la sobre calendada concordia cedí a favor dels sobre expressats Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Caetana Pujol y Pujol, Magnifich Joseph Pujol y Pujol, Agustí Matas, Juan Pau Gispert, Miquel Girona, Francisco Pujol y Pujol, Francisco Clará, y Pau Anton Custó, no sols tots, los drets y accions, a ell competents, aixi en los bens de dit Anton Darrer y Rigalt son germá sino també en la heretat, y bens, que foren del quandam Anton Darrer y Rojas son pare, lo mes veridicament per los drets, que li competian, y competir podrian en los mateixos bens, y per tots y qualsevol interés que pogués tenir en ells aprobá, consentí, y ratificá la cessió feta per dit Anton son germá a effecte de satisfer los acrehedors ab renuncia de tots los drets, que tingues o pogués tenir pera inpugnarla si y com també mes llargament en dit capitol se expressa.
Attenent y conciderant aixi mateix de que ab lo capitol quart de la sobre calendada concordia elegiren y se anomenaren en administradors de tots los bens cedits del referits Anton Darrer, y Rigalt als sobredits Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre, Magnifich Joseph Pujol y Pujol, Joan Pau Gispert, y Miquel Girona. Donantlos ple poder pera que junts, o la major part librement administrassen tots los bens cedits ab la sobre calendada concordia.
Attenent finalment. Que lo animo, e intenció de dits Anton Darrer y Rigalt y Rnt. Dr. Miquel Darrer Pbre. Ha estat sempre, y es de satisfer a tots los acrehedors, que ho foren al temps de dita concordia, y cessió de cens ab aquell modo, y forma, pactes, y condicions, que pugan discorrerse mes beneficiosos, y favorables a dit debitor. Y de altre part tenint una plena confiansa de que tot aço se lograra, corrent la satisfacció de dits pretessos acrehedors per la direcció, industria, govern, y administració de dits Señors Joan Pau Gispert y Miquel Girona altre dels administradors dels bens cedits, los quals procuraran en un tot com han fet fins ara lo major avantatge de dits germans Darrer. Perço los mateixos Anton Darrer y Rnt. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Es a saber, dit Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt en tot lo que sab a son interes, aixi per los drets, y credits, que actualment li competescan en los bens de dit Anton Darrer son germá. Com per los, que en avant pugan competirli tant de successió a la universal heretat y bens del difunt Anton Darrer y Rojas son pare en virtut de la dispossició testamentaria de est de que está cerciorat, com altrament, y per qualsevols altres causas, y rahons. De son grat y espontanea voluntat, no sols donan y concedeixen licencia, y facultat als dits Joan Pau Gispert, y Miquel Girona, y Rigalt, encaraque ausents lo notari avall escrit present, y estipulant, que dels bens del sobredit Anton Darrer cedits ab lo capitol primer de la sobredita, y calendada concordia paguian, y satisfaccian no sols los acrehedors compresos, y que firmaren la dita concodria, sino també tots los demes, y qualsevols altres acrehedors, que ho eran ja en los bens del referit Anton Darrer en lo die se firmá dita concordia si, y conforme convindrán dits administradors, y lo mateix Señor Anton Darrer, ab los tals acrehedors, segons, y en las quantitats, que quedará dit Anton Darrer alcansat, y debitor, passats, y difinits los comptes ab dits acrehedors, sino també lloan, y aproban no sols totas, y qualsevols vendas alienacions empeós, y altres qualsevols cosas, per dits Joan Pau Gispert, y Miquel Girona fins lo dia present gets, y fetas dels bens del expresat Anton Darrer, y quantitats pagadas, no sols als acrehedors mencionats en dita concordia, sino també, a altres, no individuats en aquella, y aixi mateix en virtut del present, y ara per las horas llohan, y aproban qualsevols vendas, y alienacions de bens mobles, y alajas fims vuy fetas, y las dels bens immobles, que en avant se faran, aixi a carta de gracia com perpetuament creacions de censals, y altres qualsevols cosas per dits Joan Pau Gispert y Miquel Girona fetas, y executadas, y que en avant se farán, y executaran. Quals llicencias, facultat, lloació, y aprobacio fan, y fer entenen aixi com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes devlaracions, e intelligencia avall escritas, y seguents.
Primerament: Ab lo pacte, y declaració, que per quant ningu está mes noticios, que dit Anton Darrer de la naturalesa, y qualitat dels deutes per ell ja contrets, y causats al temps de la firma de dita concordia, que perço tots los passaments, difinicions, y liquidacions de comptes, y sos alcances, que deguen ferse per los dits Joan Pau Gispert, y Miquel Girona, com y també tots, y qualsevols ajustos, convenis, y concordias, que degan ferse ab los pretesos acrehedors dels bens cedits hagen de ser ab intervenció, y consentiment de dit Anton Darrer y Rigalt.
Item: Que los dits Señors Adminostradors, no pugan vendrer los bens mobles, y alajas, que actualment te, y en avvant tindrá dit Anton Darrer per la desencia de sa casa. Y ab dits pactes, y declaracions, y no en altre manera fan, y fer entenen la present llisencia, facultat, lloació, y aprobació donant, y cedint als dits Señors Joan Pau Gispert, y Miquel Girona, las mateixas facultats, aixi de vendrer y alienar, com y altres, que se troban continiadas en lo dit capitol primer de dita concordia a facor dels mateixos, y dels deutes alli nomenats, sels concediren per pagar las vint y vuyt mil sinch centas deu lliuras tres sous, y quatre diners als acrehedors, que firmaren dita concordia a que se refereixen, y volan, que ditas facultats sien aquí compressas, com si fossen paraula per paraula continuadas. Volent, y expressament consentint, que los dits Señors Joan Pau Gispert, y Miquel Girona continuen en la administració de dits bens cedits ab la sobre calendada concordia fins, y tant de ser satisfets los dits acrehedors del referit Anton Darrer. Convenint, y prometent que sempre, y quant vinga lo cas deferse alguna venda, o alienació, o altre qualsevol escriptura, per los sobre expressats Señors administradors ells dits Anton Darrer y Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Firmaran aquella dins lo termini de deu dias del dia se effectuará dita venda, o alienació. Prometent la present llicencia, facultat, lloació, y aprobació y totas las sobreditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra ellas, no fer ni venir per qualsevol causa, o rahó. Per lo que en obligan tots sos respective bens mobles, e immobles presents, y venidors. Renunciant a tot, y qualsevol dret y lley, que valer, y afavorir los puga, y a la que prohibeix la general renunciació. En testimoni del que aixi ho firman en la ciutat de Barcelona vuy que contam als vint y set dias del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents y cridats per testimonis Ramon Vila escrivents, y Joan Alemany y Badich sabater, ciutadáns de la present ciutat. Y dits germans Darrer als quals jo lo notari avall escrit fas fe coneixer han firmat de sa respective ma.
Anton Darrer y Rigalt, Dr. Miquel Darrer Pbre. En poder de mi Ramon Font y Alier notari.